Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komornicy

E-zajęcie rachunku bankowego i inne zmiany w egzekucji - rozmowa z prezesem Krajowej Rady Komorniczej

Rafał Fronczek
Od 8 wrzeœnia ruszy e-zajęcie rachunku bankowego oraz elektroniczna komunikacja komorników z administracyjnymi organami egzekucyjnymi i podatkowymi przez ePUAP. Na e-licytację ruchomoœci będziemy musieli poczekać około pół roku - mówi Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej

W czwartek wchodzš w życie duże zmiany w egzekucji, w tym informatyczne. Kluczowš kwestiš sš terminy wdrożenia tych rozwišzań.

Rafał Fronczek: Od 8 wrzeœnia ruszy e-zajęcie rachunku bankowego oraz elektroniczna komunikacja komorników z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi za poœrednictwem systemu ePUAP. Na e-licytację ruchomoœci będziemy musieli poczekać około pół roku.

Pomówmy o elektronicznym zajęciu konta bankowego. Jak będzie funkcjonować?

Zakładamy, że znaczšco usprawni zajęcia rachunku bankowego poprzez ograniczenie czynnika ludzkiego do niezbędnego minimum. Po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym trafi ono za poœrednictwem systemu teleinformatycznego do obsługi takich zajęć do banku, który niezwłocznie zablokuje konto dłużnika. Informatyzacja powinna podnieœć skutecznoœć tej egzekucji.

A koszty?

Nowa procedura powinna obniżyć koszty obsługi zajęć dla banków, ale też ponoszone przez strony postępowania – dziœ doręczenie zajęcia za poœrednictwem operatora pocztowego do jednego banku to 4,5 zł za każdš korespondencję zwišzanš z zajęciem, po zmianach będzie to 0,5 zł za dokonanie zajęcia i całš póŸniejszš korespondencję z tym zwišzanš.

A czy będzie tańsza i sprawniejsza e-licytacja ruchomoœci?

Na to liczymy i to właœnie legło u podstaw wprowadzenia tego rozwišzania. Do tego trzeba dołożyć większš transparentnoœć i szanse na większš skutecznoœć sprzedaży oraz możliwoœć uzyskiwania wyższych cen za wystawiane przedmioty. Korzyœci z takiego rozwišzania widać w krajach, które je wprowadziły kilka lat temu, np. na Węgrzech. Po krótkim okresie funkcjonowania e-licytacji ruchomoœci wprowadzono e-licytację nieruchomoœci, i to jako wyłšcznš formę sprzedaży. Jest tam powszechnie chwalona.

Ruchomoœci to niewielki odsetek egzekucji. Kiedy będš elektroniczne licytacje nieruchomoœci?

To prawda, kwoty uzyskane z egzekucji ruchomoœci stanowiš zaledwie 1 proc. egzekucji (ok. 100 mln rocznie), ale e-licytacja ma te proporcje nieco zmienić. Na etapie prac nad nowelš uznano, że wprowadzenie e-licytacji nieruchomoœci jest zbyt odważne. Sprawdzenie się egzekucji z ruchomoœci powinno dać impuls do rozszerzenia e-licytacji na nieruchomoœci w nieodległym czasie. A tu stawka jest wyższa – sumy uzyskane przez egzekucję z nieruchomoœci to 11 proc. egzekwowanych kwot (ok. 1 mld zł).

Poszukiwanie majštku dłużnika, a w egzekucji o to przecież chodzi, służy wyjawieniu majštku.

Komornik zostanie upoważniony do odebrania wykazu majštku składanego przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialnoœci karnej za składanie fałszywych zeznań. Œrodki przymusu: doprowadzenie lub areszt, będš stosowane na wniosek komornika. Oznacza to, że jeżeli dłużnik bez przyczyny nie stawi się w celu złożenia wykazu lub przyrzeczenia, albo też wykazu nie złoży lub odmówi odpowiedzi na zadane pytanie, komornik będzie mógł ukarać go grzywnš lub wystšpić do sšdu o zastosowanie aresztu do miesišca.

Zmieni się też ograniczenie w egzekucji z rachunku bankowego.

Teraz kwotę wolnš od zajęcia na rachunku bankowym stanowi trzykrotnoœć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a więc ok. 12 tys. zł. Niestety, zwykle limit ten zostaje po pewnym czasie przekroczony i wówczas bank przekazuje wszystkie kwoty, jakie wpływajš na rachunek (z wyłšczeniem niepodlegajšcych egzekucji – art. 833 k.p.c.). Nowela wprowadza zmianę w art. 54 ust. 1 prawa bankowego i okreœla, że kwotš wolnš od zajęcia sš œrodki pieniężne w każdym miesišcu kalendarzowym, w którym obowišzuje zajęcie, do wysokoœci 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Porozmawiajmy o błędach, które komornicy czasem popełniajš.

Błędy zdarzajš się w każdym zawodzie. Eliminacji uchybień komornika służy nadzór sšdowy, czyli właœnie skarga na czynnoœci wnoszona do sšdu rejonowego. Zgodnie z nowymi przepisami będzie się jš wnosić za poœrednictwem komornika, który dokonał zaskarżanej czynnoœci. Jeżeli uzna skargę za zasadnš w całoœci, będzie można jš uwzględnić bez przekazywania do sšdu. To rozwišzanie umożliwi szybkš ocenę sprawy, przyœpieszy rozpoznawanie skarg, odcišży sšdy. ?Liczę, że dzięki nowym narzędziom egzekucja będzie wydajniejsza, a błędów ubędzie.

rozmawiał Marek Domagalski

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL