Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Dom dla seniora. Dokšd pójdzie osoba na emeryturze?

Leœny dom seniora - wizualizacja inwestycji
materiały prasowe
Seniorzy zmieniajšcy miejsce zamieszkania najczęœciej przenoszš się do województwa mazowieckiego, œlšskiego, wielkopolskiego i dolnoœlšskiego. Powinni się z tym liczyć inwestorzy.

Badania nad długoœciš życia Polaków w poszczególnych województwach wskazujš, że kobieta w wieku 60 lat przeciętnie ma przed sobš jeszcze około 24 lat życia. Mężczyzna w tym samym wieku żyć będzie najprawdopodobniej jeszcze prawie19 lat. To argument zarówno za powiększaniem oferty nowego budownictwa senioralnego, jak również za adaptacjš starych budynków do potrzeb osób starszych - twierdzš eksperci.

Jaki jest profil demograficzny seniora i jakie z tego wypływajš wnioski dla budownictwa senioralnego? Analizuje Joanna Komorowska, analityk rynku nieruchomoœci w Centrum AMRON:

- Seniorzy należš do tej grupy klientów, z których potrzebami należy się coraz bardziej liczyć. Możemy mówić o odrębnym systemie tzw.srebrnej gospodarki, czyli systemie wytwarzania dóbr i usług skierowanych do osób starszych. Swój wkład w ofertę dla seniorów wnosi także budownictwo. Dotyczy to zarówno miejsc zamieszkania, dziennego pobytu, jak i wyspecjalizowanych obiektów œwiadczšcych usługi opiekuńczo-lecznicze. Demograficzna rewolucja, nazywana często srebrnym tsunami, to proces, który już się rozpoczšł.

Dobry klient i będzie go coraz więcej

Wzrost udziału seniorów w ogólnej liczbie mieszkańców Polski obserwujemy już od kilkudziesięciu lat, a prognozy GUS wskazujš, że trend ten będzie się utrzymywał. Co prawda ustawa o osobach starszych (Dz. U. 2015 poz. 1705) kwalifikuje do tej grupy osoby, które ukończyły 60. rok życia, jednak statystyki GUS nie dostarczajš danych dla jednolitych przedziałów wiekowych. Stšd w w analizach bierze się pod uwagę grupy wiekowe 60+ i 65+.

W 2015 r. w Polsce było ok. 6, 1 mln osób w wieku 65+. W 2025 r. możemy spodziewać się ok. 8,2 mln takich osób, zaœ w 2050 r. liczba Polaków w tej kategorii wiekowej może wynieœć prawie 11,1 mln.

Systematyczny wzrost liczby osób starszych w ostatnich dziesięcioleciach dotyczył zarówno mieszkańców miast, jak i wsi. Zapotrzebowanie na różny charakter budownictwa senioralnego w mieœcie i na wsi może stanowić szansę dla inwestorów, a klientom dostarczać uzupełniajšcej się oferty.

Najmłodsi? Rzeszów i Białystok

Istnieje różnica w rozmieszczeniu osób starszych w poszczególnych regionach kraju. Największa liczba seniorów zamieszkuje centralny obszar Polski – pod koniec 2015 r. przebywało tam ponad 1,3 mln osób w wieku 65+. Najmniejsza liczba osób starszych zamieszkuje region południowo-zachodni – ich sumaryczna liczba w tym samym okresie wyniosła nieco powyżej 0,6 mln.

W niemal wszystkich regionach obserwowana jest przewaga liczebna mieszkańców miast nad mieszkańcami wsi. Wyjštek stanowi tu jedynie obszar wschodni. W regionie centralnym, południowym, północno-zachodnim, południowo-zachodnim i północnym przewaga procentowa mieszkańców miast nad mieszkańcami wsi w 2015 r. mieœciła się w przedziale ok. 67-70 proc., zaœ w regionie wschodnim mieszkańców miast było niecałe 48 proc.

Do „młodych" województw zaliczyć można województwa warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, pomorskie, lubuskie i podkarpackie. Udział ludnoœci w wieku 65+ w 2015 r. nie przekroczył tam 14,9 proc. Najwięcej seniorów w tym samym okresie było w województwie łódzkim i œwiętokrzyskim – udział osób starszych wyniósł tam odpowiednio 17,6 i 17,2 proc.

Do „najmłodszych" miast wojewódzkich należš z kolei Rzeszów i Białystok. Niski odsetek osób w wieku 60+ majš również Olsztyn, Zielona Góra, Toruń i Gorzów Wielkopolski. Miasta z największš procentowš liczbš osób starszych to ŁódŸ i Katowice. Oferta mieszkań dla seniorów trafić może na podatny grunt także w Kielcach, Bydgoszczy, Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.

Sprawnoœć coraz mniejsza

Istotnym czynnikiem, który należy wzišć pod uwagę przy planowaniu i projektowaniu budownictwa senioralnego, jest stopień sprawnoœci osoby starszej w poszczególnych etapach jej życia.

Z wiekiem zwišzane sš różne potrzeby i ograniczenia, co przekładać się powinno na standard wyposażenia i wykorzystane w budownictwie technologie. Inwestorzy powinni pamiętać o zapewnieniu komplementarnej i zdywersyfikowanej oferty dla wszystkich grup wiekowych.

Pozwoli to im znaleŸć odpowiednie dla siebie miejsce na rynku w warunkach konkurencji, a seniorom umożliwi wybór dostosowany do ich możliwoœci i potrzeb.

Potrzeby kobiet

Znamiennym zjawiskiem jest także przewaga liczebna kobiet w każdej z grup wiekowych, co powinno znaleŸć odzwierciedlenie w planowaniu otoczenia, form spędzania czasu, kwestii bezpieczeństwa i warunków do kształtowania więzi społecznych.

Badania nad długoœciš życia w poszczególnych województwach wskazujš, że kobieta w wieku 60 lat przeciętnie ma przed sobš jeszcze ok. 24 lata życia. Mężczyzna w tym samym wieku żyć będzie najprawdopodobniej ok. 19 lat. Stanowi to argument zarówno za powiększaniem oferty nowego typu budownictwa, jak również za adaptacjš istniejšcej substancji mieszkaniowej do potrzeb osób starszych.

Mazowsze, Wielkopolska i Œlšsk

Seniorzy zmieniajšcy miejsce zamieszkania najczęœciej przesiedlajš się do województwa mazowieckiego, œlšskiego, wielkopolskiego i dolnoœlšskiego. Najmniejszy napływ ludnoœci w wieku 60+ w 2015 r. zaobserwowano w województwach podlaskim, opolskim i œwiętokrzyskim.

Prognoza liczby ludnoœci wskazuje na dalszy wzrost liczby osób starszych w Polsce. W 2020 r. spodziewać się możemy ok. 7,2 mln osób w wieku 65+, w 2030 r. ich liczba wzrosnšć może do ponad 8,6 mln, w 2040 r. prawdopodobny jest wzrost do 9,4 mln osób, a w 2050 do ponad 11 mln osób starszych.

Co ciekawe, stopniowo będzie wzrastał odsetek mężczyzn w grupie wiekowej powyżej 65 roku życia – w 2020 r. powinni oni stanowić 40 proc. seniorów, a w 2050 r. – już 44 proc. - podsumowuje Joanna Komorowska, analityk rynku nieruchomoœci w Centrum AMRON.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL