Prenumerata 2018 juś┐ w sprzed┐aśy - SPRAWDśĆ!

Kraj

Nowe znaleziska w CAW

CAW
W Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) znaleziono akta personalne ┐o│nierzy Oddzia│u II Sztabu Generalnego oraz funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpiecze˝stwa Publicznego.

We wtorek Pe│nomocnik do Spraw Reformy Archiwˇw Wojskowych dr hab. S│awomir Cenckiewicz z│o┐y│ zawiadomienie w oddzia│owej Komisji îcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Warszawie o mo┐liwoťci pope│nienia przestŕpstwa, polegaj╣cego na nie przekazaniu akt personalnych ┐o│nierzy wojskowych organˇw bezpiecze˝stwa przechowywanych w zbiorach CAW do zasobu IPN.

Chodzi o akta personalne funkcjonariuszy MBP ľ Romana Romkowskiego i Jˇzefa Czaplickiego, a tak┐e ┐o│nierzy Oddzia│u II Sztabu Generalnego ľ Nikifora Go│oťnickiego, Stanis│awa Flato, Zygmunta Okrŕta i Aleksego Kukanowa.

Warto przypomnieŠ, ┐e S│awomir Cenckiewicz zosta│ rˇwnie┐ przes│uchany 5 lutego przez prokuratora IPN-KîZpNP w zwi╣zku ze wszczŕtym innym ťledztwem w sprawie dokumentˇw ujawnionych w Centralnym Archiwum Wojskowym.

Tego samego dnia dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego dr hab. S│awomir Cenckiewicz przekaza│ do zasobu archiwalnego IPN odnalezione akta osobowe ┐o│nierzy Zarz╣du II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotycz╣ce Marka Dukaczewskiego, Zdzis│awa »y│owskiego oraz Czes│awa Wawrzyniaka.

Co wa┐ne, odnalezione w CAW akta ┐o│nierzy Zarz╣du II s╣ g│ˇwnymi aktami personalnymi tych oficerˇw, ktˇre tylko w czŕťci pokrywaj╣ siŕ z ich dokumentacj╣ osobow╣ udostŕpnian╣ w archiwum IPN.

Ćrˇd│o: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL