Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Ile dni ma klient na zwrot towaru kupionego przez internet

AdobeStock
Kupujšcy ma 14 dni na złożenie oœwiadczenia o rezygnacji z zakupu. Potem ma kolejne dwa tygodnie na odesłanie towaru sprzedawcy.

Sklep internetowy musi poinformować konsumenta o:

- łšcznej cenie zakupu, czyli cenie towaru wraz z podatkiem, kosztach dostawy czy innych, o ile występujš,

- sposobie i terminie zapłaty,

- zasadach odstšpienia od umowy i wszystkich zwišzanych z tym kwestiach,

- procedurze reklamacji, gwarancji, stosowanym kodeksie dobrych praktyk,

- możliwoœci skorzystania z pozasšdowych metod rozwišzywania sporów (mediacje konsumenckie).

W przypadku treœci cyfrowych kupujšcy musi także wiedzieć o funkcjonalnoœciach i wymaganiach sprzętowych. Przede wszystkim jednak firma powinna podać dane kontaktowe. Jeœli sklep internetowy pomija jakieœ informacje, lepiej sprawdzić jego wiarygodnoœć, np. czytajšc opinie na forach czy dopytujšc o szczegóły transakcji w mailu.

Towar kupiony w sieci można zwrócić w cišgu 14 dni od daty jego odbioru. Jeœli sprzedawca nie poinformuje o tej możliwoœci, termin na zwrot wydłuża się do roku.

– Nie trzeba podawać powodów. Wystarczy przekazać sprzedawcy wypełnione oœwiadczenie o odstšpieniu od umowy (można je pobrać ze strony UOKiK) i odesłać rzecz, z reguły na własny koszt – mówi Malwina Buszko z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Na odesłanie towaru konsument ma 14 dni od złożenia oœwiadczenia, czyli maksymalnie zakup musi odesłać w cišgu 28 dni.

Z kolei sprzedawca powinien oddać pienišdze i koszty najtańszej przesyłki w cišgu 14 dni od złożenia oœwiadczenia. Może też wstrzymać się z tym do czasu otrzymania rzeczy albo dowodu jej wysłania. Pienišdze oddaje w tej samej formie, w jakiej była dokonana płatnoœć, chyba że konsument wyraŸnie zgodzi się na innš.

– Jeżeli przedsiębiorca nie zwróci płatnoœci w powyższym terminie, konsument może naliczać od niej ustawowe odsetki – mówi adwokat Katarzyna Górna z kancelarii Affre i Wspólnicy.

Warto pamiętać, że klient odpowiada za zmniejszenie wartoœci towaru wynikajšce z używania go w zakresie wykraczajšcym poza koniecznoœć sprawdzenia jego cech i funkcjonowania. W praktyce oznacza to, że buty można przymierzyć, chodzić w nich po domu, ale już nie wychodzić na ulicę.

Gdy paczka nie dotrze

Sprzedawca ma obowišzek dostarczyć towar nie póŸniej niż w cišgu 30 dni, chyba że strony umówiły się inaczej. W razie opóŸnienia klient może wyznaczyć dodatkowy termin na wydanie towaru, a gdy on minie – odstšpić od umowy.

– Zasadniczo za towar do momentu dostarczenia do odbiorcy odpowiada przedsiębiorca – mówi Katarzyna Górna. – Nie może uchylić się od tej odpowiedzialnoœci, nawet gdy do uszkodzenia czy zniszczenia przesyłki doszło z winy poczty czy kuriera.

Zastrzeganie w regulaminie sklepu, że nie ponosi on odpowiedzialnoœci za przesyłkę, jest nieważne z mocy prawa. Gdy przedsiębiorca zastosuje taki zapis, a towar nie dojdzie do konsumenta, to sprzedawca będzie musiał wysłać produkt raz jeszcze, na własny koszt, bez dodatkowej dopłaty ze strony konsumenta. Wyjštkiem jest sytuacja, gdy klient samodzielnie wybrał sposób wysyłki, np. kuriera, spoza opcji oferowanych przez sprzedawcę.

Wady i reklamacje

Jeœli towar ma wady, obowišzujš normalne zasady reklamacji. Składamy jš sprzedawcy. Mamy na to dwa lata od momentu zakupu. W ramach reklamacji możemy żšdać: naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub gdy wada jest istotna – zwrotu pieniędzy.

Katarzyna Górna zauważa jednak, że w okreœlonych okolicznoœciach sprzedawca może nie uznać wyboru klienta, zależnie od tego, czy jest to pierwsza reklamacja, jaki jest charakter wady oraz od łatwoœci i szybkoœci naprawy albo wymiany towaru.

– Do zgłoszenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu, ale to nie musi być oryginalny paragon – wskazuje prawniczka. – Może nim być też potwierdzenie płatnoœci kartš, wycišg z konta, faktura, a nawet zeznania œwiadków.

Odpowiedzialnoœci za wady sprzedawca nie może wyłšczyć umownie. Jest też ona niezależna od gwarancji, która zależy od dobrej woli sprzedawcy, a jej warunki okreœla karta gwarancyjna. Jeœli wadę wykryto w cišgu roku od zakupu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili transakcji.

Jakich towarów nie można zwracać

Prawo odstšpienia od umowy nie dotyczy:

- rzeczy produkowanych na zamówienie, według specyfikacji podanych przez konsumenta (np. kubek czy koszulka z własnym nadrukiem);

- rzeczy o krótkim terminie ważnoœci lub szybko się psujšcych;

- programów komputerowych i nagrań dŸwiękowych lub wizualnych sprzedawanych w zapieczętowanych opakowaniach. Odfoliowanej płyty już zatem nie zwrócimy;

- rzeczy pieczętowanych ze względów higienicznych, np. soczewek kontaktowych;

- rzeczy kupionych w drodze aukcji publicznej, przy czym nie dotyczy to serwisów aukcyjnych w sieci;

- treœci cyfrowych niezapisanych na noœniku (dostępnych online).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL