Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Jak geodeta ma mierzyć przed oddaniem budynku do użytku

123RF
Po pół roku obowišzywania znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego geodeci doczekali się wyjaœnienia wštpliwoœci dotyczšcych sporzšdzania informacji o zgodnoœci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Obowišzek dołšczania dokumentacji geodezyjnej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie takiego obiektu powstał od 28 czerwca 2015 r. na podstawie znowelizowanego art. 57 ust. 1 pkt 5 – Prawo budowlane. Dokumentacja geodezyjna ma zawierać wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodnoœci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub też odstępstwach od tego projektu. Inwentaryzację musi sporzšdzić osoba wykonujšca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajšcš odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Przepisy okazały się zbyt ogólne - geodeci nie wiedzieli, jakie kryteria stosować przy sprawdzaniu zgodnoœci usytuowania obiektu z projektem. Główny Urzšd Geodezji i Kartografii wydał w lutym 2016 stanowisko w tej sprawie, uzgodnione z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Geodeta powinien wiedzieć

Według GUGiK w przepisie chodzi o dokumentację geodezyjnš rozumianš w kontekœcie § 61 ust. 1 pkt 2 rozporzšdzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokoœciowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Powinna ona zatem obejmować mapš geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej tj. mapę obrazujšcš położenie i kształt obiektów budowlanych oraz sposób zagospodarowania i ukształtowania terenu po zakończeniu procesu budowlanego.

Do tej mapy należy dołšczyć informację o zgodnoœci usytuowania wybudowanych obiektów budowlanych z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

W ocenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, aby możliwe było stwierdzenie, czy dany obiekt budowlany objęty geodezyjnš inwentaryzacjš powykonawczš jest usytuowany zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu, należałoby ustalić, czy różnice między odległoœciami (długoœciami odcinków) wykazywanymi na tym projekcie w postaci liczbowej a odległoœciami z pomiaru wykonanego w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, a także odchylenia liniowe między matematycznymi położeniami charakterystycznych punktów obiektu, ustalonymi na podstawie danych wynikajšcych z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz danych pozyskanych z projektu zagospodarowania działki lub terenu w drodze geodezyjnego pomiaru kartograficznego, nie przekraczajš odchyleń dopuszczalnych (OD).

GUGiK proponuje - majšc na uwadze normy ISO z zakresu pomiarów geodezyjnych na potrzeby budownictwa - aby wartoœć OD była obliczana na podstawie takich wzorów:

1) w przypadku porównywania odległoœci (długoœci odcinków):

OD = 2,5 x md,

w którym:

md oznacza błšd œredni pomiaru odległoœci (odcinka);

2) w przypadku porównywania położenia charakterystycznych punktów obiektu budowlanego:

w którym

mpk oznacza błšd œredni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu budowlanego w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego na projekcie zagospodarowania działki lub terenu,

mpt oznacza błšd œredni wyznaczenia położenia charakterystycznego punktu obiektu budowlanego w drodze geodezyjnego pomiaru terenowego wykonanego w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Zważywszy, że opracowaniem mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zajmujš się osoby wykonujšce samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajšce odpowiednie uprawnienia zawodowe, uprawnione jest przyjęcie założenia, że osoby te posiadajš odpowiedni poziom wiedzy akademickiej pozwalajšcej na prawidłowe ustalenie wartoœci md, mpk oraz mpt – podkreœla GUGiK

Zwraca przy tym uwagę, że na wartoœć md ma wpływ nie tylko metoda pomiaru i zastosowane narzędzia, ale także błędy œrednie identyfikacji punktów końcowych mierzonego odcinka, a wartoœć mpk zależy od sposobu wykonania pomiaru kartometrycznego, skali, w jakiej sporzšdzony jest projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz wielkoœci skurczu materiału, na którym ten projekt jest przedstawiony.

Główny Urzšd Geodezji i Kartografii uważa również, że informacja o zgodnoœci usytuowania obiektu budowlanego (obiektów budowlanych) z projektem zagospodarowania działki lub terenu, powinna mieć formę adnotacji zamieszczonej na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w polu niezajętym na rysunek mapy. Przepisy prawa nie okreœlajš treœci takiej adnotacji.

- Majšc jednakże na uwadze brzmienie przywołanego przepisu Prawa budowlanego oraz normy ISO z zakresu pomiarów geodezyjnych na potrzeby budownictwa proponuje się, aby z jej treœci wynikała informacja, że geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego, przedstawionego na tej mapie, wykazała zgodnoœć, w granicach dopuszczalnych odchyleń, usytuowania tego obiektu z projektem zagospodarowania działki. Treœć adnotacji powinna także zawierać dane umożliwiajšce identyfikację projektu budowlanego, na podstawie którego wybudowany został obiekt budowlany objęty geodezyjna inwentaryzacjš - wyjaœnia GUGiK.

I dodaje, że w sytuacji, gdy wykonujšcy dokumentację geodeta stwierdzi odstępstwa od projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie usytuowania obiektu budowlanego objętego tš inwentaryzacjš, to informację o tych odstępstwach powinien także zamieœcić, w formie odpowiedniej adnotacji, na mapie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w polu niezajętym na rysunek mapy albo w załšczniku do tej mapy. Jeżeli natomiast informacje o odstępstwach zawiera załšcznik do mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, na mapie tej powinno być odesłanie do tego załšcznika. Załšcznik ten może składać się z częœci graficznej, przedstawiajšcej położenie charakterystycznych punktów obiektu budowlanego oraz z częœci tabelarycznej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL