Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Trybunał UE: Szczepionki mogš być traktowane jako szkodliwe nawet bez dowodów naukowych

fotolia
Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej orzekł, że sšdy mogš uznawać szczepionki za przyczynę choroby nawet wtedy, gdy nie ma na to jednoznacznych dowodów naukowych.

Najważniejszy sšd UE stwierdził, że jeœli choroba miała miejsce bezpoœrednio po czasie, w którym szczepionka została przyjęta, jeœli dana osoba wczeœniej była zdrowa, a w rodzinie nie stwierdzono podobnych przypadków choroby i jeœli stwierdzono znacznš liczbę podobnych przypadków zachorowań, to jest to wystarczajšcy dowód dla sšdów.

Wyrok Trybunału odnosił się do sprawy Francuza znanego pod inicjałami J.W, który w 1998 roku został zaszczepiony przeciwko zapaleniu wštroby typy B. Rok póŸniej stwierdzono u niego stwardnienie rozsiane. Choroba ta uznawana jest za autoimmunologicznš, w której układ odpornoœciowy człowieka zwalcza komórki własnego organizmu, w tym przypadku w tkance nerwowej. Stwardnienie rozsiane może powodować wiele objawów i zespołów objawów. Najczęœciej sš to zaburzenia ruchowe, czuciowe, móżdżkowe (zaburzenia równowagi), zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne, zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne. Choroba jest jednš z najczęstszych przyczyn niepełnosprawnoœci u osób młodych. J.W. zmarł w 2011 roku.

5 lat przed œmierciš Francuz pozwał jednak firmę farmaceutycznš Sanofi Pasteur, która produkowała szczepionkę, obwiniajšc jš za przyczynę swojej choroby.

Sprawa została wniesiona do francuskiego sšdu, który orzekł, że w sprawie stwardnienia rozsianego nie ma naukowego konsensusu i nie wykazano dotšd zwišzku pomiędzy szczepionkš przeciw zapaleniu wštroby typu B a stwardnieniem rozsianym. Pozew został więc oddalony, ale wniesiono apelację Sšdu Kasacyjnego - najwyższego sšdu we Francji. Ten skierował w tej sprawie zapytanie do Trybunału Sprawiedliwoœci UE.

Trybunał stwierdził, że "konkretne i spójne dowody" dotyczšce okresu choroby, uprzedniego stanu zdrowia, historii chorobowej rodziny i wielu podobnych przypadków mogš sšdowi wystarczyć do stwierdzenia zwišzku przyczynowo-skutkowego. Sprawa J.W. dotyczyła pierwszych trzech kryteriów - bez wykazania podobnych przypadków u innych pacjentów.

W orzeczeniu Trybunał dodał, że sšdy muszš upewnić się, czy dowody sš "wystarczajšco poważne, konkretne i spójne", by pozew był uzasadniony, przyjmujšc także argumenty producenta szczepionki. Wówczas sšd może uznać, że szczepionka jest najbardziej prawdopodobnym wyjaœnieniem choroby.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwoœci UE nie jest wyrokiem w sprawie J.W., ale stanowi wytyczne dla wszystkich sšdów Unii Europejskiej, w których toczš się podobne sprawy.

W swoim oœwiadczeniu firma Sanofi Pasteur stwierdziła, że "jej obowišzkiem jest nie komentować tej decyzji prawnej, ale firma pragnie powtórzyć, że jej szczepionki sš bezpieczne i skuteczne oraz chroniš przed chorobami zakaŸnymi. Szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wštroby typu B sš bezpieczne i dobrze tolerowane, zostały zatwierdzone przez właœciwe organy medyczne i sš sprzedawane już ponad 30 lat."

Decyzja Trybunały wywołała krytykę ze strony ekspertów. - Nie ma zwišzku przyczynowo-skutkowego między tš szczepionkš a stwardnieniem rozsianym. Kilka przypadków choroby po szczepieniu nie byłoby niczym zaskakujšcym, zwłaszcza jeœli szczepionka była podana nastolatkom, czyli w grupie gdzie często szybko wykrywa się wkrótce stwardnienie rozsiane - powiedział Keith Neal, emerytowany profesor epidemiologii i chorób zakaŸnych Uniwersytetu w Nottingham, cytowany przez CNN.

ródło: CNN

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL