Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Do serca przez wštrobę

materiały prasowe
Unikalne zabiegi z wykorzystaniem przezwštrobowego dojœcia naczyniowego zaprezentowane po raz pierwszy w CZD.

Zespół z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie po raz pierwszy w Polsce przeprowadził zabiegi z wykorzystaniem przezwštrobowego dojœcia naczyniowego u dwóch pacjentów ze złożonymi wrodzonymi wadami serca.

Tego rodzaju zabiegi pozwalajš na wykonanie zabiegu angioplastyki balonowej zwężenia pojedynczej żyły płucnej przekuwajšc następnie przegrodę międzyprzedsionkowš, a także wszczepienie stentu do znacznie zwężonej lewej tętnicy płucnej. W obydwu przypadkach zmiany zarostowo-zakrzepowe w naczyniach udowych, biodrowych oraz u jednego pacjenta dodatkowo w żyle głównej dolnej uniemożliwiały standardowš technikę interwencji. Przeważnie tego rodzaju zabiegi robi się bowiem wchodzšc do serca przez tętnicę udowš.

- Stopień trudnoœci zabiegów wymagał połšczenia różnych technik obrazowania, takich jak ultrasonografia, nakładanie obrazu 3D wykonanej wczeœniej tomografii komputerowej na ekran fluoroskopii oraz echokardiografia przezprzełykowa. Wszystkie zabiegi mogły być bezpiecznie wykonane dzięki doœwiadczeniu zespołu zabiegowego oraz unikatowemu w skali europejskiej wyposażeniu pracowni w najbardziej zaawansowane rozwišzania sprzętowe, takie jak dwupłaszczyznowy angiograf Allura Clarity z systemem echonawigacji, umożliwiajšcy istotne obniżenie dawki promieniowania rentgenowskiego, echokardiograf EPIQ 7 oraz kompleksowe platformy informatyczne: IntelliSpace Cardiovascular i IntelliSpace Portal, umożliwiajšce między innymi przetwarzanie badań obrazowych wykonanych różnymi metodami, przy użyciu aparatów różnych producentów - mówi dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". W Pracowni istnieje możliwoœć wykonania komputerowego modelu wady serca, a także jego wydrukowania na drukarce trójwymiarowej, co umożliwia przeprowadzanie symulacji zabiegów operacyjnych i interwencyjnych.

- Wszystkie zabiegi były wykonane u dzieci ze złożonymi wadami serca i problemami kardiologicznymi przez zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, a w trzech przypadkach również przy czynnym udziale kolegów z innych oœrodków. Wprowadziło to dodatkowy element edukacyjny, pozwalajšc pokazać pewne indywidualne dla poszczególnych operatorów zachowania zabiegowe, w tym również decyzje dotyczšce preferencji sprzętowych – mówi dr  Adam Koleœnik z Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".

- Zgodnie z pierwotnym założeniem warsztaty, w ramach których przeprowadzono zabiegi były dedykowane tematom budzšcym dyskusje w œrodowisku kardiologów i kardiochirurgów, dotyczšcych wybranych zabiegów interwencyjnych u noworodków, leczenia wrodzonych i pooperacyjnych patologii drogi odpływu prawej komory, zamykania różnych połšczeń naczyniowych - mówi dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, Kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".Tradycyjnie poœwięcono również czas aktualnym możliwoœciom obrazowania œródzabiegowego 3D, które poza prezentacjš teoretycznš były wykorzystywane również w czasie transmitowanych zabiegów.

Klinika Kardiologii jest wiodšcym w Polsce oœrodkiem diagnostyki i leczenia wad wrodzonych serca, zaburzeń rytmu serca oraz chorób mięœnia sercowego. Rocznie wykonywanych jest ponad 320 zabiegów interwencyjnych u dzieci z wadami serca, dodatkowo około 120 u pacjentów z patologiami pozakardiologicznymi (np.: wady unaczynienia centralnego układu nerwowego czy wštroby).

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL