Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Oprawcę można eksmitować

123RF
Osoba, która jest ofiarš przemocy ze strony współlokatora, może złożyć wniosek o jego eksmisję.

Choć osób œwiadomych tego rozwišzania przybywa, Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upowszechnienie informacji o formach pomocy i wsparcia w tym zakresie.

Zgodnie z przepisami, osoby doznajšce przemocy, na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mogš żšdać, aby sšd zobowišzał osobę stosujšcš przemoc do opuszczenia mieszkania.

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w 2014 roku do sšdów rejonowych wpłynęło 1152 wniosków o usunięcie współlokatorów z powodu stosowania przemocy. Dla porównania w 2013 r. było ich 1114, 2012 r. – 730, 2011 r. - 197, 2010 r. – 353.

- Liczba wniosków nieznacznie wzrasta, cišgle jednak, osoby doznajšce przemocy domowej często nie znajš swoich praw, a gdy nawet je znajš, nie potrafiš ich egzekwować – zauważa w wystšpieniu Marek Michalak.

Rzecznik apeluje o szeroko zakrojone akcje informacyjne i kampanie edukacyjne na temat przemocy, informujšce o możliwych formach poszukiwania pomocy i wsparcia oraz reagowania na przemoc. Informacje te powinny być przekazywane w ramach prowadzonych czynnoœci, między innymi w procedurze „Niebieskie Karty", np. podczas spotkania z osobš doznajšcš przemocy, czy w informacji zawartej w formularzu B „Niebieskie Karty".

Marek Michalak zwrócił się również do Elżbiety Rafalskiej o rozszerzenie tematyki szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych w zakresie zobowišzania do opuszczenia lokalu przez osoby stosujšce przemoc.

ródło: Rzecznik Praw Dziecka

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL