Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Od 1 stycznia 2018 zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

123RF
Nowe zasady budowy na granicy działki czy usytuowanie miejsc parkingowych to nie jedyne zmiany, jakie czekajš inwestorów i projektantów od 1 stycznia 2018 r.

Wprowadza je nowelizacja rozporzšdzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, którš minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał 14 listopada 2017 r. (DzU z 2017, poz. 2285).

Nowe przepisy muszš być uwzględniane przy projektowaniu nowych budynków lub przy przebudowie istniejšcych.

Kilka potrzebnych definicji

Nowelizacja wprowadziła nowe definicje, a kilka zmieniła. Zupełnš nowoœciš jest definicja działki budowlanej. Będzie tak można okreœlać nieruchomoœć gruntowš lub działkę gruntu, której wielkoœć, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urzšdzenia infrastruktury technicznej spełniajš wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikajšce z rozporzšdzenia, innych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Dodana została także definicja parkingu. Pojęcie to oznaczać będzie wydzielonš powierzchnię terenu przeznaczonš do postoju i parkowania samochodów, składajšcš się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łšczšcych te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występujš.

Na granicy z sšsiadem, bliżej lasu

Budynek zlokalizowany na granicy działki będzie mógł przylegać do œciany budynku istniejšcego na sšsiedniej działce, jeżeli jego wysokoœć będzie zgodna z obowišzujšcym na danym terenie planem miejscowym lub decyzjš o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (§ 12 ust. 3). Budowa nowego budynku przylegajšcego do œlepej œciany stojšcej na granicy działki jest jednym z głównych sposobów intensyfikacji zabudowy. Budowa taka od 1 stycznia 2018 r. jest dozwolona z mocy prawa i dotyczy każdego rodzaju zabudowy, a nie jedynie zabudowy jednorodzinnej, jak to miało miejsce dotychczas.

Dla ułatwienia przeprowadzania inwestycji polegajšcej na realizacji m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych wprowadzono zmiany w przepisie § 271 rozporzšdzenia, umożliwiajšce, przy spełnieniu okreœlonych warunków, sytuowanie budynków w odległoœci:

- 4 m od granicy lasu w przypadku – gdy granica lasu będzie usytuowana na sšsiedniej działce,

- bezpoœrednio przy granicy lasu – gdy granica lasu znajduje się na działce, na której będzie realizowana inwestycja.

Dotychczasowe przepisy dotyczšce sytuowania takich budynków obligowały do zachowania odległoœci co najmniej 12 m od granicy z lasem. Dzięki nowym regulacjom będzie istniała możliwoœć uzyskania pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego w granicy lasu bez koniecznoœci uzyskiwania odstępstwa od warunków technicznych.

Jak stanš samochody

W nowelizacji po raz pierwszy wprowadzono zapis jednoznacznie regulujšcy minimalne odległoœci stanowisk postojowych dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również minimalne wymiary tych stanowisk.

W rozporzšdzaniu zwiększono również szerokoœć stanowiska postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Ponadto ze względu na pojawiajšce się problemy interpretacyjne, okreœlono wymaganš odległoœć krawędzi stanowiska od słupa i œciany w garażu. Dotychczas odległoœć ta była mierzona od boku samochodu. Zmiany przepisów dotyczšce stanowisk postojowych w garażu wchodzš w życie po 12 miesišcach od ogłoszenia (9 grudnia 2018 r.).

Dodatkowo, majšc na względzie charakter zabudowy jednorodzinnej, dopuszczono w okreœlonych przypadkach sytuowanie niezadaszonych parkingów, składajšcych się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, bez zachowania minimalnych odległoœci od okien budynku czy granicy działki. Z obowišzku zachowania odpowiedniej odległoœci od budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego zwolniono również stanowiska postojowe, z których korzystajš wyłšcznie osoby z niepełnosprawnoœciami.

Przewijaki i miejsca do karmienia dzieci

Wprowadzono obowišzek zapewnienia w nowych budynkach gastronomii, handlu lub usług, a także stacji paliw o powierzchni ponad 100 mkw, spełniajšcych odpowiednie kryteria, pomieszczenia do karmienia i przewijania dzieci. Pomieszczenie dla matek z dziećmi powinno być wyposażone w umywalkę oraz wentylację.

- To element prorodzinnej polityki rzšdu - informuje resort infrastruktury.

Większa powierzchnia minimalna mieszkania

Nowelizacja rozporzšdzenia ustala minimalnš powierzchnię użytkowš, jakš musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m2. Jednoczeœnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów okreœlajšcych minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych pomieszczeń wchodzšcych w skład lokalu mieszkalnego. Celem tych zmian jest wprowadzenie większej swobody projektowania i aranżacji mieszkań, przy jednoczesnym zachowaniu właœciwego standardu ich użytkowania.

Zmieniono również anachroniczne przepisy determinujšce wyposażenie kuchni, koniecznoœć zapewnienia miejsca na pralkę automatycznš w łazience oraz brak możliwoœci zaprojektowania aneksu kuchennego połšczonego z pokojem w mieszkaniu jednopokojowym.

Zmienionych przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie stosuje się do budynków, wobec których przed 1 stycznia 2018:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL