Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Prywatne przedłużenie delegacji z biletem na koszt firmy

Fotolia.com
Pracodawca może się zgodzić na to, aby podwładny wysłany w podróż służbowš wrócił kilka dni póŸniej. Za te dni nie przysługujš należnoœci delegacyjne. Należy się natomiast zwrot kosztów podróży powrotnej.

- Pracownik pojechał pocišgiem do Berlina. Spędził tam dwa dni (czwartek i pištek), podczas których realizował zadania służbowe. Następnie – za zgodš pracodawcy – pozostał w Berlinie na weekend. Czy możemy rozliczyć powrotnš drogę pocišgiem? – pyta czytelniczka.

Tak, pracodawca może się na to zgodzić i rozliczyć koszty przejazdu powrotnego. Należy tylko jasno wyznaczyć czas pobytu prywatnego – tj. godzinę w pištek, o której pracownik kończy realizować zadania służbowe.

Podróż służbowa to wyjazd w celu wykonania zadania służbowego. Jej czas musi być zatem powišzany z długoœciš realizacji tego zadania. Skoro czynnoœci służbowe miały być wykonywane w czwartek i pištek, to nie ma żadnych podstaw, aby rozliczać œwiadczenia delegacyjne przez następne dni. Wypłata diet, ryczałtów przejazdowych czy zwrot kosztów noclegu za czas weekendu byłaby wypłacaniem œwiadczeń, które nie sš już zwišzane z pobytem służbowym. Tym samym nie korzystałyby ze zwolnień podatkowo – ubezpieczeniowych.

Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca wyraził zgodę na rozliczenie w ramach delegacji biletu z innej daty niż koniec delegacji. W rozliczeniu wyjazdu musi jednak zostać wyraŸnie wyodrębniony czas podróży służbowej, tzn. okres od wyjazdu do zakończenia realizacji zadań służbowych oraz czas będšcy prywatnym pobytem pracownika.

Takiego podejœcia nie kwestionujš organy skarbowe. Wskazujš na to interpretacje Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z 2 paŸdziernika 2009 r. (IPPB5/423-414/09-4/JC) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 8 kwietnia 2011 r. (IBPBII/1/415-27/11/BD). W drugiej z nich czytamy:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca jako pracodawca zleci swojemu pracownikowi wyjazd w delegację zagranicznš bšdŸ krajowš celem wykonania konkretnego zadania. Zlecenie potwierdzone będzie podpisem pracodawcy na druku stosowanym w jednostce. Delegacje będš rozliczane zgodnie z rozporzšdzeniem w sprawie wysokoœci oraz warunków ustalania należnoœci przysługujšcych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzšdowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

W szczególnych sytuacjach pracodawca może na wniosek pracownika wyrazić zgodę na wczeœniejsze rozpoczęcie podróży służbowej lub jej przedłużenie z powodów nie zwišzanych bezpoœrednio z wykonywaniem zleconych zadań w podróży służbowej. W takim przypadku pracownikowi za dni/godziny przedłużenia delegacji wnioskodawca nie będzie pokrywał kosztów noclegu, diet i innych ewentualnych kosztów. Zwraca ma natomiast koszt przejazdu do lub z miejscowoœci wykonywania zleconych zadań na podstawie przedłożonego biletu.

Jeżeli w opisanym zdarzeniu przyszłym będziemy mieli do czynienia z podróżš służbowš, to zwrócony pracownikowi koszt przejazdu do lub z miejscowoœci wykonywania zadań, na podstawie przedłożonego biletu, będzie podlegał zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mimo że pracownik – z powodów niezwišzanych bezpoœrednio z wykonywaniem zleconych zadań w podróży służbowej – podróż rozpocznie wczeœniej lub jš przedłuży.

—Marek Rotkiewicz, prawnik

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL