Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Diabelski storczyk

Telipogon diabolicus, czyli opisany przez polskich naukowców diabelski storczyk
Youtube
Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy opisali "diabelskiego storczyka" - nowy gatunek orchidei, założyli w Kolumbii Instytut Badań nad Bioróżnorodnoœciš.

Podjęli oni starania o wykupienie 30 ha lasu tropikalnego i utworzenie rezerwatu przyrody. Chcš, by na jego terenie powstała  stacja badawcza i oœrodek  edukacyjny.

 Naukowcy z Gdańska odnaleŸli nowy gatunek orchidei - Telipogon diabolicus, czyli „diabelski storczyk”. To tylko jeden z ponad 50 gatunków storczyków, które odkryli i opisali w cišgu ostatnich 4 lat. W Kolumbii znajduje się około 10 proc. wszystkich gatunków roœlin, jakie kiedykolwiek opisano na całym œwiecie. Ten wysoki odsetek jest silnie powišzany z występowaniem w tamtejszych okolicach wielu gatunków ptaków, owadów o  ssaków.

Podczas prowadzonych systematycznie od 2012 roku prac w departamencie Putumayo naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zaobserwowali intensywny spadek powierzchni lasów tropikalnych w tym regionie. Duża częœć lasów jest wycinana lub wypalana, przede wszystkim na potrzeby rolnictwa. Dlatego polscy badacze postanowili podjšć działania na rzecz ochrony bioróżnorodnoœci. Na poczštku 2017 roku zarejestrowali rozpoczęcie działalnoœci organizacji non-profit o nazwie Instytut Badań nad Bioróżnorodnoœciš. W radzie naukowej IBnB znaleŸli się naukowcy z Francji, Czech oraz Ekwadoru.

Celem projektu, poza bezpoœredniš ochronš bioróżnorodnoœci, jest umożliwienie prowadzenia prac naukowych na tym unikalnym obszarze Kolumbii badaczom z całego œwiata, a także rozpowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony przyrody oraz korzyœci płynšcych z wprowadzenia założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL