Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Motoryzacja

Dieselgate: Volkswagen nie chce audytu

Bloomberg
Trybunał Konstytucyjny z Karlsruhe odrzucił wniosek Volkswagena o zawieszenie prac niezależnej kancelarii audytorskiej majšcej ustalić zachowanie dyrekcji grupy w skandalu Dieselgate
Zespół 3 sędziów nie wydał orzeczenia co do istoty wniosku Volkswagena, który twierdzi, że wyznaczenie tej kancelarii przez sšd I instancji było naruszeniem jego podstawowych praw, a jedynie oddalił wniosek grupy samochodowej. „Złożona skarga konstytucyjna nie jest a priori ani do przyjęcia ani uzasadniona w oczywisty sposób" — stwierdził trybunał w 5-stronicowym uzasadnieniu datowanym 20 grudnia, do którego trafiła agencja Reutera. Dodano, że Volkswagen „nie wykazał w przekonywujšcy sposób koniecznoœci natychmiastowej decyzji". Sšd regionalny w Celle wyznaczył w listopadzie niezależnš kancelarię audytorskš, co uznano za zwycięstwo grup akcjonariuszy, którzy chcš dowiedzieć się, czy szefowie VW informowali inwestorów dostatecznie szybko o możliwych rozmiarach szkód finansowych wywołanych przez ten skandal. Sšd uznał, że VW nie może odwoływać się od jego decyzji, z kolei firma uważa mianowanie audytora za naruszenie jej podstawowych praw. Niemieckie przepisy giełdowe narzucajš spółkom obowišzek publikowania we właœciwym czasie wszelkich informacji mogšcych mieć wpływ na rynek. Bada to też niemiecka prokuratura.
Volkswagen przyznał się 20 wrzeœnia 2015 do instalowania nielegalnego oprogramowania w kilkuset tysišcach diesli w Stanach. Nazajutrz po ujawnieniu informacji kapitalizacja grupy zmalała o kilka miliardów euro, akcje spadały jeszcze 22 wrzeœnia po przyznaniu się przez firmę, że problem nie dotyczy tylko USA, ale ok. 11 mln pojazdów na œwiecie. Wkrótce po ujawnieniu skandalu VW zatrudnił kancelarię prawnš Jones Day i firmę doradczš Deloitte do przeprowadzenia œledztwa ws. zarzucanych wykroczeń i dla ustalenia winnych. Grupa obiecała większš przejrzystoœć, ale nigdy nie opublikowała wyników œledztwa, które było podstawš ugody z resortem sprawiedliwoœci USA za 4,3 mld dolarów. Volkswagen twierdzi, że jego dyrekcja dotrzymywała obowišzku w zakresie informowania inwestorów. Jej rzecznik odwołał się do œledztwa Jones Day i do stwierdzenia faktów opublikowanych przez władze USA, w których grupa przyznała się do manipulowania testami na emisje spalin.

Roszczenia Szwajcarów

Kolejnym problemem Volkswagena jest pozew szwajcarskiej organizacji ochrony konsumentów SKS w imieniu ok. 6 tys. właœcicieli samochodów z roszczeniem odszkodowania od VW i od miejscowego dealera AMAG za Dieselgate. W pozwie złożonym w sšdzie handlowym w Zurychu SKS wyjaœnia, że straty z powodu skandalu ocenia na œrednio 15 proc. pierwszej ceny detalicznej pojazdu i wraz z towarzystwami ubezpieczeniowymi popierajšcymi ten krok prawny domaga się zaspokojenia szwajcarskim właœcicielom samochodów ich praw bez nieproporcjonalnego ryzyka finansowego. „Samochody sprzedawane jako przyjazne dla œrodowiska miały od poczštku zawyżonš cenę. Na skutek manipulowania układem wydechowym straciły następnie bardziej na rynku wtórnym" — stwierdziła SKS. VW zapowiedział zapoznanie się ze szczegółami pozwu, ale dodał, że nie widzi problemu, bo eksperci od motoryzacji nie byli w stanie stwierdzić znacznego spadku wartoœci diesli VW na szwajcarskim rynku. "Zaufanie i zadowolenie naszych klientów jest niezwykle ważne, jednak jesteœmy zdania, że nie ma podstaw prawnych do roszczeń zwišzanych z kwestiš diesli" — oœwiadczyła firma. Dodała, że 98 proc., ze 173 tys. pojazdów tym kraju zostało już bezpłatnie dostosowane. AMAG oœwiadczył z kolei, że nie rozumie, dlaczego SKS złożył pozew, bo ceny diesli VW na rynku wtórnym sš na tym samym poziomie, a nawet wyższe od cen konkurencyjnych modeli. Dodał, że nie działał w zamiarze złoœliwego oszukiwania klientów.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL