Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Pradzieje do cyfryzacji

Stworzenie bazy danych wymagało współpracy historyków i specjalistów od IT
AFP
„Seshat. Global History Databank” to innowacyjna baza danych historycznych i archeologicznych jakš tworzš badacze i programiœci z całego œwiata, między innymi z Uniwersytetu w Oksfordzie, Trinity College w Dublinie, Uniwersytetu w Yale.

Sš wœród nich historycy, etnolodzy, ekonomiœci, ewolucjoniœci, socjolodzy. Inicjatorem i pomysłodawcš bazy jest prof. Peter Turchin, naukowiec zwišzany z Wydziałem Ekologii, Biologii Ewolucyjnej, Antropologii i Matematyki na Uniwersytecie w Connecticut (USA). W realizacji tego programu bierze udział zespół prof. Arkadiusza Marciniaka z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Baza będzie zawierać informacje dotyczšce najważniejszych zagadnień o charakterze kulturowym, gospodarczym, społecznym, rytualnym z całego œwiata, poczšwszy od okresu neolitu (schyłek epoki kamienia) aż do XIX wieku.

Baza jest konstruowana według specjalnego wzoru pozwalajšcego na gromadzenie danych o różnych jednostkach terytorialno-kulturowych tzw. polities, w porównywalny sposób. Do tej pory w bazie zebrano informacje dotyczšce około 400 polities. Poznańscy archeolodzy podjęli się zakodowania danych dotyczšcych społecznoœci neolitycznych na obszarze rozcišgajšcym się od Lewantu i Mezopotamię poprzez Anatolię, Bałkany aż po Europę Œrodkowš.

- Poczštkowo dane zapisywane były w formule Wiki w sposób linearny, nie posiadały zaawansowanej struktury, nie było możliwe wykorzystanie aparatu statystycznego. Baza w takiej formie nie spełniała naszych oczekiwań. Jej możliwoœci praktycznego wykorzystania były bardzo ograniczone. Z pomocš przyszedł nam nowy projekt „Aligned", realizowany w ramach programu Horyzont 2020. To wsparcie informatyków i inżynierów baz danych przyczyniło się do wypracowania znacznie bardziej efektywnej formuły „Seshat" – mówi prof. Marciniak.

Projekt „Aligned" odwołuje się do zaawansowanej platformy Internetu semantycznego, czyli takiego, który pozwala w systematyczny sposób korzystać z ogromu danych dostępnych w globalnej sieci i gromadzić je w przejrzysty sposób, kontrolujšc jednoczeœnie ich jakoœć. Program ten polega na zastosowaniu do gromadzenia, zarzšdzania i interpretacji rozwišzań Internetu semantycznego, w którym informacje sš zapisane w sposób zrozumiały dla maszyn, co staje się możliwe dzięki przekształceniu ich do formatu, który umożliwia zautomatyzowane zarzšdzanie tymi danymi.

Projekt „Aligned" tworzš specjaliœci z zakresu IT, przygotowujšcy niezbędne oprogramowanie, inżynierowie odpowiedzialni za obsługę dużej iloœci danych oraz osoby dostarczajšce informacje. W przypadku archeologicznej częœci projektu „Seshat", ostatnia z wymienionych grup działa pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marciniaka. Docelowo „Seshat" ma w automatyczny sposób pozyskiwać istotne informacje wprost z internetu.

—pap, nauka w Polsce

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL