Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Nowy kodeks pracy - czego mogš spodziewać się pracodawcy

Prof. Arkadiusz Sobczyk
materiały prasowe
Chcemy przemodelować to, co jest i wprowadzić rozwišzania, które zwiększš elastycznoœć zatrudniania na umowie o pracę, choć oczywiœcie w granicach rozsšdku - mówi prof. Arkadiusz Sobczyk, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, partner zarzšdzajšcy w Sobczyk & Współpracownicy.

Niebawem komisja kodyfikacyjna prawa pracy ma przedstawić projekt nowego kodeksu pracy. Jakiego uelastycznienia zatrudniania pracowników mogš spodziewać się pracodawcy?

Prof. Arkadiusz Sobczyk: Komisja poważnie rozważa wprowadzenie dwóch nowych typów umów: na pracę sezonowš i na pracę dorywczš, a dla osób uczšcych się – tzw. umowy zero godzin. Te umowy byłyby nieporównywalne z umowami na czas okreœlony z uwagi na sprecyzowany cel. . Nie ma więc obawy, że takie przepisy zostanš zaskarżone do Trybunału Sprawiedliwoœci UE. Proponujemy, aby nie trzeba było uzasadniać ich wypowiedzenia i okres potrzebny na rozstanie będzie krótszy niż obecnie. Takie umowy byłyby z założenia niestabilizujšce i ich celem byłoby zastšpienie stosowanych powszechnie i nadużywanych zleceń. Wtedy system zostanie uzupełniony o umowy trwajšce, góra, kilka miesięcy i pracodawca zyska elastyczne formy zatrudnienia. Wprowadzenie takich właœnie umów i obowišzek uzasadniania pozostałych umów na czas okreœlony spowoduje, że system drastycznie się zmieni. Pracodawcy nie będš mieli po co zawierać długotrwałych umów na czas okreœlony albowiem stanš się one porównywalne z umowami na czas nieokreœlony. Z drugiej strony wspomniane wyżej umowy krótkoterminowe będš elastyczniejsze niż dziœ. . To będzie promowało te umowy w kontekœcie zleceń, których nie chcemy i pracodawcy powinni mieć w zamian możliwoœć elastycznego zatrudniania na umowie o pracę. Chcemy zaorać to co jest i posadzić nowy model, który w moim przekonaniu zwiększy elastycznoœć zatrudniania na umowie o pracę, tam gdzie to jest potrzebne, czyli przy zatrudnieniu krótkoterminowym i wyeliminuje jš z obszarów gdzie nie ma ona uzasadnienia.

Czy z rynku zniknš zlecenia?

Jestem realistš i zdaję sobie sprawę z tego, że to niemożliwe, choć przybiorš one . zapewne postać tzw. samozatrudnienia. Szukamy jednak rozwišzań aby promować domniemanie stosunku pracy. Sam kodeks pracy będzie przewidywał dwie kategorie pracujšcych – zatrudnionych na umowach o pracę i samozatrudnionych. W tym układzie zleceniobiorcy zostanš podcišgnięci pod samozatrudnionych. Do przemyœlenia jest jeszcze problem pracy wykonywanej przez niezatrudnionych profesjonalistów, jak choćby nauczycieli akademickich.

Czy obowišzek uzasadnienia wypowiedzenia obejmie także umowy na czas okreœlony?

A czy podejœcie w którym nie uzasadnia się wypowiedzenia jest słuszne. Skoro Trybunał Sprawiedliwoœci UE który w sprawie Nierodzik powiedział, że nie można różnicować umów na czas okreœlony i nieokreœlony ze względu na okres wypowiedzenia nie powiedział równoczeœnie, że ten zakaz różnicowania nie dotyczy również obowišzku uzasadnienia wypowiedzenia. To jest ta sama logika rozumowania. Moim zdaniem to kwestia najbliższych kilku lat aby to takiego wniosku doszedł Sšd Najwyższy. Uzasadnianie wypowiedzenia wcale nie jest proste, a weryfikacja tego uzasadnienia czasem bywa bolesna dla pracodawca. Zastanawiamy się więc, czy każdy pracodawca powinien uzasadniać wypowiedzenie i czy nie powinniœmy podzielić pracodawców ze względu na ich wielkoœć. Myœlimy o limicie 10 zatrudnionych i do tego systemie mieszanym. W którym mały pracodawca będzie mógł „wykupić" się od obowišzku uzasadnienia wypowiedzenia płacšc odprawę. Podobnš, choć w nieco innym modelu możliwoœć miałaby także œredni pracodawca, ale zapłaci za to więcej. Jeżeli zespół którym mam zaszczyt kierować przyjšłby takš logikę rozumowania, a wszystko wskazuje na to że tak się stanie, to wtedy problem umów terminowych zmienia swoje znaczenie i miejsce w systemie. Obecnie jest wiele powodów do zawierania umów na czas okreœlony, ale 99 proc z nich sprowadza się do obowišzku uzasadnienia wypowiedzenia, którego pracodawcy się po prostu bojš. Jeżeli przejdziemy na logikę, że mali mogš nie uzasadniać, a ten obowišzek spoczywa wyłšcznie na dużych to wtedy problem umów terminowych jeœli nie zniknie, to ulegnie drastycznemu zmniejszeniu .

Czy zmieni się przepis przewidujšcy możliwoœć zatrudnienia na czas okreœlony nie dłużej jednak niż przez 33 miesišce?

Proponujemy skrócić ten okres do 18 miesięcy, ale z drugiej strony będzie się on resetował po upływie okreœlonego okresu. Ile będzie trwał jest obecnie przedmiotem prac zespołu. Będzie to jednak rozwišzanie bardziej elastyczne od obecnego, gdzie okresy zatrudnienia konkretnej osoby w danej firmie sumujš się bez ograniczeń w czasie do końca życia pracownika.

A czy w nowych przepisach zostanš przyczyny wydłużajšce możliwoœć wydłużenia dozwolonego okresu zatrudnienia na czas okreœlony.

Tak zostanš, ale pracujemy nad modyfikacjš katalogu przyczyn, które uzasadniajš takie wydłużenie. Wydaje się, że byłoby to uzasadnione dla osób zatrudnionych na klucziwych dla firmy stanowiskach, i nie ma po co posiłkować się tzw. korzystnoœciš dla pracownika, co dziœ próbujemy robić.

Co pracodawcy mogš zrobić, żeby przygotować się na zmiany przewidziane w nowym kodeksie pracy?

W zasadzie to niewiele. Zakładajšc, że zmiany znajdš uznanie wœród partnerów społecznych, to nowe przepisy mogš wejœć w życie w moim przekonaniu najwczeœniej za rok, a i to jest bardzo optymistyczne. . Umowy krótkoterminowe majš być bardzo elastyczne, umowy długoterminowe, nie będš w zasadzie niczym różnić się od zatrudnienia na czas nieokreœlony i będziemy się starali ograniczyć samozatrudnienie. Wydaje się, że to nie będzie żadna rewolucja, bo pracodawcy i tak coraz rzadziej korzystajš z umów œmieciowych i to nie dla tego ze kochajš pracowników, ale, że sš już pod œcianš. Może się także okazać, że wszystko zmieni orzecznictwo Sšdu Najwyższego, który wypracuje dopuszczalnoœć weryfikowania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas okreœlony także przy pierwszorazowym zatrudnieniu na czas okreœlony do 33 miesięcy. Prosty przykład: po tym jak pracownik zatrudniony na czas nieokreœlony z dziesięcioletnim stażem pracy odejdzie na emeryturę i pracodawca będzie szukał nowego pracownika w jego miejsce, to czy po 3 miesięcznym okresie próbnym może go zatrudnić na czas okreœlony na 33 miesišce. OdpowiedŸ cywilistyczna będzie pozytywna , bo przepis tak pozwala. Ale z perspektywy prawa pracy trzeba postawić pytanie dlaczego? Przecież skoro dostępna jest praca na czas nieokreœlony, to nie ma powodu aby zawierać umowy na czas okreœlony. . Dlatego już dzisiaj sš podstawy do twierdzenia, że wszystkie umowy na czas okreœlony sš kauzalne, tylko w niektórych przypadkach tš przyczynę należy pokazać na piœmie a w innych nie. Sšdy pracy już dziœ mogš podważać takie „widzimisię" pracodawcy, który bez przyczyny nie daje umowy na czas nieokreœlony, choć takiego zatrudnienia potrzebuje. Inaczej takie zatrudnienie trzeba by uznać za kolejny okres próby takiego pracownika. A próba według wszelkich przepisów unijnych musi być ograniczona w czasie.

Czy to oznacza, że każda umowa na czas okreœlony może zostać uznana za umowę na czas nieokreœlony?

W moim przekonaniu tak, choć nie ma powodu do paniki. Jeżeli pracodawca będzie w stanie podać przyczynę zastosowania takiej umowy to nie. A ta przyczyna może być zupełnie prozaiczna. Choćby to, że ekonomiœci po okresie przyspieszenia już zapowiadajš ochłodzenie gospodarki i pracodawca może się słusznie obawiać, że nie będzie miał pracy dla takiej osoby, co jest wystarczajšcym uzasadnieniem. Tu nie potrzeba wiele. Tymczasem wielu pracodawców stosuje te umowy tylko i wyłšcznie dlatego, że łatwiej im zwolnić takiego pracownika.

Co pracodawcy mogš zrobić przed listopadem 2018 r. z grupš ponad 2 milionów zatrudnionych obecnie na czas okreœlony. Tylu pracowników nie można się pozbyć z dnia na dzień albo zatrudnić ich na czas nieokreœlony, bo to sš koszty i ryzyka, które trzeba kalkulować.

Przede wszystkim nie sšdzę, aby ta liczba była dziœ aktualna. A pracodawcy mogš przedłużyć takie zatrudnienie powołujšc się na własne obiektywne i ograniczone w czasie potrzeby,. Możliwoœć takš daje obowišzujšce dziœ prawo, . Innymi słowy muszš sprawdzić, czy majš konkretne i mierzalne czynniki, które uzasadniałyby takie zatrudnienie. Może to być kontrakt, projekt, konkretne zlecenie. .

A jeżeli pracodawcš jest usługodawca, którego zwykły sposób działania to zawieranie kontraktów z kolejnymi kontrahentami. Czy wtedy taki kolejny projekt może stanowić uzasadnienie do stosowania umów na czas okreœlony dłużej niż przez 33 miesišce.

Obecne przepisy sugerujš, że to jest możliwe. Nie mam jednak wštpliwoœci że może to dotyczyć tylko niewielkiej grupy pracowników uzupełniajšcych tymczasowe braki kadrowe, lub sytuacji nietypowych. Przepis nie może to stanowić uzasadnienia do zatrudnienia na czas okreœlony grupy podstawowych pracowników. Pracodawca nie może przerzucać ryzyka prowadzenia działalnoœci gospodarczej na pracowników. Prawo pracy jest prawem socjalnym co oznacza, że pewien stopień nieracjonalnoœci ekonomicznej jest wkalkulowany w system.

To znaczy, że w listopadzie przedsiębiorcy powinni przekształcić dotychczasowe umowy na czas okreœlony w bezterminowe.

Ci, którzy nie znajdš uzasadnienia o którym rozmawialiœmy - yak powinni zrobić.. Inna rzecz, że ze względu na obecnš sytuację na rynku pracy zakładam, że zdecydowana większoœć osób zatrudniona na czas okreœlony po upływie 33 miesięcy od nowelizacji zyska zatrudnienie na stałe. To już nie jest kwestia prawa, ale obecnej sytuacji na rynku pracy.

Czy widzi Pan jakieœ niedoskonałoœci w obecnie obowišzujšcych przepisach?

Obecnie żyjemy w okresie przejœciowym i mało kto zastanawia się czy umowa na czas okreœlony musi przewidywać przyczynę uzasadniajšcš jej zawarcie. Przyjmujemy teraz wštpliwš moim zdaniem tezę, że nie. Powstaje wtedy jednak wiele pytań na które będziemy szukać odpowiedzi. Powstaje np. pytanie, czy umowy w celu zastępstwa, wykonywania prac sezonowych lub kadencji rozwišzujš się same wraz z ustaniem celów, czy też trzeba je jeszcze wypowiadać. .. Proszę zwrócić uwagę, że w myœl obecnie obowišzujšcych przepisów funkcjonujš umowy na czas okreœlony w celu zastępstwa, czy na czas pełnienia kadencji. A wczeœniej była umowa na czas okreœlony obejmujšca okres zastępstwa. To może mieć znaczenie. Przy starej stylistyce odpadnięcie celu: czyli powrót osoby zastępowanej z dnia na dzień powodowało rozwišzanie umowy na zastępstwo. Problem w tym, że dzisiaj nie jest to wcale pewne i czy .. wczeœniejsze wypowiedzi SN w tym zakresie muszš zachować aktualnoœć.. Jest bowiem podstawa do uznania, że taka umowa nie wygasa z automatu. A wtedy powstaje katastrofalna sytuacja, bo pojawia się szczególna ochrona pracowników przed zwolnieniem czy to wynikajšca z wieku przedemerytalnego, czy uprawnień zwišzanych z macierzyństwem.

Mankamentem obecnej regulacji sš też dłuższe okresy wypowiedzenia. Przed zmianami 2,5 roku temu okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas okreœlony zawsze wynosił maksymalnie 2 tygodnie a w przypadku umowy na zastępstwo 3 dni. Po zmianach okres wypowiedzenia tych umów jest pełny i może zdarzyć się przypadek, że wyniesie nawet 3 miesišce, co w praktyce oznacza 4 miesišce które muszš minšć by faktycznie doszło do rozstania z pracownikiem. Oczywiœcie zakładam, że mogę się mylić, jednak jak patrzę na przepisy to nie widzę uzasadnienia do przyjęcia, że odpadnięcie przyczyny spowoduje wygaœnięcie takiej umowy a widzę argumenty za wykładniš przeciwnš. Można bowiem przyjšć, że wykładnia zgodnie z którš umowa rozwišzuje się wraz z odpadnięciem przyczyny jest niezgodne z konstytucjš, bo przy takiej wykładni pracownik znajduje się w stanie całkowitej niepewnoœci. Inaczej umowy na czas okreœlony, które z reguły majš charakter stabilizujšcy, stałyby się mniej stabilne, niż umowy na czas okreœlony. Dlatego w moim przekonaniu nie może być tak, że odpadnięcie celu uzasadnia wygaœnięcie, bo np. członek zarzšdu w wyniku zwykłej czynnoœci korporacyjnej może zostać zwolniony z dnia na dzień, a osoba zastępujšca i pracodawca nawet mogš nie wiedzieć, że zastępowany zmarł kilka dni wczeœniej podczas wakacji i umowa już od jakiegoœ czasu wygasła. Być może SN przyjmie wykładnię odmiennš, ale pewnoœci nie ma.

Na co pracodawcy powinni zwrócić szczególnš uwagę po zakończeniu okresu przejœciowego?

Okazuje się, że ustawodawca nie przewidział wielu sytuacji, które mogš powszechnie pojawiać się w praktyce. Pojawia się pytanie czy np. w przypadku zatrudnienia sezonowego jest sens stosowania 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia tylko dla tego, że dana osoba pracowała w tej firmie w poprzednich latach. A w myœl obecnie obowišzujšcych przepisów okresy zatrudnienia sumuje się w nieskończonoœć. Przecież to zabija sens tych umów. Dlatego w komisji pojawia się postulat wprowadzenia okresu przerwy, który resetuje ten licznik, o czym już wspomniałem. Tak jak w przypadku zatrudnienia na okres próby tej samej osoby, gdy od dnia rozwišzania lub wygaœnięcia jej poprzedniej umowy etatowej musi upłynšć co najmniej trzy lata. Ustawodawca nie przewidział też powišzania umowy na czas okreœlony ze stanowiskiem. Jeœli w danej firmie skończyło się zapotrzebowanie na kierowcę zatrudnionego na czas okreœlony, nie można mu dać posady tokarza na następne 33 miesišce, kiedy byłby potrzebny. To niepotrzebne i niepraktyczne ograniczenia. Tym bardziej, że przy zatrudnianiu na okres próby, można po upływie 3 miesięcy zatrudnić takš osobę na kolejny okres próby na innym stanowisku. Ustawodawca zapomniał też, że interes w zawarciu umowy na czas okreœlony, dłuższy niż 33 miesišce może leżeć także po stronie pracownika, który planuje np. wyjazd za granicę za 4 lata i do tego czasu planuje zatrudnić się na czas okreœlony. Na koniec kwestia przeplatania się umów kauzalnych i niekauzalnych. Pytanie jest takie: jeœli przedsiębiorca zatrudni teraz na zastępstwo na 3 lata, to czy może go póŸniej zatrudnić na kolejne 33 miesišce w ramach limitu bez przyczyny. Nie jest też jasne jak liczyć termin owych 33 miesięcy, skoro umowy można zwierać na okresy krótsze niż miesišc. Sporo jest więc do przemyœlenia, a fakt, że o tym dziœ nie mówimy wynika z tego, że wcišż siedzimy „na poduszce" owych 33 miesięcy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL