Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Bank może odpowiadać za szkodę wyrzšdzonš klientowi przez swojego byłego pracownika – wyrok SN

Adobe Stock
W sprawie, która trafiła do Rzecznika, starsza klientka jednego z banków została okradziona przez pracownika, który dokonywał transakcji na niekorzyœć klientki. W pewnym momencie, złodziej przestał być pracownikiem banku, ale kontynuował swój proceder w oparciu o wyłudzone pełnomocnictwo, powodujšc dalsze straty. Kiedy sprawa wyszła na jaw, bank zwrócił klientce œrodki ukradzione z rachunku bankowego w okresie, kiedy sprawca był jego pracownikiem, ale odmówił zwrotu tych œrodków, które zostały ukradzione po zwolnieniu go z pracy.

Sšd Apelacyjny w Warszawie, prawomocnym wyrokiem (I ACa 612/15) przyznał w tym sporze rację bankowi, mimo że ten, swoim postępowaniem (dopiero poniewczasie zorientował się o kradzieży œrodków, a także nie poinformował klientki o rozwišzaniu umowy z jej „doradcš") mógł przyczynić się do powstania szkody.

Rzecznik Praw Obywatelskich w skardze kasacyjnej nie zgodził się z dokonanš przez Sšd Apelacyjny w Warszawie prawnomaterialnš ocenš ustaleń faktycznych poczynionych przez Sšd Okręgowy w Warszawie. Sšd Apelacyjny zwolnił bowiem bank z odpowiedzialnoœci odszkodowawczej za szkodę, które poniósł klient banku wskutek kradzieży œrodków zgromadzonych na rachunku przez byłego pracownika banku.

Zdaniem Sšdu Apelacyjnego w Warszawie odpowiedzialnoœć banku ustała z chwilš zwolnienia tego pracownika. Rzecznik zakwestionował ten poglšd, wskazujšc w szczególnoœci na koniecznoœć uwzględnienia dyspozycji art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z póŸn. zm.) w zw. z art. 64 ust. 1 i 2 i art. 76 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, z póŸn. zm.). Stanowisko Sšdu Apelacyjnego w Warszawie zwalniajšce bank z obowišzku podjęcia jakichkolwiek działań w celu zabezpieczenia zdeponowanych œrodków klienta, Rzecznik uznał za sprzeczne z istotnymi zasadami działalnoœci bankowej, a zarazem za negujšce podstawę wiarygodnoœci banku, który gwarantuje kontrahentowi ochronę i bezpieczeństwo powierzonych bankowi œrodków pieniężnych.

W dniu 9 listopada 2017 r. Sšd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjnš Rzecznika Praw Obywatelskich (I CSK 53/17) i uchylił zaskarżony przez Rzecznika wyrok. W ustnym uzasadnieniu wskazał, że Sšd Apelacyjny w Warszawie nie przeanalizował w sposób należyty podniesionych przez Rzecznika okolicznoœci faktycznych w kontekœcie możliwoœci przypisania bankowi odpowiedzialnoœci kontraktowej za wyrzšdzonš stronie powodowej szkodę przez byłego pracownika banku.

ródło: RPO

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL