Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu

Inwestycje przynoszš efekty

123RF
Od dziesięciu lat w Polsce trwa budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu. Inwestujš w niš i samorzšdy, i operatorzy, łšczšc œrodki prywatne i publiczne.

W latach 2007–2013 powstawały w dużej mierze regionalne sieci szerokopasmowe (RSS), czyli tzw. internetowe autostrady o długoœci blisko 32 tys. km, budowane przez województwa przy wsparciu œrodków Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej 2014–2020 inwestycje majš na celu budowę sieci szybkiego dostępu na odcinku tzw. ostatniej mili, czyli dochodzšcych do gospodarstw domowych i szkół w miejscach, gdzie do tej pory łšczy internetowych nie było wcale (tzw. białe plamy) lub ich jakoœć nie spełnia wymogów technicznych konsumentów, a także firm czy administracji publicznej, coraz silniej stawiajšcej na cyfrowe narzędzia i sposoby komunikacji z obywatelami.

W sumie na inwestycje w łšcza o prędkoœci minimum 30 Mb/s (dla domu) i minimum 100 Mb/s (dla szkół) w latach 2016–2020 może zostać przeznaczonych ponad 7 mld zł.

Truizmem jest już stwierdzenie, że internet wpływa na niemal wszystkie aspekty życia współczesnego człowieka. Regulatorzy skłaniajš się ku tezie, że tak jak kiedyœ telefon, dziœ to dostęp do internetu powinien uzyskać status usługi powszechnej, czyli gwarantowanej przez państwo obywatelowi.

Eksperci zwracajš uwagę, że rozwój internetu szerokopasmowego ma coraz większe znaczenie dla rynku pracy. Nie tylko przekłada się na nowe trwałe stanowiska, lecz także daje możliwoœć zatrudnienia osobom do tej pory wykluczonym z rynku pracy i wspiera tworzenie mikrofirm. Wpływa także na szybkoœć poszukiwania pracy i mobilnoœć zawodowš.

Miejsca pracy powstajš zarówno w już istniejšcych firmach, jak i zupełnie nowych. Dowodem na to jest rozwój start-upów, które tworzš produkty i usługi silnie oparte na dostępie do internetu. Według raportu „Polskie start-upy 2016" w grudniu ubiegłego roku było ich w Polsce ponad 2,7 tys., a ponad 80 proc. z nich stworzyło miejsca pracy.

Internet przekłada się także na efektywnoœć pracy. Jak wynika z badań Pew Reserch Center w USA, zdaniem 46 proc. pracowników ich produktywnoœć wzrosła dzięki wykorzystaniu tego medium. Wœród pozytywnych efektów rozwoju sieci wymienia się dynamiczny rozwój telepracy. To rozwišzanie dla osób z mniejszych miejscowoœci, a także tych, które z powodu ograniczonej mobilnoœci nie mogš codziennie dojeżdżać do firmy.

Same inwestycje w internet szerokopasmowy również kreujš miejsca pracy. Zgodnie z szacunkami ekspertów Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia dzięki inwestycjom Orange Polska w sieć œwiatłowodowš w najbliższych latach krajowe przedsiębiorstwa zatrudniš nawet blisko 15 tys. dodatkowych pracowników. To mniej więcej tyle miejsc pracy, ile przybyło łšcznie w przemyœle i handlu hurtowym w całym 2015 r.

Warunkiem utrzymania trendu i włšczenia weń większej liczby Polaków jest poszerzanie zasięgu internetu szerokopasmowego, zwiększanie jego prędkoœci i edukacja w zakresie korzystania z sieci. Już dziœ widać, że parametry łšczy mobilnych i stacjonarnych w Polsce systematycznie się poprawiajš. Według serwisu Speedtest.pl pod koniec 2015 r. prędkoœć mobilnego transferu w sieci Orange Polska wynosiła w miesišcu œrednio powyżej 13 Mb/s. Rok póŸniej już 20 Mb/s. Jednoczeœnie trwa dynamiczny rozwój sieci œwiatłowodowej Orange Polska, zapewniajšcej prędkoœci rzędu nawet 600 Mb/s. W końcu marca br. z łšczy tych mogło korzystać już ponad 1,68 mln domów, o ponad 870 tys. więcej niż rok wczeœniej. Na koniec przyszłego roku telekom planuje zwiększyć zasięg œwiatłowodu do nawet 3,5 mln gospodarstw domowych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL