Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

O przedawnieniu roszczeń „frankowiczów"

123RF
W ostatnim czasie pojawiły się informacje na temat zbliżajšcego się przedawnienia roszczeń „frankowiczów". Czy jednak tak jest w istocie? Czy termin przedawnienia odnosić należy do wszystkich roszczeń „frankowiczów"?

W ostatnim czasie pojawiły się informacje na temat zbliżajšcego się przedawnienia roszczeń „frankowiczów", a więc osób posiadajšcych kredyt udzielony w złotych polskich indeksowany lub denominowany do waluty obcej - franka szwajcarskiego. Termin przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 10 lat. Przyjęcie takiego rozwišzania w zakresie wszystkich roszczeń „frankowiczów" oznaczałoby, że częœć osób utraciła już możliwoœć ochrony swoich praw. Czy jednak tak jest w istocie? Czy termin przedawnienia odnosić należy do wszystkich roszczeń „frankowiczów"?

Termin 10-letniego przedawnienia należy odnosić do roszczenia „frankowiczów" o zapłatę kwoty wynikajšcej z nadpłaty powstałej przy założeniu, że częœć zapisów zawartych w ich umowach stanowi klauzule abuzywne (niedozwolone). Innymi słowy, jeżeli „frankowicz" opiera swoje roszczenie na klauzulach abuzywnych, to faktycznie jego roszczenie ulega przedawnieniu, jednak w zakresie rat zapłaconych wczeœniej niż 10 lat przed dniem wniesienia pozwu do sšdu.

Przykładowo, jeżeli dany Kredytobiorca zawarł umowę kredytowš 11 marca 2006 r., raty wpłacane przez niego w okresie marzec 2006 – styczeń 2007 uległy już przedawnieniu. Przez „przedawnienie rat" rozumiemy przy tym przedawnienie nadpłaty powstałej w wyniku wyeliminowania z umowy klauzul abuzywnych (niedozwolonych).

Innym roszczeniem „frankowiczów" jest żšdanie unieważnienia całej umowy kredytowej. W tym zakresie termin przedawnienia nie jest okreœlony w sposób jednoznaczny. Pojawiły się głosy, że także w tym przypadku należy stosować 10-letni termin przedawnienia. Jednak art. 117 § 1 KC wskazuje, że przedawnieniu ulegajš roszczenia majštkowe. Roszczeniem majštkowym nie jest zaœ żšdanie unieważnienia umowy (tak: Sšd Najwyższy w wyroku z dnia 27 sierpnia 1976 r., sygn. akt II CR 288/76 oraz w wyroku z dnia 1 marca 1963 r., sygn. akt III CR 193/62).

W naszym przykładzie, Kredytobiorca może więc domagać się zwrotu dokonanej nadpłaty wynikajšcej z uznania częœci zapisów umowy za klauzule abuzywne (niedozwolone) w zakresie rat wpłaconych od lutego 2007 r., oprócz tego może także żšdać unieważnienia całoœci umowy kredytowej.

„Frankowicze" znajdujš się w trudnej sytuacji. Kwoty pozostałe do spłaty wyliczane przez banki w większoœci przypadków znacznie przekraczajš wartoœć udzielonego kredytu. Przykładowo, dla kredytu w wysokoœci 320.000,00 zł, przy okresie kredytowania 21 lat, po 10 latach spłaty, Kredytobiorca jest zobowišzany według banku do spłaty kolejnych 330.000,00 zł

Co jest korzystniejsze dla „frankowiczów" – unieważnienie umowy kredytowej czy unieważnienie poszczególnych klauzul zawartych w umowie kredytowej?

Korzystniejszy finansowo wynik „frankowicze" mogš osišgnšć w przypadku unieważnienia całej umowy kredytowej. W takim przypadku umowa uznawana jest za nieważnš od momentu jej zawarcia, czyli tak jakby w ogóle nie powstała. W takiej sytuacji bank zobowišzany jest do zwrotu Kredytobiorcy tego, co od niego otrzymał (wpłacone raty), zaœ Kredytobiorca zobowišzany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego kredytu.

W przypadku uznania okreœlonych zapisów umowy za klauzule abuzywne (niedozwolone) zapisy te sš z umowy kredytowej eliminowane. Umowa kredytowa nadal wišże więc strony, ale na zmienionych zasadach – jako kredyt w złotych polskich. Oprocentowanie takiego kredytu powinno pozostać niezmienione, co jest dla „frankowiczów" bardzo korzystnym rozwišzaniem. W orzecznictwie pojawiły się także głosy, że wyeliminowanie klauzul abuzywnych (niedozwolonych) z umowy kredytowej może prowadzić do jej całkowitej nieważnoœci.

Sytuacja „frankowiczów" jest więc trudna, ale nie beznadziejna. Wiele zależy od sšdów, ale także równie dużo zależy od samych zainteresowanych. Jeżeli „frankowicze" nie wystšpiš na drogę sšdowš... nic nie zyskajš. Czy warto zaryzykować? Każdy musi to ocenić samodzielnie.

Radca Prawny Adam Citko z Kancelarii Radców Prawnych Optima Legal Consulting, prowadzšcej serwis www.pozwyfrankowiczow.pl

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL