Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Policja walczy ze smogiem

policja.pl
Policjanci w trosce o bezpieczne drogi, a także czyste powietrze kontrolowali pojazdy w województwie opolskim.

Ich celem było wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów naruszajšcych wymagania ochrony œrodowiska. Funkcjonariusze skontrolowali blisko 1 000 pojazdów zwracajšc szczególnš uwagę na ich stan techniczny – w tym prawidłowe działanie silnika, układu wydechowego czy emisję spalin.

W akcji wzięli udział policjanci ruchu drogowego z całego województwa oraz funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Mundurowi szczególnš uwagę zwracali na takie aspekty techniczne pojazdów jak nadmierne zadymienie, niesprawne układy wydechowe czy wycieki płynów eksploatacyjnych.

Z poœród 988 skontrolowanych pojazdów w 16 przypadkach policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne. Do działań wykorzystano tzw. dymomierz czyli analizator zadymienia w silnikach diesla.

Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów naruszajšcych wymagania ochrony œrodowiska. Kierowcy, których pojazdy nie spełniajš wymogów okreœlonych przepisami prawa muszš się liczyć z utratš dowodu rejestracyjnego, który zostanie zwrócony dopiero po usunięciu usterki.

Obowišzujšce przepisy

Art. 66. ust. 1, pkt 3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z póŸn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczšcy w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczajšcym wielkoœci okreœlone w przepisach szczegółowych.

Rozporzšdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. nr 32 poz. 951).

§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

2) w spalinach pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym zawartoœć tlenku węgla (CO), węglowodorów (CH) i współczynnik nadmiaru powietrza ? (lambda) nie przekraczały wartoœci podanych w tabeli „Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza ?", stanowišcej załšcznik nr 2 do rozporzšdzenia, z tym że:

a) dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 1996 r., wyposażonego w silnik o pojemnoœci skokowej poniżej 700 cm3, dopuszcza się wartoœci okreœlone w kolumnie 5 tabeli załšcznika nr 2 do rozporzšdzenia;

b) dla pojazdu, dla którego w œwiadectwie homologacji potwierdzono wartoœci wyższe, stanowišce dla tego pojazdu kryterium oceny, wartoœci podanych w kolumnach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 tabeli załšcznika nr 2 do rozporzšdzenia nie stosuje się;

c) wymagania dotyczšce współczynnika nadmiaru powietrza ? (lambda) stosuje się do pojazdu wyposażonego w odpowiedniš sondę.

3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkoœci obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkoœci obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania œwiatła, nie przekraczało: 2,5 m-1, a w odniesieniu do silnika z turbodoładowaniem 3,0 m-1, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych po dniu 30 czerwca 2008 r. nie przekraczało 1,5 m-1.

Art. 132. ust. 1. pkt 1) c) Ustawy – Prawo o ruchu drogowym okreœla, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony œrodowiska. W tym przypadku, policjant nie może zezwolić na używanie pojazdu przez kierujšcego.

ródło: policja.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL