Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Zniknie bubel, zniknš i problemy

Fotorzepa, Rafał Guz Rafał Guz
Obrót lokalami w starszych budynkach zostanie w końcu odblokowany. Do Sejmu wpłynšł projekt poprawiajšcy wadliwe przepisy. Chodzi o te nakazujšce notariuszom badanie, czy lokal jest zgodny z planem i pozwoleniami.
Posłowie PiS chcš poprawić przepisy, które choć obowišzujš dopiero pół roku, zdšżyły napsuć już sporo krwi notariuszom oraz sprzedajšcym mieszkania. Chodzi o  art. 2 ust. 1a ustawy o własnoœci lokali. Przewiduje on, że notariusz, zanim sporzšdzi akt notarialny, bada, czy ustanowienie odrębnej własnoœci mieszkania jest zgodnie z miejscowym planem, a gdy go nie ma – z warunkami zabudowy. A także z pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem) oraz pozwoleniem na użytkowanie. W wypadku starszych budynków nie jest to jednak takie proste.
Rejenci nie majš dostępu do archiwów urzędów. Często w archiwach nie ma też już œladu po pozwoleniach. Ponadto nie wiadomo, jaki miejscowy plan brać pod uwagę: czy ten, który obowišzywał podczas budowy, czy może aktualny. Przed wprowadzeniem tego przepisu sprawa była prosta. Wystarczyło, że sprzedajšcy dostarczył wydane przez starostę zaœwiadczenie o samodzielnoœci lokalu. Teraz to nie wystarcza. Na skutki nie trzeba było długo czekać. Wiele transakcji stanęło w miejscu. A notariusze zastanawiajš się, jak skutecznie ugryŸć problem. Konsekwencje bowiem zlekceważenia obowišzku narzuconego przez przepisy mogš być bardzo poważne. W przyszłoœci może zostać podważona ważnoœć notarialnej umowy sprzedaży. Co ciekawe, intencje wprowadzenia tego przepisu były szczytne. Rzšd chciał wyeliminować obchodzenie przepisów przez deweloperów. Budowali na osiedlach willowych domy jednorodzinne, a następnie przerabiali je na bloki. Do tego celu wykorzystywali luki w przepisach. Uzyskiwali zaœwiadczenia o samodzielnoœci lokalu w starostwie, szli z tymi dokumentami do kancelarii notarialnych i zawierali umowy przenoszšce własnoœć. Taka praktyka była możliwa, ponieważ starosta, wydajšc zaœwiadczenia, nie miał prawa badać zgodnoœci z miejscowym planem i pozwoleniami. Efekt osišgnięto. Proceder omijania przepisów przez deweloperów zniknšł. Ale przy okazji skomplikowano życie właœcicielom mieszkań w starszych budynkach. Problem w końcu zauważyli posłowie PiS. W ubiegłym tygodniu do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o własnoœci lokali ich autorstwa. Proponujš w nim, by to starosta badał, czy lokal spełnia przesłanki z art. 2 ust. 1a ustawy o własnoœci lokali czy nie. Ma to robić przy okazji wydawania zaœwiadczeń o samodzielnoœci lokalu. Notariusze nie będš więc musieli łamać sobie głowy, czy sprzedawany lokal narusza miejscowy plan czy nie. Projekt przewiduje również, że wspomniany art. 2 ust. 1a ustawy o własnoœci lokali nie będzie miał zastosowania do mieszkań w obiektach wybudowanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych przed 1 stycznia 1995 r. lub gdy budynek istniał już przed tš datš. Nie jest ona zresztš przypadkowa. Wtedy to weszło w życie obowišzujšce do dziœ prawo budowlane. Oczywiœcie od razu nasuwa się pytanie, czy propozycja poselska rozwišże obecne problemy zwišzane z wyodrębnianiem lokali. Zdaniem notariuszy częœciowo na pewno tak... Ale w projekcie nie ma przepisów przejœciowych. Nie wiadomo więc, co ze sprawami, które będš finalizowane po wejœciu w życie nowych przepisów. Przydałoby się, by projekt rozstrzygnšł, co dalej z zaœwiadczeniami o samodzielnoœci lokali wydanymi przed 11 wrzeœnia 2017 r., czyli datš wprowadzenia do ustawy o własnoœci lokali wspomnianego art. 2 ust. 1a. Dziœ nie wiadomo, czy sš one wystarczajšce do skutecznego przeniesienia własnoœci lokali, czy też dodatkowo trzeba badać ich samodzielnoœć na postawie art. 2 ust. 1a ustawy. Niestety, projekt na ten temat milczy. Jest jednak na tak wstępnym etapie prac, że wszystko jeszcze może się zmienić. Projekt można więc uzupełnić o nowe propozycje. Posłowie chcš, by nowe przepisy weszły w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w dzienniku ustaw. Czas pokaże, jak będzie. ©?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL