Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Sšsiad stronš postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę

Fotorzepa, Marta Bogacz
Niedopuszczalne jest uzależnianie przymiotu strony wyłšcznie od negatywnego oddziaływania inwestycji na prawa osób trzecich, czy też od naruszenia ich interesu prawnego – uznał Naczelny Sšd Administracyjny.

Przymiot strony postępowania administracyjnego w sprawie dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę majš nie tylko osoby, których interes prawny zostaje naruszony planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, ale też takie, na których nieruchomoœci planowane roboty budowlane mogš potencjalnie oddziaływać, nawet jeżeli oddziaływanie na okreœlonš nieruchomoœć nie przekracza obowišzujšcych norm, a więc jest zgodne z prawem wyjaœnił Naczelny Sšd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 17 maja 2017 r. (II OSK 2347/15).

Wyrok zapadł w następujšcym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Hałas z rampy załadunkowej

W lutym 2014 r. prezydent miasta wydał decyzję zatwierdzajšcš projekt budowlany i udzielajšcš pozwolenia na budowę budynku handlowego wraz z infrastrukturš technicznš. Właœciciele działki sšsiadujšcej z inwestycjš złożyli wniosek o wznowienie postępowania zakończonego ww. ostatecznš decyzjš. We wniosku o wznowienie postępowania wnioskodawcy powołali się na to, że budowa obiektu oddziałuje na działkę wnioskodawców, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Oddziaływanie na nieruchomoœć skarżšcych będzie ich zdaniem polegało na docieraniu hałasu z rampy załadunkowej dostawczych samochodów ciężarowych. Oprócz tego, hałas będš generowały prace i urzšdzenia towarzyszšce budowie planowanej inwestycji oraz wentylatory cyrkulacji powietrza i klimatyzacji wewnštrz budynku handlowego i agregatory pršdotwórcze. Na tej podstawie wnioskodawcy uznali, że przysługuje im status strony.

Prezydent miasta decyzjš z czerwca 2014 r. odmówił uchylenia decyzji z lutego 2014 r. uznajšc, że wnioskodawcy nie majš przymiotu strony w postępowaniu zakończonym ww. decyzjš. Skarżšcy odwołali się od tej decyzji, jednak wojewoda utrzymał w mocy decyzję prezydenta. Podobnie nieskuteczna okazała się skarga do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Bydgoszczy, który wyrokiem z 9 kwietnia 2015 r. oddalił skargę (sygn. II SA/Bd 1356/14). WSA stwierdził, że skoro planowana inwestycja nie będzie w sposób sprzeczny z prawem oddziaływać na nieruchomoœć skarżšcych, to nie może być mowy o oddziaływaniu w sposób ograniczajšcy jej zagospodarowanie. WSA podkreœlił, że dla ustalenia interesu prawnego konieczne jest, by oddziaływanie planowanego obiektu było sprzeczne z prawem, a tym samym, by doszło do naruszenia interesu prawnego.

Istotny element potencjalnoœci

Naczelny Sšd Administracyjny, w wyniku skargi kasacyjnej właœcicieli nieruchomoœci sšsiedniej, uchylił zaskarżony wyrok sšdu I instancji i przekazał sprawę WSA do ponownego rozpoznania. NSA zaznaczył, że ustalenie stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę zawiera element potencjalnoœci. Stronš tego postępowania powinny być zatem nie tylko osoby, których prawa zostajš naruszone okreœlonym rozwišzaniem projektowym, ale też takie, na których nieruchomoœci obiekt projektowany może oddziaływać, nawet jeœli z projektu budowlanego wynika, że spełniono wszystkie wymagania wynikajšce z przepisów ustawy Prawo budowlane i przepisów odrębnych.

Niedopuszczalne jest uzależnianie przymiotu strony wyłšcznie od negatywnego oddziaływania inwestycji na prawa osób trzecich, czy też od naruszenia ich interesu prawnego. Sama potencjalna możliwoœć spowodowania szkodliwego oddziaływania inwestycji na nieruchomoœci sšsiednie, jest wystarczajšcš przesłankš do uzyskania przymiotu strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Stronš takiego postępowania powinny być nie tylko osoby, których interes prawny zostaje naruszony planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, ale też takie, na których nieruchomoœci planowane roboty budowlane mogš potencjalnie oddziaływać.

Kluczowš kwestiš dla rozstrzygnięcia komentowanej sprawy było ustalenie na gruncie obowišzujšcych przepisów prawa, czy sporna inwestycja w postaci budynku handlowego wraz z infrastrukturš będzie oddziaływać na nieruchomoœci wnioskodawców w sposób ograniczajšcy ich zagospodarowanie.

Zgodnie z prawem, ale...

NSA zwrócił uwagę, że motywujšc swoje stanowisko sšd I instancji podał, że materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania administracyjnego nie potwierdził twierdzeń skarżšcych o zagrożeniu ich działek przekroczeniem norm hałasu, emisji zanieczyszczeń, substancji szkodliwych, czy też niezachowania odległoœci inwestycji co do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przedstawiajšc zaœ stanowiska organów (uznane przez sšd I instancji za prawidłowe) sšd podał, że organ przeanalizował odległoœci działki, na której ma być zrealizowana inwestycja, od granicy działki skarżšcych oraz od istniejšcego na tej działce budynku gospodarczego i powołał się na analizę hałasu przemysłowego emitowanego przez projektowanš inwestycję stwierdzajšc, że eksploatacja obiektu nie będzie stanowiła Ÿródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych.

Z tak sformułowanych motywów podjętego rozstrzygnięcia wynika, że przedmiotowa inwestycja może oddziaływać na nieruchomoœć skarżšcych, chociaż nie będzie to oddziaływanie ponadnormatywne, a więc będzie ono zgodne z prawem. Dla oceny, czy dana nieruchomoœć znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu, bez znaczenia jest, czy normy zostały przekroczone. Nawet jeżeli oddziaływanie na okreœlonš nieruchomoœć nie przekracza obowišzujšcych norm, a więc jest zgodne z prawem, to i tak œwiadczy ono, że nieruchomoœć ta jest w obszarze oddziaływania obiektu. ?

Sygnatura akt: II OSK 2347/15

Komentarz eksperta

Katarzyna Paczuska-Tokarska, adwokat, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Problematyka pojęcia strony na gruncie art. 28 ust. 2 prawa budowlanego wielokrotnie była przedmiotem orzecznictwa sšdów administracyjnych. Stanowisko NSA wyrażone w komentowanym powyżej orzeczeniu jest z pewnoœciš słuszne i wpisuje się w dotychczasowš dominujšcš linię orzeczniczš. Nie ma żadnych podstaw by wišzać przymiot strony postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę z sytuacjš, gdy planowana inwestycja ma naruszać obowišzujšce normy. Taki warunek nie wynika z pewnoœciš z art. 28 Prawa budowlanego. Nieruchomoœci sšsiednie co do zasady zwykle znajdujš się w obszarze oddziaływania obiektu (por. art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane) bez względu na to, czy powstajšcy po sšsiedzku obiekt jest budowany zgodnie z przepisami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czy z naruszeniem tych przepisów. Należy jednak równolegle podkreœlić, że uznanie sšsiada za stronę postępowania administracyjnego i jego udział w tym postępowaniu nie oznacza, że uzyskuje on prawo do decydowania o tym, czy inwestycja powstanie, czy nie. Udział w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego innych niż inwestor podmiotów nie ogranicza bowiem prawa do zgodnej z prawem zabudowy nieruchomoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL