Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komornicy

Komornicy odchodzš z zawodu

123 RF
Szykujš się dobre czasy dla dłużników, a złe dla wierzycieli. 74 komorników sšdowych pożegnało się w 2017 r. z zawodem. To prawie cztery razy więcej niż rok wczeœniej.

Miniony rok nie był łatwy dla kancelarii komorniczych. Trzy czwarte z nich odnotowało 30-proc. spadek przychodów. Częœć zdecydowała się zamknšć firmy i szukać innego zajęcia. Pracę straciły też setki pracowników ich kancelarii. I – jak mówiš eksperci – jeœli nic się nie zmieni, ekskomorników będzie w Polsce jeszcze więcej.

Co po odejœciu z zawodu

Zgodnie z przepisami komornik, który chce się rozstać z zawodem, musi złożyć ministrowi sprawiedliwoœci oœwiadczenie o rezygnacji.

– Przepisy nie przewidujš wskazywania przyczyn rezygnacji ze stanowiska – informuje Milena Domachowska z wydziału komunikacji społecznej MS. Podkreœla jednak, że mimo to częœć z nich poinformowała resort, dlaczego nie chce dalej wykonywać profesji i jakie sš ich dalsze plany. I tak, niektórzy składajšc rezygnację, wskazali, że zamierzajš rozpoczšć wykonywanie innego zawodu prawniczego, inni – że rezygnujš ze względu na chorobę lub chcš przejœć na wczeœniejszš emeryturę.

Przyczyny odejœć majš jednak wspólny mianownik: to pienišdze. W 2017 r. Sšd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny wydały orzeczenia bolesne dla komorniczych kieszeni. B

W wyniku podjęcia przez SN 27 lipca uchwały o sygn. akt III CZP 97/16 komornicy nie mogš podwyższać opłaty egzekucyjnej o VAT. Miesišc wczeœniej TK uznał natomiast za niekonstytucyjny art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sšdowych i egzekucji, co uniemożliwiło pobieranie opłat za tzw. wpłaty bezpoœrednie (komornicy pobierali 15-proc. opłatę od kwot, jakie wpłacali im dobrowolnie dłużnicy).

– Spadek przychodów z opłat egzekucyjnych w sierpniu 2017 r. wystšpił aż w 75,7 proc. kancelarii komorniczych. Spadły tam œrednio o 19 491 zł miesięcznie (27,2 proc.) – wylicza komornik Monika Janus, rzeczniczka prasowa Krajowej Rady Komorniczej.

Koniecznoœć odliczenia VAT od pobieranych przez komorników opłat egzekucyjnych pomniejszyła przychody kancelarii o blisko 19 proc.

Trudne otoczenie

Nie bez znaczenia jest także zmiana przepisów ograniczajšca egzekucje z rent i emerytur, która – jak się szacuje – spowodowała spadek przychodów kancelarii œrednio o ok. 10 proc. (potršcenia z rent i emerytur zostały obniżone œrednio o ok. 35 proc.).

– Spadek przychodów komorników przekłada się na zatrudnienie pracowników w kancelariach. Od poczštku 2017 r. redukcja zatrudnienia w kancelariach komorniczych objęła blisko 1500 osób. Z czego aż 360 utraciło pracę w sierpniu, dodatkowo 350 osób pozostaje w okresie wypowiedzenia – wskazuje Monika Janus.

– Ja sam z kancelarii, która zatrudniała 13 osób, musiałem zwolnić aż szeœć. Pracy jest natomiast tyle samo. Przerzuciłem jš na pracowników, którzy zostali, i to nie dajšc im nawet złotówki podwyżki – przyznaje Robert Damski, komornik sšdowy przy Sšdzie Rejonowym w Lipnie.

W jego ocenie odejœcia komorników spowodowane sš także podejœciem władzy do ich zawodu.

– Wystarczy zajrzeć na stronę Ministerstwa Sprawiedliwoœci, na której pojawiajš się ilustracje, a na nich komornik nie jest przedstawiany jako dopełnienie wymiaru sprawiedliwoœci, ale jako ten, który tylko odbiera – mówi Damski.

Mniej ršk do pracy odbija się na klientach kancelarii.

– Kiedyœ zaœwiadczenia o bezskutecznej egzekucji, które sš niezbędne do otrzymania zasiłku z Funduszu Alimentacyjnego, wydawane były u mnie od ręki. Teraz już nie mam osobnego pracownika, który zajmuje się sprawami dłużników alimentacyjnych – opisuje Damski.

– Jeœli nic się nie zmieni, czekajš nas dobre czasy dla dłużników, a złe dla wierzycieli i obrotu gospodarczego – puentuje adwokat Zbigniew Krüger.

Z rozmów z komornikami wynika, że nie bez znaczenia dla pewnej grupy, która zrejterowała z zawodu, były również zapisy projektu ustawy o jawnoœci. Nakłada on na komorników obowišzek składania oœwiadczeń majštkowych i ujawnienia swej zamożnoœci.

– Chodzi zapewne o komorników prowadzšcych tzw. hurtownie, w których spraw egzekucyjnych było około miliona w cišgu roku. Takich komorników nie jest jednak dużo – wskazuje Robert Damski.

Zdecydowana większoœć odchodzšcych z zawodu nie miała ani zatargów z prawem, ani z samorzšdem.

– W dziewięciu przypadkach rezygnacje ze stanowiska złożyli komornicy, wobec których wszczęto postępowania nadzorcze, dyscyplinarne i ewentualnie karne – informuje przedstawicielka resortu sprawiedliwoœci.

 

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL