Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Skierowanie na badania i ewidencja czasu pracy to obowišzek dla najmniejszych pracodawców

Od wykonania badań lekarskich nie wolno odstšpić nawet za zgodš pracownika
AdobeStock
Nawet najmniejszy pracodawca musi kierować zatrudnionych na badania i prowadzić ewidencję ich czasu pracy. W razie zaniedbań w tym zakresie, inspekcja pracy może skierować wniosek do sšdu o jego ukaranie. Grzywna jest niemal pewna, ale jej wymiar pozostaje w gestii sšdu orzekajšcego.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez zaœwiadczenia lekarskiego, a także brak prowadzonej ewidencji czasu pracy zatrudnionych, mogš oznaczać poważne problemy dla przedsiębiorcy. Tego rodzaju wykroczenia sš bowiem penalizowane.

Jak wynika z art. 283 § 1 k.p., osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujšca pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, która nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Jednym z tych przepisów jest art. 229 § 4 k.p., z którego wynika zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajšcego brak przeciwwskazań do pracy na okreœlonym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

W orzecznictwie sšdowym podkreœla się, że obowišzki pracodawcy w zakresie badań sš jednymi z ważniejszych w sferze bhp, a ich realizacja warunkuje dopuszczenie etatowca do pracy. Obcišżajš one każdego pracodawcę, niezależnie od typu oraz liczby i celu zatrudniania pracowników. Sš one ponadto skorelowane z drugostronnym uprawnieniem pracowników do zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (por. wyrok Sšdu Rejonowego w Œwidnicy z 29 marca 2013 r., II K 201/12). Jeœli zatem przedsiębiorca dopuœci się takiego naruszenia, to prawdopodobnie zostanie skazany przez sšd na grzywnę.

Naruszeniem prawa jest również nieprowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych. Ustawodawca okreœlił w art. 281 pkt 6 k.p., że pracodawca lub osoba działajšca w jego imieniu, która nie prowadzi dokumentacji w sprawach zwišzanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Prawny obowišzek prowadzenia ewidencji wynika z art. 149 § 1 k.p., zaœ szczegółowe zasady – z rozporzšdzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwišzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.). Przedsiębiorcy, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, niewštpliwie można przypisać winę. W konsekwencji również w tym przypadku musi się liczyć ze skazaniem go na grzywnę.

W zbliżonym stanie faktyczno-prawnym Sšd Rejonowy dla  Warszawy Œródmieœcia w wyroku z 27 lutego 2014 r. (XI W 3495/13) wymierzył karę grzywny 1 tys. zł (przy czym orzekł jš za trzy wykroczenia, gdzie dwa z nich były tożsame z opisywanymi). Co jednak istotne, ocena zachowania każdego sprawcy jest kwestiš indywidualnš. Sšd przy jej wymiarze kieruje się zasadami z art. 31 kodeksu wykroczeń. Wymierza więc karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie. Bierze przy tym pod uwagę w szczególnoœci rodzaj i rozmiar szkody wyrzšdzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak również właœciwoœci, warunki osobiste i majštkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.

Jeœli przedsiębiorca dopuœci się popełnienia dwóch wykroczeń, sšd stosuje art. 9 § 2 kodeksu wykroczeń. Oznacza to wymierzenie łšcznie kary w granicach zagrożenia okreœlonych w przepisie przewidujšcym najsurowszš karę. Nie stoi to jednak na przeszkodzie orzeczeniu œrodków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów. ?

Autor jest radcš prawnym

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL