Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nowe technologie

Kogo złości internet

Fotolia
Badacze z Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wykazali, dlaczego reklamy internetowe irytujš.

W badaniach nad wpływem inwazyjnych reklam na poziom koncentracji i emocje odczuwane przez osoby odwiedzajšce strony internetowe po raz pierwszy wykorzystano elektroencefalogram (EEG). Badanie przeprowadzili prof. Izabela Rejer i dr Jarosław Jankowski z Wydziału Informatyki. Przebieg i wyniki eksperymentu ukazały się w piœmie "Cognitive Processing".

Do tej pory większoœć badań w tym obszarze miała charakter subiektywny i deklaratywny. Zazwyczaj analizowano jedynie wpływ reklam internetowych na œwiadomoœć marki i zapamiętywanie, a badania realizowano z udziałem kwestionariuszy. Aby przetestować wpływ inwazyjnych reklam internetowych na koncentrację i emocje użytkowników, naukowcy ze Szczecina mierzyli aktywnoœć elektrycznš mózgu.

Osoby bioršce udział w eksperymencie miały przeczytać i zrozumieć tekst znajdujšcy się w obrębie stron internetowych. Ich uwaga była rozpraszana poprzez wyœwietlanie reklam graficznych w formacie 300x250 pikseli, eksponowanych w warstwie przesłaniajšcej treœci redakcyjne. Stopień zrozumienia tekstu naukowcy kontrolowali po zakończeniu eksperymentu za pomocš zestawu pytań odnoszšcych się do kluczowych aspektów tekstu. W trakcie eksperymentu mierzono elektrycznš aktywnoœć mózgu za pomocš elektroencefalografu - badacze umieœcili elektrody nad oœrodkami czołowymi mózgu, które sš odpowiedzialne za koncentrację i emocje.

Analizujšc wyniki EEG naukowcy zaobserwowali dwa główne efekty, które wystšpiły u wszystkich badanych. Obecnoœć reklam internetowych spowodowała wyraŸny spadek poziomu koncentracji. Przejawiał się on jako spadek mocy fal beta w czołowych oœrodkach mózgowych. Drugi efekt był dla badaczy niespodziankš. Pojawienie się reklamy na stronie internetowej powodowało wystšpienie silnych zmian w indeksie asymetrii międzypółkulowej fali alfa w korze czołowej (asymetria międzypółkulowa oznacza, że moc fali w jednej półkuli była wyższa niż w drugiej). Kierunek tych zmian różnił się jednak wœród uczestników badania. U częœci uczestników moc fali alfa była wyraŸnie wyższa w półkuli prawej, u pozostałych – w półkuli lewej.

Może to mieć zwišzek z uodpornieniem na takie bodŸce osób intensywnie korzystajšcych z internetu, internauci podœwiadomie filtrujš treœci reklamowe i ich wręcz nie zauważajš. To zjawisko okreœlane jest jako tzw. œlepota banerowa.

ródło: PAP, Nauka Polska

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL