Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Abp Skworc: Niedziela nie może być przywilejem bogatych

Abp.Wiktor Skworc, metropolita katowicki
materiały prasowe
- Niedziela z ograniczonym handlem jest społecznš szansš, aby wzmocnić i budować darem czasu wspólnotę rodzinnš, która jest fundamentem życia społecznego i narodowego – uważa abp Wiktor Skworc, przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Metropolita katowicki wystosował specjalne słowo w zwišzku z wprowadzeniem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Przywilej nie tylko bogatych

- Powolne odzyskiwanie przez polskie społeczeństwo niedzieli wolnej od pracy w III Rzeczypospolitej, na co wielokrotnie zwracała uwagę w swoich wypowiedziach Konferencja Episkopatu Polski, okazało się dzięki determinacji wielu skuteczne, ponieważ wolna od pracy niedziela nie może być jedynie przywilejem bogatych. Jest prawem w nowoczesnych demokracjach, szanujšcych godnoœć i prawo do wypoczynku każdego człowieka –podkreœla metropolita.

Abp Skworc przyznaje, że nie sposób nie docenić rozwoju gospodarczego i postępu technologicznego w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach, a skutkiem ubocznym tych pozytywnych procesów jest jednak znaczna przebudowa mentalnoœci w wielu ważnych kwestiach społecznych.

"Wobec tych złożonych zmian musimy stanšć w prawdzie, także we wspólnocie Koœcioła. Chociaż społeczeństwo ma szansę na nowo odkryć wartoœć niedzieli – 'dnia Pańskiego' (dies Domini) i 'dnia człowieka' (dies homini), to trzeba jasno podkreœlić, że jako wspólnota wyznawców Chrystusa nie tylko nie obroniliœmy, ale i dostatecznie nie wzmocniliœmy niedzieli oraz chrzeœcijańskiego œwiętowania jako szansy budowania wspólnoty eklezjalnej i społecznej" – zauważa przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa.

Arcybiskupisze, że na tle rozważań o œwiętowaniu niedzieli i przeżywaniu jej przez wspólnotę Koœcioła rysujš się nowe wezwania i duszpasterskie szanse.

"To oczywiste, że dla wyznawców Chrystusa niedziela zawsze pozostanie pamištkš Jego Zmartwychwstania oraz uobecnieniem Pięćdziesištnicy – Zesłania Ducha Œwiętego" - dodaje abp Skworc.

Troska o młode małżeństwa

Arcybiskup przywołuje też słowa œwiętego Jana Pawła II, który nazwał zgromadzenie eucharystyczne "sercem niedzieli".

"W opublikowanym w 1998 r. liœcie apostolskim Dies Domini stwierdził: 'Eucharystia karmi i kształtuje Koœciół: Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba (1 Kor 10,17)'. Dzięki tej żywotnej więzi z Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej właœnie w Eucharystii można tę tajemnicę Koœcioła najdoskonalej głosić, doœwiadczać i przeżywać" – podkreœla metropolita katowicki.

Hierarcha zauważa, że wymiar eklezjalny wpisany w samš istotę Eucharystii urzeczywistnia się za każdym razem, gdy jest ona sprawowana.

"Tym pełniej jednak wyraża się w dniu, w którym cała wspólnota zostaje zwołana, aby obchodzić pamištkę zmartwychwstania Chrystusa. Znamienne jest stwierdzenie Katechizmu Koœcioła Katolickiego, że „niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Koœcioła" – tłumaczy przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa.

Duchowny podkreœla, że jeœli nadrzędnš troskš Koœcioła jest rodzina, a szczególnie młode małżeństwa – nowe domowe Koœcioły, to nie sposób sobie wyobrazić, aby duszpasterze po odpowiednim rozeznaniu i tam, gdzie jest to możliwe, w przygotowaniu liturgicznych obchodów niedzieli nie uwzględnili celebracji Mszy œw. o "charakterze rodzinnym" lub z udziałem dzieci, w formach przewidzianych przepisami liturgicznymi.

"Nie ma bardziej wyraŸnego znaku tożsamoœci chrzeœcijańskiej jak wspólne przystšpienie do stołu Pańskiego rodziców wraz z dziećmi. W wielu parafiach realizacji tego zadania służš m.in. prężnie działajšce dziecięce zespoły œpiewacze, schole liturgiczne i wspólnoty ministranckie, zaœ w proklamację słowa Bożego angażujš się grupy dorosłych lektorów i kantorów, w tym rodziców" – pisze metropolita katowicki.

Rodzinne œwiętowanie

Jego zdaniem to właœciwe kierunki działań pastoralnych i w tym właœnie kontekœcie Jan Paweł II apelował, aby przede wszystkim sami rodzice wychowywali swoje dzieci do udziału we Mszy œw. niedzielnej, korzystajšc z pomocy katechetów.

"Ci ostatni winni zadbać o to, aby program formacji dzieci powierzonych ich opiece obejmował przygotowanie do uczestnictwa we Mszy œw. oraz o wyjaœnienie im, jakie jest istotne uzasadnienie obowišzku niedzielnego" – dodaje przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa.

Hierarcha przypomina kryteria działania duszpasterskiego, wyliczane przez papieża Franciszka przy każdej nadarzajšcej się okazji: przyjšć, towarzyszyć, rozeznawać i integrować tych, którzy pozostajš w ludzkim osšdzie na marginesie egzystencji.

"Kryteria te, wyrażajšce potrzebę „duszpasterskiego nawrócenia", sš w dużym stopniu kontynuacjš teologicznej myœli poprzedników obecnego papieża, którzy w œwiętowaniu niedzieli odkrywali racje nie tylko chrzeœcijańskiej radoœci i odpoczynku, ale przede wszystkim solidarnoœci" – podkreœla abp. Skworc.

Biskup dodaje, że ta społeczna cnota jest Polakom, bardzo bliska. "Jej propagatorzy i obrońcy bronili i nadal strzegš 'niedzieli Bożej i naszej'. Wydaje się, że w chwili obecnej, kiedy œwiat definiujš różnorakie kontrasty, opowiadanie się za międzyludzkš solidarnoœciš nabiera jeszcze bardziej wyrazistego znaczenia" – uważa metropolita katowicki.

Duchowny przyznaje, że przybywa bowiem poœród nas sióstr i braci, którzy z różnych powodów cierpiš biedę, opuszczenie i samotnoœć, paradoksalnie cierpiš także na gruncie rodzinnym, kiedy zawiedli najbliżsi, małżonkowie rozeszli się, a dzieci przeżywajš dramat rozdarcia i stajš się przedmiotem sšdowych negocjacji.

"Skoro wszyscy cierpišcy duchowo i moralnie sš bardzo bliscy Chrystusowi, to te osoby winne pozostać bliskie także i nam" - uważa przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa.

Niedziele zwrócone człowiekowi

Zdaniem hierarchy, być może właœnie po to otrzymujemy w darze wolnš od pracy niedzielę, aby jeszcze bardziej otworzyć oczy na sytuację osób żyjšcych poœród nas: sšsiadów, seniorów i ubogich.

"Logika miłosierdzia podpowiada, aby zaprosić do wspólnego stołu osobę samotnš, odwiedzić chorych, zdobyć żywnoœć dla ubogiej rodziny, poœwięcić kilka godzin jakiejœ konkretnej formie wolontariatu i solidarnoœci" – apeluje abp. Skworc.

Jego zdaniem "każdy niedzielny obiad powinien być kontynuacjš rodzinnego i braterskiego nastawienia, które towarzyszy nam w wigilijny wieczór, a miejsce przygotowane przy stole winno być udostępnione potrzebujšcemu z bliskiego otoczenia".

"W konsekwencji niedzielna Eucharystia i œwiętowanie dies Domini bynajmniej nie zwalnia nikogo z obowišzku miłosierdzia, ale przeciwnie, jeszcze bardziej przynagla nas do podejmowania dzieł miłosierdzia, ponieważ zgodnie z pragnieniem Chrystusa mamy zaœwiadczyć, że jesteœmy œwiatłoœciš œwiata, oraz aby inni, widzšc nasze czyny, chwalili Ojca, który jest w niebie" – dodaje metropolita katowicki.

Podkreœla, że promocja i ochrona niedzieli jako dnia wolnego od pracy dla wszystkich jest bez wštpienia także zadaniem dla państwa i samorzšdu.

"Jeœli niedziela jest ze swej natury własnoœciš człowieka, to należy jš w pełni zwrócić człowiekowi. Każdemu człowiekowi. Państwo zaœ powinno niedzielę chronić prawem jako fundamentalne społeczne spoiwo i kulturowš wartoœć, niczym œwiętoœć!" – twierdzi przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa.

Duchowny uważa też, że na poczštku transformacji systemowej zaniedbano zabezpieczenie niedzieli, pomimo że zarówno Konferencja Episkopatu Polski, a także kolejni biskupi Górnego Œlšska podkreœlali podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwoœci i Miłoœci Społecznej w Piekarach Œlšskich, że niedziela jest i zawsze powinna być "Boża i nasza".

"Niestety, również mimo odpowiednich zapisów w porozumieniach społecznych końca lat 80. minionego stulecia, niedzieli skutecznie nie ochroniono choćby w prawodawstwie po roku 1989. W efekcie tych zaniedbań setki tysięcy obywateli naszego kraju – przede wszystkim kobiet – zmuszono do niekoniecznej niedzielnej pracy, a samš niedzielę zdegradowano, niszczšc po drodze te wartoœci, którym służyła" - uważa metropolita katowicki.

I dodaje: "Skoro dla ludzi wierzšcych, dla chrzeœcijan niedziela jest Dniem Pańskim, uobecnieniem Zmartwychwstania Pańskiego i czasem zawišzania wspólnoty, to być może warto raz jeszcze uwierzyć nadziei, że jedynie łšczšc siły, możemy do czegoœ dojœć, czegoœ razem dokonać".

"Każdy naród ma swoje œwięta, które z jednej strony odnoszš się do konkretnych wydarzeń z przeszłoœci, ale z drugiej mówiš o najistotniejszych wartoœciach, które majš znaczenie dla jego teraŸniejszoœci i majš wytyczać drogi na przyszłoœć" - tłumaczy metropolita.

Odbudujcie więzy rodzinne

Zadaniem abp. Skworca wspólne œwiętowanie, w tym przeżywanie wolnej od pracy niedzieli, być może pozostaje ostatnim sposobem, żeby – pomimo różnych podziałów i pluralizmu poglšdów – uœwiadomić sobie prawdę o tym, że jesteœmy wspólnotš kulturowš, obywatelskš i religijnš.

"Takie jest zresztš zasadnicze zadanie niedzieli: ma budować międzyludzkie więzi, nawet jeœli niektórzy je utracili" – tłumaczy przewodniczšcy Komisji Duszpasterstwa.

Hierarcha podkreœla, że niedziela z ograniczonym handlem jest społecznš szansš, aby wzmocnić i budować darem czasu wspólnotę rodzinnš, która jest fundamentem życia społecznego i narodowego.

"Warto o tym pamiętać w roku œwiętowania stulecia odrodzonej państwowoœci, odrodzonej też między innymi dlatego, że pokolenia przed nami wierniej niż my przestrzegały zasad Dekalogu, w tym przykazania: 'Pamiętaj, abyœ dzień œwięty œwięcił!'"- kończy metropolita katowicki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL