Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Jaka przyszłość mediów?

Jerzy Bralczyk
Fotorzepa, Piotr Nowak
Prasa w œwiecie cyfrowym, status dziennikarza i dziennikarstwo w œwiecie cyfrowym, czy przeszłoœć i przyszłoœć dokumentalistyki prasowej w Polsce.

Nad takimi m.in. zagadnieniami będš się zastanawiać uczestnicy konferencji „60 lat prasoznawstwa w Polsce.

Okazjš jest jubileusz krakowskiego Oœrodka Badań Prasoznawczych (OBP), a dziœ katedry UJ, która kończy 60 lat, oraz 55-lecia kwartalnika „Zeszyty Prasoznawcze".

Konferencja rozpoczyna się w czwartek, 26 listopada o godz. 15 uroczystš sesjš w œredniowiecznej Auli Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15), w samym sercu Krakowa.

Po sesji otwarcia, bankiet wydawany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego w miejscowym ratuszu.

Właœciwe obrady rozpocznš się w pištek, 27 listopada na terenie nowego kampusu UJ, w budynku Wydziału Zarzšdzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4 o godz. 9.

Konferencję podzielono na kilka sesji tematycznych zwišzanych z historiš OBP i „Zeszytów Prasoznawczych".

Wœród poruszanych zagadnień organizatorzy przewidzieli m.in. takie tematy jak medioznawstwo w Polsce i na œwiecie (instytucjonalizacja, współpraca międzynarodowa), medioznawstwo współczesne: inspiracje teoretyczne, wyzwania metodologiczne, system medialny, prasa w œwiecie cyfrowym, status dziennikarza i dziennikarstwo w œwiecie cyfrowym, prawo, a media w dobie cyfryzacji, czy przeszłoœć i przyszłoœć dokumentalistyki prasowej.

Wœród zaproszonych goœci m.ib. Walery Pisarek, Jerzy Bralczyk, Tomasz Goban-Klas, Hans Kepplinger, Olivier Quiring. – To tylko niektórzy najwybitniejsi eksperci z dziedziny medioznawstwa i językoznawstwa – tłumaczš organizatorzy.

Jak informuje Martyna Słowik, podczas kluczowej dyskusji uczestnicy zastanowiš się, czy obecne badania nad mediami mogš odegrać – tak jak latach 70. i 80. XX wieku szczególnš rolę w przekształcaniu rzeczywistoœci politycznej, zwłaszcza w przestrzeni europejskiej.

W czasie półtoradniowych obrad ponad 90 uczestników reprezentujšcych kilkanaœcie krajowych uczelni i placówek badawczych oraz kilka uniwersytetów zagranicznych wygłosi około 70 referatów i komunikatów.

Patronem konferencji jest redakcja "Rzeczpospolitej".

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL