Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

W Krakowie odbędzie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

PAP
W Krakowie w lipcu odbędzie się 41. sesja Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO

Przedstawiciele 21 państw członkowskich Komitetu Podczas trwajšcych dziesięć dni obrad, od 2 do 12 lipca, będš podejmować decyzje dotyczšce dóbr kultury i przyrody na całym œwiecie. Do Krakowa przyjadš również delegacje rzšdowe z blisko 170 Państw-Stron Konwencji oraz przedstawiciele organizacji pozarzšdowych afiliowanych przy UNESCO.

- Polska jest członkiem Komitetu od momentu powstania. Jest także stronš Konwencji dotyczšcego  œwiatowego dziedzictwa – mówił na dzisiejszej  konferencji prasowej w Warszawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.  - Działalnoœć Komitetu jest szalenie istotna na całym œwiecie. Spodziewamy się na 41 sesji w Krakowie około 2 tys. uczestników. To największe międzynarodowe wydarzenie, jakie organizuje rzšd polski w tym roku.

Wczoraj w Paryżu wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podpisał w imieniu polskiego rzšdu porozumienie z UNESCO w sprawie organizacji sesji. UNESCO reprezentowała na tej uroczystoœci Dyrektor Generalna Irina Bokova.

Minister zapowiedział też nowy wpis na listę -- W Polsce mamy 14 miejsc œwiatowego dziedzictwa. W Krakowie będziemy starali się o wpis piętnasty, dotyczšcy podziemi w Tarnowskich Górach. To dawne kopalnie ołowiu, srebra i cynku. Jest to zgłoszenie społecznie przez Stowarzyszenie Miłoœników Ziemi Tarnogórskiej.

A prof. Jacek Purchla, przewodniczšcy 41. Sesji w Krakowie i przewodniczšcy Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury uzupełnił: - Lista œwiatowego dziedzictwa stała się najmocniejszym znakiem UNESCO, jego niezwykłym sukcesem. Mamy dzisiaj na niej już 1053 wpisy.

Profesor Purchla podkreœlił też, że na prestiżowe globalne wydarzenie, jakim jest sesja, Polska czekała czterdzieœci lat. Zapowiedział  również, że w programie jeden dzień debat zostanie poœwięcony omówienie 55 wpisów znajdujšcych się w zagrożeniu, co dotyczy zarówno obiektów zagrożonych z powodów politycznych konfliktów, np. w Syrii i Iraku,  jak i z innych przyczyn np. działalnoœci developerów w miastach.

W programie  41. sesji znajdš się obrady plenarne Komitetu oraz wydarzenia równoległe: Forum Młodych Profesjonalistów i organizowane po raz pierwszy z inicjatywy Polski i UNESCO : Forum Zarzšdców Miejsc Œwiatowego Dziedzictwa oraz Forum Społeczeństwa Obywatelskiego.

Sesje Komitetu Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO to coroczne, międzyrzšdowe spotkania 21 państw członków Komitetu, odbywajšce się od 1977 roku w różnych miastach na œwiecie.

Uroczyste otwarcie 41.sesji nastšpi 2 lipca w Zamku Królewskim na Wawelu. A miejscem obrad będzie Centrum Kongresowe ICE Kraków, jedno z najnowoczeœniejszych obiektów konferencyjnych w Europie. W jego przestrzeni organizowane będš też wernisaże oraz wydarzenia o charakterze kulturalnym.

Logotyp 41. sesji nawišzuje do idei wspólnej odpowiedzialnoœci. Doœrodkowe ukierunkowanie strzałek i zamknięcie ich w obrębie koła symbolizuje wspólny cel działań i współpracę.

Organizatorami wydarzenia w Krakowie  sš: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz władze Krakowa. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizatorem wykonawczym i koordynatorem sesji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL