Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Przedsiębiorstwi Państwowe „Porty Lotnicze” będzie miało prezesa

123rf.com
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”.

Dotychczas obowišzywała ustawa z 23 paŸdziernika 1987 roku, która opierała się, między innymi, na przepisach, dotyczšcych powszechnego obowišzku obrony Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 Zachowana  została  dotychczasowa forma działalnoœci, PPL pozostajš przedsiębiorstwem państwowym, a nadzór nad nim sprawuje minister odpowiedzialny za transport, czyli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Utrzymane zostajš wszystkie przepisy regulujšce podstawy działalnoœci PPL.

 Zmieni się  natomiast struktura zarzšdzania, która była wprowadzona ustawš z 1987 roku. Naczelny dyrektor, zebrania delegatów i rada pracownicza — zostanš zastšpione prezesem PPL oraz radš nadzorczš, która będzie organem kolegialnym, z zagwarantowanš reprezentacjš załogi, o  œciœle okreœlonych kompetencjach, w tym między innymi sprawowania nadzoru nad gospodarkš finansowš PPL.

 Ustawę o PPL Sejm uchwalił 15 wrzeœnia 2017 roku. 22 wrzeœnia 2017 dokument bez poprawek przyjšł Senat. Nowe przepisy wejdš w życie o upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 Przeciwko nowej ustawie o PPL opowiedziała się Rada Pracownicza, która przestanie istnieć, oraz częœć działajšcych w firmie zwišzków zawodowych, które w najbliższych dniach planujš zorganizowanie pikiety przed MIiB.

Natomiast dla pracowników PPL nowe przepisy nie wnoszš nic nowego, poza przyspieszeniem procesów decyzyjnych w firmie. Dotychczas zawarte umowy o pracę będš obowišzywały na niezmienionych zasadach. Zarzšd zapowiada, że firma się rozwija i nie sš planowane żadne zwolnienia.

 PPL jest największym przedsiębiorstwem infrastruktury transportowej w Polsce. Należy do niego m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie, największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Œrodkowo–Wschodniej, który w tym roku obsłuży ok 15 mln pasażerów, o ok jednš czwartš więcej, niż przed rokiem. Warszawskie lotnisko jest również największym przedsiębiorstwem w Grupie Kapitałowej PPL, która posiada udziały lub akcje 15 spółek.

 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL