Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Trendy w motywacji w 2018 roku

123RF
Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników to tematy, które od lat stanowiš jedno z największych wyzwań dla działów HR. Zwłaszcza wobec rosnšcych i zmieniajšcych się wymagań kandydatów do pracy, wynikajšcych m.in. z poprawiajšcej się koniunktury na rynku pracy oraz pojawiajšcych się w szeregach firm przedstawicieli coraz młodszych pokoleń.

Benefity pracownicze to dziœ oręże w walce o talenty oraz skuteczne narzędzie w działaniach employer brandingowych. Nie dziwi więc fakt, że roœnie liczba œrodków przeznaczanych co roku na œwiadczenia pozapłacowe. Przedstawiamy siedem trendów, które będš odgrywać kluczowš rolę w motywacji pracowników w 2018 roku.

1. Jeszcze więcej opieki zdrowotnej & wellness

Prywatna opieka medyczna oraz karnety fitness to wcišż najbardziej popularne benefity pracownicze oferowane przez firmy. Te œwiadczenia wymieniajš też jako najbardziej pożšdane sami zainteresowani. Nic dziwnego, że firmy inwestujš i będš inwestować w coraz bardziej rozbudowane programy prozdrowotne oraz w szeroki wybór oferty wellness.

W ramach dbania o zdrowie i kondycję pracowników, organizacje proponujš dzisiaj np. kompleksowe badania monitorujšce stan zdrowia, darmowe szczepionki, masaże w miejscu pracy czy wsparcie w rzuceniu palenia. W wielu firmach standardem jest ponadto zachęcanie pracowników do aktywnoœci fizycznej poprzez np. formowanie drużyn pracowniczych i udział w zawodach czy organizowanie tzw. dni zdrowia, majšcych na celu budowanie œwiadomoœci zespołu odnoœnie zdrowego trybu życia.

2. Wyglšd biura ma znaczenie

Nie od dziœ wiadomo, że warunki pracy majš wpływ na naszš produktywnoœć, dobre samopoczucie oraz motywację. Biorš to sobie do serca zwłaszcza firmy z sektora IT, które inwestujš w nowoczesne i ergonomiczne przestrzenie biurowe, uwzględniajšce dodatkowo takie atrakcje dla pracowników, jak pokoje gier i rozrywki czy też siłownie i strefy wellness. W kolejnych latach tropem wspomnianych przedsiębiorstw pójdš również inne organizacje. Poza przyjaznym designem i nowoczesnym wyposażeniem liczyć się będš także takie aspekty wystroju biura, jak przestrzenie socjalne i kreatywne czy też strefy ciszy i odpoczynku, służšce „podładowaniu baterii" w cišgu dnia. Wszystkie te atrakcje będš bowiem służyć jako dodatkowa zachęta do złożenia aplikacji w wybranej firmie.

3. Benefity szyte na miarę

Wielu pracodawców przy zarzšdzaniu œwiadczeniami pozapłacowymi popełnia jeden, podstawowy błšd – traktuje swoich podwładnych w sposób uniwersalny, narzucajšc im pakiet okreœlonych benefitów. W licznych przypadkach otrzymane œwiadczenia nie spełniajš oczekiwań pracowników, jako że nie sš one dobrane do ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Na szczęœcie, coraz więcej firm dostrzega potrzebę personalizacji oferty benefitów, dostrzegajšc rolę, jako odgrywa w budowaniu zaangażowania pracowników umiejętny dobór narzędzi motywacyjnych.

Rok 2018 przyniesie w tym zakresie rozwój rozwišzań ułatwiajšcych możliwoœć indywidualnego wyboru benefitów, takich jak rozbudowane systemy kafeteryjne czy vouchery i karty podarunkowe. Rozszerzy się także wachlarz samych benefitów – już teraz na popularnoœci zyskujš nietypowe prezenty dla pracowników w postaci np. sportów ekstremalnych takich jak skok ze spadochronem, zagraniczne wycieczki, czy dodatkowe płatne dni urlopu na rekonwalescencję lub z okazji urodzin.

4. Praca tak, biuro – niekoniecznie

Przedstawiciele pokolenia Y i Z to osoby, które zwykle nie lubiš powtarzalnoœci i schematycznej pracy, polegajšcej na „odbębnianiu" oœmiu godzin przy biurku w open space, w dodatku w formalnym stroju. Zwłaszcza, że młodzi pracownicy preferujš pracę projektowš, w której liczy się osišgnięcie celu, a nie liczba przepracowanych godzin w okreœlonym przedziale czasowym. Dlatego tak popularnym œwiadczeniem, które często staje się kartš przetargowš w rywalizacji o najlepszych pracowników, jest możliwoœć pracy zdalnej oraz elastycznego czasu pracy. Co za tym idzie, nadchodzšcy rok przyniesie rozwój narzędzi ułatwiajšcych komunikację i pracę projektowš w zespole rozproszonym, którego członkowie przebywajš często poza biurem bšdŸ sš pracownikami zdalnymi.

5. Work-life integration

Idea work-life balance, polegajšca na zapewnieniu przez pracodawcę utrzymania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, powoli odchodzi do lamusa. Następcš tej idei, pojawiajšcym się w firmach wraz z przedstawicielami pokolenia Z, jest tzw. work-life integration. Pojęcie to oznacza koniec rozdziału pomiędzy pracš i czasem wolnym – chodzi o to, by robić to, co się kocha, praca stanowi pasję oraz integralnš częœć życia prywatnego.

Rolš pracodawcy w nadchodzšcym roku będzie zapewnienie takich warunków, atmosfery i klimatu, które sprawiajš, że praca będzie dla podwładnych przyjemnoœciš, pozwalajš na samorealizację i integrację celów prywatnych z zawodowymi.

Częœć pracodawców już teraz podšża w kierunku work-life integration, zapewniajšc pracownikom, w ramach benefitów, np. możliwoœć rozwijania zainteresowań, niekoniecznie zwišzanych z codziennymi obowišzkami danej osoby.

6. Liczy się klimat

Jednym z aspektów work-life integration jest atmosfera panujšca w miejscu pracy. Budowanie pozytywnego, przyjaznego i koleżeńskiego klimatu staje się kluczem do zatrzymania najlepszych pracowników. Dlatego też w 2018 r. firmy będš inwestować nadal w dobry humor oraz budowanie silnych, wzajemnych relacji zatrudnionych osób. Pracodawcy będš też stawiać na coraz bardziej niebanalnš integrację pracowniczš, warsztaty i szkolenia rozwijajšce kompetencje miękkie czy też zatrudnianie tzw. mood managerów odpowiedzialnych za utrzymanie pracowników w dobrym nastroju, np. poprzez organizowanie – w ramach przełamania rutyny – nietypowych rozrywek i atrakcji dla członków zespołu.

7. Komunikacja instant

W dobie generacji Y i Z, które w komunikacji ceniš sobie partnerskš komunikację z przełożonymi oraz bieżšcš informację zwrotnš, do lamusa odchodzš takie narzędzia, jak badanie satysfakcji pracowników realizowane raz w roku czy miesięczne/kwartalne oceny pracowników. Kolejny rok przyniesie przerzucenie siły ciężkoœci na doskonalenie codziennych relacji z zespołem i komunikację, która zapewni stały feedback na temat wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Pozwoli to na bieżšco optymalizować zarzšdzanie pod kštem skutecznej motywacji pracowników oraz rozwoju ich zaangażowania.

Autorka jest Managerem B2B w firmie Wyjštkowy Prezent

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL