Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Dlaczego zdrożały bilety lotnicze

123RF
Opłaty lotniskowe w cišgu ostatnich 10 lat podwoiły się - uważa Międzynarodowe Stowarzyszenie PrzewoŸników Powietrznych (IATA). I wzywa Unię Europejskš, by zaostrzyła regulacje dotyczšce zwłaszcza dużych lotnisk.

Ekonomiœci IATA sš zdania, że największe europejskie porty sš nieefektywne, większoœć z nich stała się monopolistami i nie interesujš ich, ile tak naprawdę płacš pasażerowie, którzy w rzeczywistoœci mogliby latać znacznie taniej, co z kolei zwiększyłoby dynamikę wzrostu ruchu. A w dalszej konsekwencji także dałoby liczbę miejsc pracy i szybszy wzrost gospodarczy.

Ekonomiœci IATA dowiedli, że œrednia cena biletu lotniczego, nawet po dodaniu wszystkich opłat (bagaż, posiłki) pozostała na tym samym poziomie, co 10 lat temu. Natomiast ta częœć ceny biletu lotniczego, jaki otrzymuje przewoŸnik w tym samym czasie zmniejszyła się z 90 proc. do 79 proc. Ten spadek dochodowoœci przewoŸników jest wynikiem wzrostu opłat lotniskowych (z 7 do 15 proc.) oraz podatków z 3 pkt proc. udziału w cenie ostatecznej do 6 pkt proc. Gdyby nie wzrosły opłaty lotniskowe, a samorzšdy nie podniosły podatków, œrednia cena biletu w jednš stronę lotniczych w Europie byłaby niższa o 17 euro. W tym samym czasie zysk z każdego pasażera dla przewoŸników spadł o 21 euro. Według IATA zmiana regulacji lotniskowych spowodowałaby wzrost liczby pasażerów o 50 mln rocznie, co przyniosłoby gospodarce europejskiej 50 mld euro i stworzyłoby 238,8 tys. miejsc pracy: 61,5 tys. w sektorze lotniczym i 176 tys., w turystyce itp. Przy tym sytuacja w Europie najostrzej pokazuje te nieprawidłowoœci. Z tego samego powodu W Ameryce Północnej linie tracš ok 420 tys. pasażerów, a na Dalekim Wschodzie jest to 528 tys.

Dyrektor generalny IATA, Alexandre de Juniac nie ukrywa, że w sytuacji, kiedy linie lotnicze konkurujš ze sobš jakoœciš usług i taryfami, lotniska sš przed takš konkurencjš zabezpieczone. De Juniac podkreœla jednoczeœnie, że prywatyzacja portów lotniczych nie przyniosła oczekiwanych efektów i podkreœla, że w przygotowywana przez unijnš komisarz Violetę Bulc strategia dla europejskiego lotnictwa musi wzišć pod uwagę sugestie IATA.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL