Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Pracownicy medyczni żšdajš podwyżek pensji

Fotolia.com
Za kilka dni do Sejmu ma trafić obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach w zawodach medycznych. Ministerialny utknšł w konsultacjach.

Projekt ustawy przygotowany przez członków Porozumienia Zawodów Medycznych uwzględnia postulaty wszystkich zainteresowanych.

– Na tę chwilę mamy ponad 101 tys. podpisów, o tysišc więcej, niż wymaga ustawa, ale 20 proc. zawsze jest odrzucanych jako nieprawidłowe, więc do 16 maja, kiedy mijajš trzy miesišce od złożenia projektu do laski marszałkowskiej, chcemy ich zebrać 130 tys. – mówi dr Tomasz Dybek, przewodniczšcy Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii i komitetu obywatelskiego ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia.

Lekarz za 2 tysišce

Projekt przewiduje, że minimalna płaca w ochronie zdrowia dla pracowników zdolnych do samodzielnej pracy powinna stanowić półtorej œredniej krajowej wynoszšcej dziœ ok. 4 tys. zł.

A to znaczy, że pracownicy powinni zarabiać 6 tys. zł brutto. Takš pensję mieliby dostać na poczštku swojej drogi zawodowej m.in. pielęgniarka, położna, ratownik medyczny czy starszy technik analityki medycznej, technik radioterapii, technik elektroradiolog i diagnosta laboratoryjny. Więcej, bo 1,75 œredniej (7 tys. zł), przysługiwać by miało pielęgniarce i położnej ze specjalizacjš czy starszemu technikowi radioterapii, a dwie œrednie – rezydentowi, czyli lekarzowi robišcemu specjalizację, pielęgniarce z tytułem magistra i specjalizacjš, ratownikowi z wykształceniem wyższym i co najmniej pięcioletnim stażem pracy czy logopedzie z tytułem magistra.

Dzisiejsze wynagrodzenia w zawodach medycznych znacznie odbiegajš od tych wskaŸników. Lekarz tuż po studiach odbywajšcy w szpitalu 13-miesięczny staż podyplomowy zarabia 2007 zł brutto, lekarz rezydent ma etat i ok. 3,2 tys. zł brutto, a pensje lekarzy ze specjalizacjš, nawet na stanowiskach kierowniczych, w większoœci szpitali w Polsce nie przekraczajš 7 tys. zł brutto. Technicy medyczni rzadko mogš liczyć na 2,5 tys. zł brutto, a pielęgniarki na więcej niż 3 tys. zł brutto.

Minister zmienił zdanie

Członkowie Porozumienia Zawodów Medycznych majš nadzieję, że ich projekt zastšpi ten resortowy, który w grudniu utknšł na etapie konsultacji międzyresortowych. Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujšcych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych przewiduje, że przez pięć lat ich pensje będš rosły o kilkadziesišt złotych rocznie.

Docelowo lekarz ze specjalizacjš miałby zarabiać 1,27 œredniej krajowej z 2015 r. (5,1 tys. zł), bez specjalizacji – 1,05 (4,2 tys. zł), pielęgniarka i położna ze specjalizacjš – 0,73 (2,9 tys. zł), bez specjalizacji oraz fizjoterapeuci ze œrednim wykształceniem – 0,64 ( 2,5 tys. zł), a pozostali pracownicy wykonujšcy zawody medyczne – 0,525 (2,1 tys. zł).

Według organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Zawodów Medycznych to utrwalanie biedy. Krytykujš również zamrożenie kwoty bazowej na poziomie 3,9 tys. zł brutto – œredniej krajowej obowišzujšcej na poczštku prac nad ustawš, czyli pod koniec 2015 r. Podkreœlajš też brak konsekwencji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który jako szef Naczelnej Rady Lekarskiej przez lata postulował podwyżki zgodne z projektem PZM.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: karolina.kowalska@rp.pl

Opinia

Damian Patecki, wiceprzewodniczšcy Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Lekarzy

W marcu zarówno premier Beata Szydło, jak i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiadali, że od lipca wejdš w życie podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia. Tymczasem wcišż nie możemy się doczekać informacji, jak będš wysokie i czy rzšdzšcy zdšżš je wdrożyć już od drugiej połowy roku. Gra na czas premier i ministra prowadzi do eskalacji napięć społecznych i obniża wiarygodnoœć rzšdu. A niedawne negocjacje podwyżek dla ratowników, zerwane przez tę grupę zawodowš jeszcze tego samego dnia, pokazujš, że œrodowisko medyczne traci cierpliwoœć. Oczekujemy, że rzšd, który zapowiadał, że będzie się wsłuchiwał w głosy obywateli, skieruje nasz projekt pod obrady Sejmu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL