Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zakaz handlu w niedziele a pensje i etaty

AdobeStock/MRPiPS
Tylko wydłużenie pracy w pištki i soboty pozwoli utrzymać zatrudnienie w małych sklepach.

Zakaz handlu w niedziele i œwięta, który faktycznie obowišzywać zaczyna od najbliższej niedzieli 11 marca, już teraz powoduje ogromne zamieszanie w sklepach. Większoœć placówek handlowych otwartych dotychczas przez cały tydzień będzie bowiem musiała zgasić œwiatło na ten dzień.

– Takie rozwišzania powodujš koniecznoœć zmiany grafików czasu pracy zatrudnionych, niejednokrotnie przejœcie na inny system czasu pracy lub nawet ograniczenie zatrudnienia w przypadku największych sieci handlowych. Ograniczenie dni, w których pracownicy mogš œwiadczyć pracę w sklepach, spowoduje powstanie u pracodawcy nadwyżki puli czasu pracy, jakš dysponuje on u każdego zatrudnionego – mówi Aleksander KuŸniar, specjalista w zakresie prawa pracy.

Nowy pracy

Przykładowo w sklepie, w którym na jednej zmianie jest 10 osób, po zmniejszeniu liczby dni, w których sklep jest otwarty z siedmiu do szeœciu, zbędny staje się jeden pracownik. Jedynym rozwišzaniem, aby zachował pracę, jest wydłużenie godzin otwarcia sklepu w inne dni i zmiana grafików wszystkich pracowników.

A to może być całkiem skomplikowane przedsięwzięcie. Rozwišzaniem jest bowiem wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy pozwalajšcego na wydłużenie dniówki pracownika do 12 godzin lub skrócenie jej poniżej 8 w razie takiej potrzeby. Do lepszego zarzšdzania czasem pracy w sklepach przydałoby się takiemu przedsiębiorcy wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy. Podobny efekt można osišgnšć, wprowadzajšc system zmianowy czasu pracy, a jeœli taki system już obowišzuje w sklepie, to dostosowujšc go do dłuższych godzin otwarcia sklepu. System zmianowy jest jednak sztywniejszy, bo dniówka pracownika zawsze musi wynosić 8 godzin, trudniej więc dopasować taki system organizacji czasu pracy do nowych potrzeb.

rp.pl

– Nie wiadomo, czy wydłużenie czasu pracy w inne dni będzie tak opłacalne jak dotychczasowy handel w niedziele. Z tego powodu może dojœć do obniżenia wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie, wynagrodzeń pracowników, jak również do redukcji etatów – mówi Marcin Szlasa-Rokicki, radca prawny, associate w zespole prawa pracy kancelarii Bird & Bird. – Problem ten może dotknšć nie tylko handlowców, ale i tych, których biznes jest w pewnym stopniu od handlu zależny. Do tej grupy należš zarówno firmy współpracujšce ze sklepami i magazynami, np. firmy dostawcze, transportowe, jak i prowadzšce działalnoœć co prawda dopuszczonš w niedzielę, np. kwiaciarnie czy restauracje, ale posiadajšce swoje lokale położone w centrach handlowych lub ich okolicy, w których obrót siłš rzeczy spadnie.

Inaczej widzi to Grzegorz Orłowski, radca prawny w Orłowski Patulski Walczak: – Przejœcie z siedmio- na szeœciodniowy cykl funkcjonowania sklepów, matematycznie rzecz ujmujšc, powinno ograniczyć zapotrzebowanie na pracę i spowodować ograniczenie zatrudnienia przynajmniej o kilka do kilkunastu procent. Powinno zatem zaowocować masowymi zwolnieniami z pracy. W rzeczywistoœci tak być nie musi i najprawdopodobniej nie będzie – zauważa mec. Orłowski. – O tym bowiem, czy rzeczywiœcie spadnie zapotrzebowanie na pracowników, przesšdzi ich dotychczasowy bilans czasu pracy, w tym w szczególnoœci liczba godzin nadliczbowych, które dotšd „obsadzali". Może to w konkretnych przypadkach oznaczać, że zatrudnienie pozostanie na dotychczasowym poziomie, tyle że spadnie liczba godzin nadliczbowych, a w konsekwencji – wynagrodzenie.

Dwie różne niedziele

Największym problemem, z jakim muszš się zmierzyć teraz przedsiębiorcy posiadajšcy stacjonarne sklepy objęte zakazem handlu w niedziele, a będš teraz otwarte w pištki i soboty od np. 6 rano do 22 wieczorem, sš dwie różne definicje niedzieli zawarte w kodeksie pracy i nowej ustawie o zakazie handlu w niedziele i œwięta.

– W przypadku wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynnoœci zwišzanych z handlem w niedziele i œwięta w placówkach handlowych przez niedzielę, zgodnie z nowš ustawš o zakazie handlu w niedziele i œwięta, będziemy uważać 24 godziny pomiędzy 24.00 a 0.00, czyli dobę kalendarzowš – komentuje dr Marcin Wujczyk z kancelarii Baran, Ksišżek, Bigaj & Wujczyk. – W przypadku pozostałych pracowników i czynnoœci niezwišzanych z handlem nadal stosować będziemy przepisy z Kodeksu pracy, gdzie praca w niedzielę odbywa się pomiędzy 6.00 a 6.00 dnia następnego. Pracodawca może też skorelować te godziny, wprowadzajšc w regulaminie pracy analogiczne godziny dla tej grupy pracowników, jak w przypadku godzin wynikajšcych z ustawy o zakazie handlu w niedziele i œwięta, co jest możliwe w drodze odpowiedniego zapisu w regulaminie pracy.

– Pracownicy handlowi „doczekali się" specjalnej definicji niedzieli, która majšc na uwadze moc prawnš ustawy o zakazie handlu w niedziele i œwięta, wyłšcza w całoœci koniecznoœć stosowania dotychczas znanej nam definicji niedzieli wskazanej przez Kodeks pracy – potwierdza Piotr Wojciechowski, radca prawny, znany ekspert prawa pracy. – Nie ma zatem mowy o dwóch niedzielach stosowanych jednoczeœnie. Aby jednak nie było wštpliwoœci w tym zakresie, proponuję jak najszybciej zmienić obowišzujšce u pracodawcy regulaminy pracy, które przewidujš zapisy dostosowane do dotychczasowego brzmienia kodeksu pracy, bez uwzględnienia zmian wprowadzonych ustawš o zakazie handlu w niedziele i œwięta.

Start w poniedziałek

– Wprowadzenie nowej definicji niedzieli na potrzeby handlu ma jeszcze ten skutek, że nawet bez zmiany regulaminu pracy i w oparciu o znajdujšcš się w nim regulację, że czas pracy ustalany jest w indywidualnych harmonogramach, nie ma przeszkód prawnych, aby zaplanować dla pracowników handlowych rozpoczęcie dniówki w poniedziałek od godziny 0.15 – dodaje dr Wujczyk z kancelarii Baran, Ksišżek, Bigaj & Wujczyk. – W przypadku pozostałych pracowników także ta praca może być zaplanowana od tej godziny, z tym że do godziny 6.00 będzie to praca w niedzielę. Problem ten można zlikwidować w przyszłoœci poprzez ustalenie godzin niedzieli dla pracowników niehandlowych od 0.15 w niedzielę do 0.15 w poniedziałek, zgodnie z art. 151(9) par. 2 kp.

Brak jest też w takim przypadku sankcji dla pracodawcy lub jego przedstawicieli. Nie ma bowiem w tej sytuacji naruszenia przepisów prawa. Praca w handlu jest bowiem zakazana w niedzielę tylko do godz. 24.00. Po tej godzinie zakaz już nie obowišzuje.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL