Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Urlop wychowawczy: nie zawsze rodzic po opiece wraca do tej samej firmy

www.123people.com
Z przebywajšcym na urlopie wychowawczym rodzicem można rozwišzać angaż tylko w razie ogłoszenia upadłoœci lub likwidacji pracodawcy albo wtedy, gdy zachodzš przyczyny uzasadniajšce rozstanie bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Rz: Czy pracownik musi podać przyczynę przerwania urlopu wychowawczego lub uzasadnić swój wniosek?

Piotr Wojciechowski: Nie, pracownik nie jest zobowišzany do uzasadnienia wniosku o skrócenie urlopu wychowawczego. Zgodnie z art. 1863 kodeksu pracy pracownik może zrezygnować z takiego urlopu w każdym czasie za zgodš pracodawcy lub po zawiadomieniu go z 30-dniowym uprzedzeniem.

Czy podczas urlopu wychowawczego pracownik może podjšć innš aktywnoœć, naukę, zmienić pracę? Czy musi najpierw wrócić do starej firmy, a dopiero potem się rozstać?

W myœl art. 1862 k.p. w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjšć pracę zarobkowš u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo innš działalnoœć, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłšcza to możliwoœci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Gdyby firma ustaliła, że pracownik trwale zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa go we wskazanym przez siebie terminie, aby stawił się do pracy. Nie może to być jednak póŸniej niż w cišgu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomoœci i nie wczeœniej niż po trzech dniach od wezwania.

Nie ma przy tym przeszkód prawnych, aby matka, jeœli znajdzie nowš pracę, rozwišzała umowę w czasie urlopu wychowawczego na mocy porozumienia stron lub jednostronnie jš wypowiadajšc.

Co się dzieje, gdyby pracodawca odmówił przyjęcia do firmy tego, kto wystšpił o skrócenie urlopu wychowawczego?

Taki wniosek pracownika jest wišżšcy dla pracodawcy. Co do zasady nie może on odmówić przyjęcia powracajšcego do firmy rodzica. Artykuł 1864 k.p. nakazuje pracodawcy dopuszczenie pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. A jeżeli jest to niemożliwe – na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym odpowiadajšcym jego kwalifikacjom zawodowym. Ma to być za wynagrodzeniem nie niższym od tego przysługujšcego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

W jakich sytuacjach osoba przebywajšca na urlopie wychowawczym nie będzie chroniona przed zwolnieniem z etatu?

W myœl art. 1868 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwišzać umowy o pracę z pracownikiem uprawnionym do urlopu wychowawczego w okresie od dnia złożenia przez niego wniosku o udzielenie tego urlopu do dnia jego zakończenia lub od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łšczny okres 12 miesięcy. Z przebywajšcym na takim urlopie rodzicem można rozwišzać angaż tylko w razie ogłoszenia upadłoœci lub likwidacji pracodawcy albo wtedy, gdy zachodzš przyczyny uzasadniajšce rozstanie bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zgodnie jednak z uchwałš Sšdu Najwyższego z 15 lutego 2006 r. (II PZP 13/05) pracodawca ma prawo rozwišzać umowę o pracę w czasie urlopu wychowawczego, gdy podstawš do tego sš przyczyny nieleżšce po stronie etatowca w rozumieniu ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwišzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczšcych pracowników (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1474). W praktyce najczęœciej chodzi o np. likwidację stanowiska pracy, na którym była zatrudniona urlopowana pracownica.

masz pytanie, wyœlij e-mail: j.kalinowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL