Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konsumenci

Zakupy w sieci bez granic

Adobe Stock
Już wkrótce klienci robišcy zakupy przez internet w innych krajach Unii Europejskiej uzyskajš szerszy dostęp do produktów i usług. Pozwolš na to nowe unijne przepisy zakazujšce nieuzasadnionego geoblokowania. Debata zaplanowana jest na poniedziałek a głosowanie plenarne na wtorek.

Nowe przepisy zapewniš konsumentom większa możliwoœć wyboru strony internetowej, na której chcš kupować towary lub usługi. Znacznie ograniczone zostanš bowiem praktyki handlowe polegajšce na blokowaniu dostępu do serwisu lub automatycznym przekierowywaniu na innš stronę klientów przebywajšcych stale lub nawet czasowo w innym państwie. Geoblokowanie jest technicznie możliwe dzięki lokalizacji klienta na podstawie używanego przez niego adresu IP.

W szeregu przypadków przedsiębiorcy będš mieli obowišzek zapewnić internetowym nabywcom zza granicy taka sama cenę i takie same warunki sprzedaży jak klientom lokalnym. Ułatwienia dla konsumentów dotyczyć będš na przykład następujšcych sytuacji:

zakup towaru (np. urzšdzenia gospodarstwa domowego, elektroniki, odzieży) i jego dostarczanie do państwa członkowskiego, do którego przedsiębiorca gwarantuje dostawę (na ogólnych warunkach lub z możliwoœciš odebrania zakupu w miejscu uzgodnionym przez obie strony, w państwie UE, w którym przedsiębiorca oferuje takš możliwoœć);

- nabycie usług œwiadczonych drogš elektronicznš, które nie sš chronione prawem autorskim (np. usługi w chmurze, hurtownie danych, hosting stron internetowych i dostarczanie zapór sieciowych);

- zakup przez internet usług œwiadczonych w miejscu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalnoœć (np. pobyt w hotelu, imprezy sportowe, wypożyczanie samochodów, festiwale muzyczne lub bilety wstępu na parkingi).

Przepisy nie dotyczš treœci chronionych prawem autorskim.

Cyfrowe treœci objęte prawami autorskimi, takie jak ksišżki elektroniczne, muzyka do pobrania, gry online, nie będš na razie objęte nowymi przepisami. Nie dotyczš też one usług audiowizualnych i transportowych. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego wprowadzili jednak do ustawy "klauzulę przeglšdowš", która zobowišzuje Komisję Europejskš do dokonania w cišgu dwóch lat oceny, czy zakaz geoblokowania powinien zostać rozszerzony.

20 listopada 2017 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady wstępnie uzgodnili treœć rozporzšdzenia w sprawie geoblokowania. Po ostatecznym przyjęciu projektu przez obie instytucje, rozporzšdzenie wejdzie w życie dziewięć miesięcy od dnia jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Posłem sprawozdawcš odpowiedzialnym za projekt jest Róża Thun.

ródło: PE

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL