Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Prawo pracy - podsumowanie 2017 r.

123RF
2017 rok był dobry dla pracowników. Systematycznie zmniejszało się bezrobocie i wzrastały wynagrodzenia.

Rosło też wynagrodzenie minimalne – od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosiło 2000 zł, a od 1 stycznia 2018 będzie wynosiło 2100 zł. Warto również odnotować zmiany w przepisach o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, które ograniczajš nadużycia przy stosowaniu tej formy zatrudnienia. Pewne kontrowersje budzš natomiast nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, które wchodzš w życie od stycznia 2018 r. w zwišzku ze zmianš ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ważnš i potrzebnš, korzystnš dla pracowników zmianš było wydłużenie do 21 dni terminów na złożenie odwołania do sšdu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żšdania przywrócenia do pracy lub odszkodowania i nawišzania umowy o pracę (art. 264 k.p.).

Z punktu widzenia przedsiębiorców, jednš z najważniejszych zmian prawnych w mijajšcym roku było wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o œwiadczenie usług oraz zwišzanych z tym regulacji.

Ponadto, od 1 stycznia 2017 r. zwiększono do 50 osób próg zatrudnionych pracowników, z którego osišgnięciem zwišzany jest obowišzek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania (art. 104 k.p. i 772§1 k.p.; w przypadku pracodawcy zatrudniajšcego co najmniej 20, ale mniej niż 50 pracowników regulaminy te wydaje się na wniosek zakładowej organizacji zwišzkowej). Zmianie uległy również przepisy dotyczšce obowišzku wydawania œwiadectw pracy (art. 95 k.p.). Koniecznoœć realizacji tego obowišzku przez pracodawcę uzależniono od tego, czy zamierza on nawišzać kolejny stosunek pracy z tym samym pracownikiem, ewentualnie od wniosku pracownika. Od 1 stycznia 2017 r. sprecyzowano, że umowa o współodpowiedzialnoœci materialnej, przez pracownicy mogš przyjšć wspólnš odpowiedzialnoœć materialnš za mienie powierzone im łšcznie z obowišzkiem wyliczenia się, powinna być zawarta na piœmie pod rygorem nieważnoœci.

Warto odnotować również wejœcie w życie nowego rozporzšdzenia w sprawie wykazu prac ucišżliwych niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w cišży i kobiet karmišcych dziecko piersiš. Nie obejmuje ono obecnie prac wzbronionych kobietom w ogóle.

Bardzo ważnš zmianę prawnš w odchodzšcym roku było wejœcie w życie w dniu 1.10.2017 r. przepisów przywracajšcych krótszy wiek emerytalny 60 lat (dla kobiet) i 65 lat (dla mężczyzn). Wbrew oczekiwaniom rzšdu, z możliwoœci tej korzysta zdecydowana większoœć uprawnionych. Ma to duże znaczenie dla rynku pracy, sytuacji finansowej FUS, ale i stosowania przepisów o ochronie przedemerytalnej zawartych w kodeksie pracy (art. 39 k.p.).

Z punktu widzenia kontaktów pracodawców z ZUS trzeba zwrócić uwagę na to, że od 1.01.2018 r. zmieniš się numery kont, na które firmy opłacajš składki na ubezpieczenia społeczne. Dotychczasowe cztery odrębne rachunki zostanš zastšpione jednym indywidualnym kontem.

Końcówkę roku zdominowały dyskusje zwišzane z pracami legislacyjnymi nad kontrowersyjnym projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i œwięta oraz niektóre inne dni wolne. Zmiany w tym zakresie majš wchodzić w życie w sposób stopniowy już od 1 marca 2018 r.

W przyszłym roku oczekiwane jest również uchwalenie przepisów dotyczšcych pracowniczych planów kapitałowych, które majš być ważnym uzupełnieniem œwiadczeń emerytalnych z FUS.

Cieniem na stosunkach zatrudnienia w dobiegajšcym końca roku kładš się dramatyczne protesty lekarzy rezydentów, którzy walczš o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia oraz godne warunki pracy. Jako społeczeństwo odczujemy zapewne skutki tego konfliktu korzystajšc ze œwiadczeń zdrowotnych.

Monika Lewandowicz-Machnikowska, Szkoła Prawa, Uniwersytet SWPS

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL