Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Kwieciński zyskał kolejnych zastępców

Adobe Stock
Do kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dołšczyły kolejne dwie osoby.

Do wczoraj szef resortu inwestycji i rozwoju - minister Jerzy Kwieciński miał trzech zastępców w randze podsekretarza stanu: Pawła Choršżego, Witolda Słowika i Adama Hamryszczaka. I to się nie zmieniło. Trójka podsekretarzy pozostaje na swych stanowiskach.

Kwieciński zyskał jednak teraz kolejnych dwóch zastępców, obie osoby w wyższej randze. Co ciekawe, dziœ tj. 8 lutego, kiedy to Kwieciński udał się do Miami w Stanach Zjednoczonych gdzie ma wzišć udział m.in. w Polsko-Amerykańskim Szczycie Przywództwa oraz Kongresie 60 milionów (jego nazwa nawišzuje do liczby Polaków na œwiecie), na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju powołana została Andżelika Możdżanowska, która pełni także funkcję pełnomocnika rzšdu ds. małych i œrednich przedsiębiorstw. Możdżanowska powraca więc do okrojonego resortu, bo zanim doszło do podziału Ministerstwa Rozwoju na Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Przedsiębiorczoœci i Technologii była ona sekretarzem stanu właœnie w Ministerstwie Rozwoju. Funkcję tę pełniła krótko, bo ledwie od 18 paŸdziernika 2017 r. kiedy to powołano jš również na stanowisko pełnomocnika rzšdu ds. małych i œrednich przedsiębiorstw. Analizujšc literalnie tylko nazwy resortów wydawało się, że Możdżanowska powinna trafić do Ministerstwa Przedsiębiorczoœci i Technologii, które jak sama nazwa wskazuje zajmuje się przedsiębiorczoœciš. Jednak po krótkim „zawieszeniu" w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafiła ona jednak ostatecznie do drugiego z resortu gospodarczych. – Być może znaczenie miał fakt, że obie panie minister (Jadwiga Emiliewicz i Możdżanowska – red.) za sobš nie przepadajš – mówi anonimowo rozmówca „Rzeczpospolitej" pozostajšcy w bliskich kontaktach zawodowych z nowš-starš sekretarz stanu.

Jednoczeœnie dzień wczeœniej tj. 7 lutego do kierownictwa resortu inwestycji i rozwoju dołšczył też Artur Soboń, od 2015 r. poseł na Sejm RP, członek Prawa i Sprawiedliwoœci, a wczeœniej samorzšdowiec. W okresie 2010-2015 jako radny sejmiku województwa lubelskiego. W latach 2006-2010 jako radny powiatu i społeczny członek zarzšdu powiatu œwidnickiego, a od roku 2001 do 2006 zwišzany z Urzędem Miasta Œwidnik, gdzie poczštkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, a następnie był sekretarzem miasta. Zupełnie nowy w resorcie Soboń ma odpowiadać za budownictwo i rzšdowy program Mieszkanie Plus. Urodzony w 1977 r. w Œwidniku wiceminister podkreœla, że nadal będš dla niego ważne sprawy Lubelszczyzny.

Tym samym zakończył się proces formowania nowego kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Teraz minister Kwieciński będzie musiał na nowo podzielić kompetencje swych zastępców choćby przypisać nadzór nad jednym z najważniejszych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jakim jest program „Inteligentny rozwój", za który do czasu podziału resortów odpowiadała Jadwiga Emilewicz, obecna minister technologii i przedsiębiorczoœci.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL