Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Handel

Będzie batalia o e-handel

123RF
Rzšd popiera zasadę ograniczenia handlu w niedzielę, ale ma też szereg wštpliwoœci. Nie zgadza się na objęcie ustawš sprzedaży internetowej.

Rada Ministrów rekomenduje prowadzenie dalszych prac nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, przy uwzględnieniu i wnikliwym rozważeniu wszystkich uwag zawartych w stanowisku.

Rzšd dostrzega także m.in. negatywne skutki społeczne objęcia ustawš takich placówek jak zakłady pogrzebowe i kwiaciarnie. - Istniejš również niejasnoœci odnoœnie zakupów online w niedziele. Projektowane przepisy powinny być tak przeredagowane, aby wprost i całkowicie wyłšczały handel w internecie spod wprowadzanego zakazu - czytamy w komunikacie.

W ocenie rzšdu, podczas dalszych prac legislacyjnych w Sejmie warto rozważyć ewentualne etapowe wprowadzanie proponowanych zmian. Umożliwiłoby to bieżšcš analizę skutków społecznych i ekonomicznych nowych rozwišzań.

Komunikat po posiedzeniu rzšdu prezentuje szereg wštpliwoœci ministrów. Zdaniem rzšdu, ograniczenie handlu w niedziele jest ważnym społecznie zagadnieniem, a ograniczenie tego handlu może prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych. Wœród osób zatrudnionych w handlu szczególnie dużo jest kobiet-matek, a niedziela to często najbardziej dogodny moment (majšc na uwadze obowišzki szkolne) na spędzenie czasu z dziećmi i rodzinš. CIR podaje, że w Niemczech, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Belgii, Grecji i Danii istnieje całkowity zakaz handlu w niedziele lub jest on ograniczony w zależnoœci od regionu, pory roku czy wielkoœci sklepu.

- Projektowana ustawa wykracza jednak znacznie poza powszechne rozumienie tego zjawiska, które w odbiorze społecznym kojarzone jest głównie z wykonywaniem pracy w niedziele w dużych placówkach handlowych przez osoby majšce status pracownika. Istotne jest więc rozważenie, na ile słuszne, uzasadnione ekonomicznie i społecznie, a także oczekiwane przez obywateli jest przyjęcie bardzo szerokich rozwišzań dotyczšcych zakazu niedzielnego handlu – czytamy w komunikacie.

W ocenie rzšdu, ingerencja ustawodawcy w zasady funkcjonowania placówek handlowych powinna zmierzać do pogodzenia interesów różnych œrodowisk, przedstawiajšcych z jednej strony argumenty natury ekonomicznej – przemawiajšce za jak najmniejszš zmianš obecnych zasad swobodnego prowadzenia działalnoœci gospodarczej, z drugiej zaœ – podkreœlajšce kulturowe i œwiatopoglšdowe aspekty niedzieli wolnej od pracy.

Istotne jest także, aby nowe przepisy były jasne i nie budziły wštpliwoœci interpretacyjnych. Powinny one zatem jasno okreœlać zasadę, a także w sposób przejrzysty wyjštki od niej. Zbyt skomplikowane formułowanie licznych wyjštków od zakazu handlu w niedziele, jak również dopuszczenie takiego handlu w okreœlonych przypadkach, np. za zgodš zatrudnionego – może stanowić Ÿródło konfliktów i sporów. Nie będzie to sprzyjać procesowi akceptacji społecznej dla tak istotnych rozwišzań prawnych.

Przykładowo – w opinii rzšdu – spod zakazu handlu w niedzielę powinni być wyłšczeni m.in. operatorzy pocztowi oraz wszystkie podmioty uczestniczšce w żegludze œródlšdowej, a także takie gałęzie gospodarki morskiej jak rybactwo œródlšdowe, rybołówstwo morskie, czy przetwórstwo produktów rybnych (przede wszystkim centra pierwszej sprzedaży ryb). Zdaniem rzšdu, zbyt szeroko zdefiniowane jest pojęcie „centrum logistyczne”. Jego konsekwencjš może być np. wstrzymanie pracy portu morskiego. Niezrozumiałe jest także pozbawianie pasażerów podróżujšcych np. pocišgami możliwoœci zakupu posiłku w przypadku, gdy podróż przypada w niedzielę. Spod zakazu handlu należałoby więc wyłšczyć wszystkie obiekty handlowe znajdujšce się na terenie punktów obsługi pasażerów, tj. lotnisk, portów morskich, dworców kolejowych i autobusowych, bez względu na ich powierzchnię handlowš.

Zgodnie z obywatelskš propozycjš, zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większoœci placówek handlowych, z odstępstwami. Handel mógłby odbywać się jedynie w dwie kolejne niedziele poprzedzajšce œwięta Bożego Narodzenia, w ostatniš niedzielę przed Wielkanocš, w ostatniš niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszš niedzielę lipca. W wigilię Bożego Narodzenia (chyba, że przypada w niedzielę) oraz w Wielkš Sobotę „handel oraz wykonywanie innych czynnoœci sprzedażowych” mogłoby się odbywać do godz. 14. Projekt przewiduje też odpowiedzialnoœć karnš za złamanie zakazu handlu – chodzi tu o grzywnę, karę ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL