Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Strumień dotacji dla o. Rydzyka

Instytucje o. Tadeusza Rydzyka dostanš od rzšdu ponad 1,1 mln zł
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Toruńska uczelnia i bliskie PiS stowarzyszenia dostanš pienišdze z MSZ na promowanie polskiej dyplomacji.

Resort dyplomacji rozstrzygnšł właœnie dwa konkursy dotyczšce promocji polskiej polityki zagranicznej. Na liœcie zwycięzców znalazły się m.in. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (WSKSiM) oraz sympatyzujšce z PiS stowarzyszenia: Solidarni 2010 i Ruch Kontroli Wyborów (RKW). WSKSiM na realizację swoich projektów dostanie ponad 800 tys. zł, RKW – ponad 1,5 mln, a Solidarni – 175 tys. zł.

Z jakiego tytułu rzšd wypłaci im pienišdze? Pierwszy konkurs ma swe Ÿródła w 2012 r., gdy za rzšdów PO resort dyplomacji postanowił się zbliżyć do ludzi. Jednym z jego kluczowych elementów jest stworzenie w największych miastach sieci regionalnych oœrodków debaty międzynarodowej (RODM), gdzie majš się odbywać dyskusje na temat polskiej polityki zagranicznej. Na ten cel w latach 2016–2018 pienišdze dostanš uczelnia ojca Rydzyka (ponad 700 tys. zł) oraz Ruch Kontroli Wyborów (niemal 1,4 mln zł).

Debaty oraz lekcje

WSKSiM ma stworzyć i przez trzy lata prowadzić oœrodek w Toruniu, zaœ Ruch Kontroli Wyborów w Szczecinie oraz Katowicach (ten drugi we współpracy z Fundacjš Patriotycznš Silesia Superior). RKW ma jeszcze szanse na dodatkowe pienišdze, bo jest na liœcie rezerwowej do stworzenia oœrodka we Wrocławiu (za ponad 700 tys. zł).

Regulamin konkursu jasno okreœla zadania, które majš być realizowane przez oœrodki debaty międzynarodowej. Chodzi m.in. o: wzmocnienie współpracy pomiędzy MSZ, samorzšdem i organizacjami pozarzšdowymi; prowadzenie działalnoœci informacyjnej i edukacyjnej dotyczšcej polskiej polityki zagranicznej; rozwój kontaktów między polskimi i zagranicznymi oœrodkami opiniotwórczymi. Każda organizacja prowadzšca RODM musi minimum raz na kwartał zorganizować jednš debatę lub konferencję oraz co najmniej dziesięć warsztatów w miesišcu.

Milczenie Torunia

Wœród przedstawicieli organizacji pozarzšdowych większoœć z dziewięciu zwycięzców konkursu nie budzi zastrzeżeń. Zdziwienie wywołały właœnie toruńska uczelnia oraz RKW. Oba podmioty nie zajmowały się dotšd kwestiami polityki międzynarodowej.

Dotacja na utworzenie RODM w Toruniu to niejedyne w ostatnich dniach pienišdze z MSZ dla instytucji zwišzanej z ojcem Rydzykiem. W œrodę resort ogłosił wyniki innego konkursu: „Wsparcie wymiaru samorzšdowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej w 2016 r.". Uczelnia z Torunia dostanie 105 tys. zł na projekt „Œmierć za kromkę chleba. Przywracanie pamięci na arenie międzynarodowej o polskiej pomocy Żydom w czasie II wojny œwiatowej".

Z kolei na poczštku marca okazało się, że fundacja Lux Veritatis, której o. Rydzyk jest prezesem, otrzymała wsparcie w konkursie „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016". Dostała najwyższš możliwš dotację – 200 tys. zł. Prócz tego z resortu kultury do Telewizji Trwam popłynie 140 tys. zł. Dotacja na promocję czytelnictwa również była w maksymalnej wysokoœci.

Poprosiliœmy uczelnię o. Rydzyka o przedstawienie doœwiadczeń w zakresie działalnoœci dyplomatycznej. Odpowiedzi nie uzyskaliœmy.

Bardziej otwarty jest Ruch Kontroli Wyborów. Organizacja powstała po wyborach samorzšdowych w 2014 r., które zdaniem częœci sympatyków PiS zostały przez rzšd PO–PSL sfałszowane. Poczštkowo RKW był spontanicznym ruchem, który miał pilnować prawidłowoœci wyborów prezydenckich, ale latem 2015 r. przekształcił się w stowarzyszenie. Nie kryje ono swojego poparcia dla obecnej władzy – na jego czele stoi Jerzy Targalski, publicysta od lat wierny PiS.

– Jako stowarzyszenie działamy krótko, ale członkowie naszej organizacji majš wczeœniejsze doœwiadczenia, które pozwolš nam uruchomić RODM w Szczecinie i Katowicach – przekonuje Targalski.

W deklaracji ideowej RKW zapisano, że „scenš politycznš zarzšdzajš służby specjalne, które infiltrujš partie polityczne i organizacje obywatelskie, by nimi sterować, manipulować i rozbijać". Ponadto „budżet służy finansowaniu grup pasożytniczych wywodzšcych się z businessu bezpieczniackiego, zarówno lokalnych, jak też żerujšcych na poœrednictwie w interesie kapitału obcego".

Smoleńsk i Ziobro

RKW, podobnie jak uczelnia redemptorysty, dostanie także wsparcie z drugiego konkursu – 163 tys. zł.

Na liœcie ogłoszonych w œrodę zwycięzców jest też smoleńskie stowarzyszenie Solidarni 2010 kierowane przez Ewę Stankiewicz, które otrzyma niemal 175 tys. zł na projekt „Przeszłoœć i Perspektywa – nowa polityka historyczna", oraz Instytut Koœciuszki, współtworzony niegdyœ przez Witolda Ziobrę, brata ministra sprawiedliwoœci (ponad 80 tys. zł na projekt „CYBERSEC – współpraca regionu na rzecz wzmocnienia cyberprzestrzeni").

„Rzeczpospolita" poprosiła MSZ o przedstawienie uzasadnienia przyznania dotacji poszczególnym podmiotom. Resort jednak odmówił. Nie podał też informacji na temat szczegółowej zawartoœci zwycięskich ofert. „Udzielenie informacji na temat ofert może nastšpić dopiero po podpisaniu umów z oferentami" – odpowiedział.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL