Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

KE: Facebook i Google majš trzy miesišce na zwalczenie nielegalnych treści

AFP
Komisja Europejska coraz ostrzej walczy z internetowymi gigantami, by rozwišzały problem nielegalnych treœci zalewajšcych sieć. Facebook, Google, YouTube i Twitter majš trzy miesišce na wypracowanie skutecznych systemów radzenia sobie z nimi.

KE od dłuższego czasu naciskała na międzynarodowe platformy internetowe, by włożyły większe starania w eliminowanie nielegalnych i fałszywych treœci ze swoich stron. Problem bez wštpienia jest ważny w dobie rosnšcej aktywnoœci terrorystycznej, szerzšcych się ideologii rasistowskich czy dziecięcej pornografii, które rozprzestrzeniajš się właœnie w wirtualnym œwiecie. Nielegalne treœci dotyczš także internetowych nacišgaczy, podrabianych produktów czy materiałów naruszajšcych prawa autorskie.

Zdaniem KE, internetowi giganci, tacy jak Facebook, Google czy Twitter, wcišż zrobili niewiele w celu wyeliminowania tego problemu. Komisja postanowiła więc skłonić je do podjęcia bardziej stanowczych działań w tym zakresie i dała im na to konkretny termin. Jak pisze potral Press.pl, za trzy miesišce firmy te będš musiały zastosowane oraz planowane rozwišzania, które pozwolš im szybciej wykrywać i usuwać nielegalne treœci. Komisja po tym czasie oceni, czy serwisy wywišzały się z zadania i wprowadziły odpowiednie œrodki zapobiegawcze. Chodzi przede wszystkim o materiały propagujšce nienawiœć i przemoc, w tym publikacje tzw. państwa islamskiego. Na dalszym planie sš pozostałe nielegalne treœci, na które firmy majš znaleŸć rozwišzania w cišgu szeœciu miesięcy.

Komisja już wczeœniej opublikowała zalecenia opisujšce, jak radzić sobie z nielegalnymi materiałami w sieci. Rekomendacje te nie sš jednak obowišzkowe i firmy mogš wypracować samodzielnie własne rozwišzania, aby zwiększyć kontrolę publikacjami na swoich serwisach, a co za tym idzie – zwiększyć bezpieczeństwo swoich użytkowników.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL