Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Miasto przyszłoœci

Bristol, Paryż Szczecin i Gdynia prezentujš sposoby na efektywne i oszczędne gospodarowanie energiš

Solarne drzewo – Energy Tree – to jeden z symboli Bristolu.
shutterstock
Inteligentne miasta powinny w sposób efektywny i oszczędny gospodarować energiš, naturalnie wytwarzanš z czystych Ÿródeł. Bristol i Paryż to wzór, ale Szczecin i Gdynia nie muszš się wstydzić.

Bristol, Paryż

Tradycyjna infrastruktura miejska, jak sieci transportowe, gazownicze, wodocišgowe czy ciepłownicze i elektryczne, wspomagana nowoczesnymi systemami komunikacji elektronicznej staje się szkieletem tworzonych na całym œwiecie inteligentnych miast. Szczególnie istotna – w dobie elektromobilnoœci i rosnšcego zapotrzebowania na zasilanie elektryczne dla coraz większej liczby systemów i urzšdzeń – staje się energetyka. Na znaczeniu w smart city zyskujš zwłaszcza nowe technologie jej bezemisyjnego wytwarzania i magazynowania, a także ograniczajšce zużycie oraz podnoszšce efektywnoœć. – Mobilnoœć, dane i właœnie energia to klucz – potwierdza Hibaq Jama, radna w Bristol City, która w marcu była goœciem honorowym Smart City Forum w Warszawie.

Bristol to jedna z najbardziej inteligentnych aglomeracji nie tylko na Wyspach, ale również w Europie. Jak tłumaczy Jama, w tym brytyjskim mieœcie dzięki nowym technologiom wdrażane sš rozwišzania poprawiajšce efektywnoœć energetycznš i ograniczajšce problem tzw. ubóstwa energetycznego, które dotyka tam jedno na osiem gospodarstw domowych. Problemy te rozwišzywane sš za sprawš m.in. sprytnych (z ang. smart) rozwišzań, które pozwalajš obniżać rachunki za pršd, oraz odnawialnych Ÿródeł energii. Symbolem tej walki jest Energy Tree, czyli solarne drzewo – instalacja, która w 2015 r. stanęła w Bristol Science Center. Dzięki niemu mieszkańcy mogš korzystać z bezpłatnego wi-fi i za darmo ładować telefony komórkowe.

Ale jeden z najbardziej innowacyjnych projektów energetycznych dla inteligentnych miast powstaje dziœ po drugiej stronie kanału La Manche – w Paryżu. Tam Eiffage Énergie (spółka zależna Grupy Eiffage) na zlecenie rady miasta buduje pierwszy w Europie cyfrowy system monitorowania zużycia energii w budynkach użytecznoœci publicznej. Proces ten potrwa jeszcze dwa lata i kosztować będzie 14,7 mln euro. Choć inwestycja jest kosztowna, to ma miastu stosunkowo szybko przynieœć wymierne korzyœci ekonomiczne i ekologiczne. Paryż zamierza bowiem do 2020 r. zredukować zużycie energii i emisję gazów cieplarnianych w budynkach użytecznoœci publicznej o 30 proc. w stosunku do 2004 r. W ramach kontraktu Eiffage zmodernizował instalacje techniczne w kotłowniach i wdrożył system zbierania danych z inteligentnych czujników. Zgromadzone dane sš następnie przesyłane do centralnego systemu zarzšdzania, gdzie sš na bieżšco przetwarzane i analizowane. Eiffage tłumaczy, że rozwišzanie pozwoli w przyszłoœci na systemowe zarzšdzanie energiš we wszystkich budynkach należšcych do miasta za pomocš mobilnych aplikacji.

Szczecin

W Polsce tematy energetyczne rozbijajš się z reguły o kwestie zwišzane z tradycyjnymi, brudnymi Ÿródłami wytwarzania. Produkcja energii z węgla przekracza wcišż u nas 80 proc. wytwarzania ogółem. W dobie trwajšcej od kilku lat bezproduktywnej dyskusji o smogu, przejœcie na czyste Ÿródła jest jednak koniecznoœciš. Termomodernizacja budynków i dopłata do wymiany pieców na bardziej ekologiczne to częœć rozwišzań, po które już dziœ sięgajš samorzšdy. Ale w rodzimych miastach sposobów na rozwišzanie tego problemu jest znacznie więcej. Przykładem może być Szczecin, gdzie – dzięki technologiom opracowanym przez Rafako – energia z termicznego przekształcania odpadów komunalnych zasili i ogrzeje aż 30 tys. mieszkań. Innowacyjne rozwišzanie wdrażane jest w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie (projekt EcoGenerator). Jak wyjaœnia Jerzy Mirosław, projektant w Rafako, na instalację spalarniowš składajš się tu ruszt, na którym spalane sš odpady, kocioł, w którym odzyskuje się energię zawartš w odpadach, oraz segmenty oczyszczania spalin i oczyszczania œcieków. Instalacje opalane odpadami komunalnymi sš bardziej eko niż elektrociepłownie węglowe. – Jednš z podstawowych różnic jest oczyszczanie spalin. W ustawodawstwie polskim i unijnym limity zawartoœci szkodliwych substancji dla spalarni odpadów sš bardziej rygorystyczne niż np. dla elektrociepłowni opalanych węglem. W praktyce oznacza to, że energia uzyskiwana ze spalania odpadów jest bardziej przyjazna dla œrodowiska, a przy tym redukowany jest problem składowania odpadów – wylicza zalety Jerzy Mirosław.

EcoGenerator to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Ze spalania odpadów pozyskane zostanie w kogeneracji ok. 32 MW energii cieplnej oraz 11 MW energii elektrycznej.

Gdynia

Redukcja zużycia energii elektrycznej o 104 MWh, ograniczenie emisji CO2 łšcznie o 124 t, czyli tyle, ile zużywa 50 przeciętnych rodzin rocznie – takie sš z kolei efekty pierwszego w Polsce „żywego laboratorium", czyli projektu Energa Living Lab.

Przez prawie dwa lata wybranych 300 gospodarstw domowych w Gdyni testowało innowacyjne rozwišzania spółki Enspirion (dawna Energa Innowacje), które pomagajš w kontroli bieżšcego zużycia energii elektrycznej i w dbaniu o œrodowisko. Projekt objšł kilka dzielnic (m.in. Dšbrowę, Chwarzno, Redłowo, Wielki Kack czy Karwiny) i podzielony był na dwie edycje, które trwały od kwietnia 2015 r. do końca stycznia br. W zeszłym tygodniu podsumowano testy. – Stworzyliœmy pierwsze w Polsce takie laboratorium energii, w którym konsumenci, testujšc oraz tworzšc nowe technologie i rozwišzania, uczyli się, jak optymalizować swoje zużycie pršdu. Dzięki temu oszczędzali na rachunkach za pršd, dbajšc o stabilnoœć Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz o czystoœć powietrza – komentuje Aleksandra Korczyńska, kierownik projektu Energa Living Lab.

W I edycji gospodarstwa korzystały z wielostrefowych programów cenowych, uwzględniajšcych różne stawki za energię w cišgu doby oraz dostawały raporty z informacjš o aktualnym zużyciu energii. Dodatkowo otrzymały system Inteligentnej Sieci Domowej (ISD), który pozwalał na nadzór i sterowanie urzšdzeniami elektrycznymi. Uczestnicy mogli np. wyłšczyć œwiatło w dowolnym pomieszczeniu z poziomu tabletu czy smartfonu. Na potrzeby II edycji zaprojektowano aplikację na tablet, dzięki której użytkownicy w łatwiejszy sposób mogli zarzšdzać zużywanym pršdem (pokazywała pobór energii z dokładnoœciš do 5 min). 43 gospodarstwa bioršce udział w tej edycji podzielono na drużyny. Monitorowały statystyki i ustawiały cele oszczędnoœciowe na kolejne tygodnie. Indywidualne wyniki sumowały się na wyniki zespołu. Za realizację celów rodziny otrzymywały punkty, które można było wymienić na nagrody. Jak podaje Energa, efekt rywalizacji sprawił, że przeciętne gospodarstwo domowe zredukowało zużycie œrednio o 4,3 proc.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL