Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Pielegniarki niepokojš skrócone konsultacje

123RF
Praktyka zwišzana z przygotowywanymi przepisami stosowana przez resort zdrowia jest daleka od obowišzujšcych standardów – twierdzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych (NRPiP).

Na niedotrzymywanie terminów opiniowania aktów prawnych, jakie wpływajš do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z Ministerstwa Zdrowia, skarży się w liœcie do ministra Konstantego Radziwiłła prezes NRPiP Zofia Małas. I dodaje, że stosowany proces legislacyjny jest daleki od obowišzujšcych standardów.

„Zbyt krótkie terminy konsultacji społecznych lub przesyłanie ich po terminie niejednokrotnie uniemożliwiajš zaopiniowanie aktu prawnego i przesłanie uwag" – pisze prezes do ministra.

Przykładem może być kontrowersyjne rozporzšdzenie ministra zdrowia w sprawie œwiadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, przewidujšce m.in. pełnienie dyżuru medycznego przez jednego lekarza na kilku oddziałach. Do konsultacji zostało ono skierowane 18 grudnia, a ich koniec wyznaczono na 22 grudnia.

Skrócenie konsultacji społecznych niepokoi także ekspertów. Jak wynika z raportu legislacyjnego Fundacji Batorego, blisko 25 proc. uchwalonych przez Sejm ustaw nie było konsultowanych z partnerami społecznymi. W drugim roku działalnoœci legislacyjnej parlamentu padł rekord w uchwalaniu projektów, które nie były poddawane konsultacjom społecznym.

Według ekspertów Fundacji Batorego najbardziej zauważalne jest właœnie skracanie czasu konsultacji, stosowanie trybów odrębnych, prowadzenie konsultacji pozornych czy niewłaœciwe przygotowywanie raportów z konsultacji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL