Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Awans na kierownika musi zatwierdzić lekarz

Fotolia
Przeniesionemu na wyższe stanowisko dochodzš nowe obowišzki i zwiększa się odpowiedzialnoœć. Aby zweryfikować jego zdolnoœć do wykonywania pracy w nowych warunkach, trzeba go skierować na wstępne badania lekarskie.

Awans, szczególnie na kierownicze stanowisko, stanowi nowe wyzwanie dla pracownika. Zmienia się wiele – wynagrodzenie, zakres obowišzków, poziom dyspozycyjnoœci. Często nowa praca wykonywana jest w tym samym miejscu – w znaczeniu nieruchomoœci będšcej siedzibš pracodawcy, przy użyciu tych samych narzędzi pracy (laptopa, telefonu służbowego). Czasem dochodzš nowe elementy, takie jak np. samochód służbowy. Pojawia się pytanie, czy samo przeniesienie na stanowisko kierownicze i wręczenie umowy z tym zwišzanej załatwia sprawę i umożliwia przystšpienie do pracy?

Kontrola zdrowia

Niestety nie. Same kwalifikacje merytoryczne, dajšce często podstawę do awansu, ani też szczere chęci zainteresowanego nie sš wystarczajšce z punktu widzenia zdolnoœci do wykonywania pracy na wyższym stanowisku. Niezbędne sš jeszcze właœciwe kwalifikacje zdrowotne, potwierdzone w wyniku przeprowadzonych badań profilaktycznych.

Badania te sš niezależne od tego, że pracownik posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzajšce brak przeciwwskazań do pracy. Dotyczy ono bowiem zdolnoœci do pracy w warunkach œciœle opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Warunki te – mimo wielu podobieństw w zakresie œrodowiska pracy – nie sš jednak identyczne.

Warunki szczególne

Kodeks pracy przewiduje, że wstępnym badaniom lekarskim podlegajš m.in. pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występujš czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucišżliwe. Mimo że wiele elementów składajšcych się na œrodowisko pracy po awansie może pozostawać bez zmian, to elementy takie jak zwiększona dyspozycyjnoœć, odpowiedzialnoœć, specyfika decyzyjnego stanowiska pracy powodujš większy poziom stresu i szeroko rozumianych obcišżeń psychicznych – uznawanych powszechnie za czynniki ucišżliwe w œrodowisku pracy. Wskazówki metodyczne, jakimi kierujš się lekarze medycyny pracy, wymieniajš m.in. takie zagrożenia jak:

- dostęp do dużej iloœci informacji,

- zagrożenia wynikajšce z pracy na stanowiskach decyzyjnych i zwišzanych z odpowiedzialnoœciš.

Powyższe zagrożenia, będšce niekorzystnymi czynnikami psychospołecznymi, powinny być uwzględnione w treœci skierowania na wstępne badania profilaktyczne osoby awansowanej. Jest to podstawa do rozszerzenia zakresu badań lekarskich w celu dokonania oceny pod kštem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

Najpierw orzeczenie

Reasumujšc, sama decyzja o przeniesieniu na stanowisko kierownicze nie przesšdza ostatecznie, czy dana osoba będzie mogła wykonywać nowš pracę. Kwalifikacje i wiara przełożonych w kwestii dokonania wyboru właœciwej osoby nie sš warunkiem wystarczajšcym do podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym. Dopóki pracownik nie przedstawi orzeczenia lekarskiego stwierdzajšcego brak przeciwwskazań do pracy na nowym stanowisku – w warunkach pracy opisanych przez pracodawcę w skierowaniu, dopóty nie wolno go dopuœcić do wykonywania obowišzków kierownika.

—Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL