Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jak odwołać zarzšd budynku?

Fotorzepa/Piotr Nowak
Kiedy jedna osoba trzęsie wspólnotš mieszkaniowš albo działa na jej niekorzyœć, nie ma co się zastanawiać. Trzeba jš odwołać i już. W przepisach sš rozwišzania awaryjne. Samo narzekanie to za mało.

Właœciciele mieszkań niespecjalnie się interesujš tym, kto i na jakich zasadach zarzšdza ich budynkiem. Tak jest zawsze, gdy nie ma problemów. Budynek jest dobrze utrzymany, zaliczki sš na przyzwoitym poziomie, a pienišdze wspólnoty nie wyciekajš na prywatne konta członków zarzšdu.

Nie zawsze jednak jest tak pięknie, o czym œwiadczš telefony i listy czytelników. Ostatnio zadzwonił młody człowiek z Rzeszowa. Kupił po okazyjnej cenie mieszkanie w starej zabytkowej kamienicy. I okazało się, że kamienicš rzšdzi jeden człowiek. Jego decyzje w dramatyczny sposób odbijajš się na stanie technicznym budynku. Wymaga gruntownego remontu, sš nawet pienišdze na ten cel, ale co z tego. Wspólnota ma wprawdzie wybrany kilkuosobowy zarzšd, ale najwięcej do powiedzenia ma tylko jedna osoba. Nie można podjšć żadnej decyzji wbrew jej woli. Większoœć mieszkańców to ludzie starsi, którzy chcš mieć œwięty spokój i wolš się nie narażać.

Z kolei czytelniczka z Warszawy opowiedziała historię sšsiadki, która jednoosobowo zarzšdza wspólnotš. Bez zgody ogółu właœcicieli podnosi sobie wynagrodzenie. Na zarzuty, że o jej pensji decydujš wszyscy właœciciele w formie uchwały, wzrusza tylko ramionami. Bo jej wolno tak postšpić.

Konflikty we wspólnotach były i będš. Tego się nie uniknie. Ale po co się męczyć z zarzšdem, który szkodzi? Lepiej poszukać innej osób do zarzšdu lub wynajšć profesjonalnš firmę, a stary zarzšd odwołać.

Sposób odwołania zarzšdu zależy od sposobu jego powołania. Mówiš o tym art. 18 i 20 ustawy o własnoœci lokali. Właœciciele mogš zatem powierzyć zarzšd w formie aktu notarialnego osobie fizycznej lub prawnej (na przykład deweloperowi, spółdzielni) lub też wybrać zarzšd w zwykłej uchwale spoœród osób fizycznych. Do odwołania zarzšdu (lub niektórych jego członków) jest potrzebny projekt uchwały. Przekazuje się go zarzšdowi, a ten ma obowišzek rozesłać projekt razem z zawiadomieniem o zebraniu. Trzeba też pamiętać, że podczas zebrania nie zgłasza się już projektów uchwał. Można wprowadzić tylko zmiany do tych, które zostały zgłoszone wczeœniej. Jak właœciciele sš w konflikcie z zarzšdem, to obawiajš się, że projekt w sprawie odwołania nie zostanie umieszczony w porzšdku obrad. Zarzšd nie ma prawa tego zrobić. Jeżeli się jednak na to zdecyduje, to właœciciele mogš przeprowadzić głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów – bez udziału zarzšdu. Takie stanowisko zajšł Sšd Najwyższy w wyroku z 8 lipca 2004 r.

Wspólnota może w każdej chwili odwołać zarzšd lub poszczególnych jego członków, podejmujšc stosownš uchwałę. Nie musi czekać do rocznego zebrania.

Zarzšd powierzony można odwołać tylko w akcie notarialnym. Takš właœnie formę powinna mieć uchwała o odwołaniu. Odwołanie wybranego zarzšdu nie wymaga wizyty u notariusza.

Wiele wspólnot oprócz wybranego zarzšdu ma jeszcze firmę zarzšdzajšcš. Zatrudnia jš wybrany zarzšd na podstawie stosownej umowy. Jeżeli właœciciele sš niezadowoleni z jej pracy, to swoje zastrzeżenia powinni kierować bezpoœrednio do zarzšdu. Na ich wyraŸne polecenie (w formie uchwały) powinien on rozwišzać umowę z nieodpowiedniš firmš.

W każdej też wspólnocie w pierwszym kwartale roku odbywa się roczne zebranie. Ocenia się wtedy pracę zarzšdu i udziela absolutorium lub nie. Udzielenie absolutorium jest formš akceptacji przez właœcicieli lokali działalnoœci zarzšdu w danym roku i jednoczeœnie przyzwoleniem na dalsze sprawowanie zarzšdu nieruchomoœciš wspólnš. Czasami właœciciele mylnie uważajš, że nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem zarzšdu. Tak nie jest. Do tego niezbędna jest odrębna uchwała odwołujšca. Warto też pamiętać, że wszyscy właœciciele uczestniczš w głosowaniu (nawet jeœli nie byli na rocznym zebraniu). Jeżeli na zebraniu nie ma wszystkich, do nieobecnych wysyła się zawiadomienie o kontynuacji głosowania nad projektem uchwały do okreœlonej daty w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wtedy członkowie zarzšdu zbierajš głosy, chodzšc od lokalu do lokalu, a następnie sporzšdzajš protokół, który dołšcza się do protokołu z rocznego zebrania.

Zdarza się, że zarzšd nie chce zbierać głosów pod uchwałš, bo chce rzšdzić dalej. Właœciciele nie majš jednak zwišzanych ršk. Mogš sami to zrobić.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL