Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Nowi ministrowie rzšdu Mateusza Morawieckiego

rp.pl
Premier Mateusz Morawiecki dokonał zmian w swoim gabinecie.

Teresa Czerwińska - nowa minister finansów

Teresa Tatiana Czerwińska dotychczas pełniła funkcję wiceministra finansów ds. budżetu państwa (od czerwca 2017 r.), a wczeœniej wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Urodziła się 7 wrzeœnia 1974 r. w Dyneburgu na Łotwie. Po maturze przyjechała do Polski, studia magisterskie ukończyła na Wydziale Nauk Społecznych oraz na Wydziale Zarzšdzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych (temat pracy zwišzany był z rynkiem ubezpieczeń), a od 2011 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat, jako naukowiec, ekspert i praktyk, jest zwišzana z rynkami finansowymi. Jest autorkš wielu publikacji w zakresie zarzšdzania finansami, inwestycji, ubezpieczeń oraz analizy ryzyka instytucji finansowych.

Jako wiceminister finansów przygotowała projekt budżetu na 2018 r. W wywiadach podkreœlała, że to budżet odpowiedzialny, prorozwojowy, ale też tworzšcy przestrzeń na programy prospołeczne rzšdu.

Henryk Kowalczyk - nowy minister œrodowiska

Henryk Kowalczyk dotychczas piastował stanowisko ministra w Kancelarii Premiera - zarówno w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Beaty Szydło - oraz przewodniczšcego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Tymczasowo pełnił też funkcję szefa resortu Skarbu Państwa ( w 2016 r.). Kierował też zespołem ds. jednolitego podatku, prace tego zespołu zostały zawieszone w 2016 r. przez Morawieckiego.

Kowalczyk urodził się 15 lipca 1956 r. w Żabiance. Ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golšdkowie. Pełnił funkcję wójta gminy Winnica w latach 1990–1998 i 1999–2005, wojewody ciechanowskiego (od lutego do 31 grudnia 1998 r.), zasiadł też (1999–2002) w sejmiku mazowieckim.

Zwišzany z Solidarnoœciš, od 2005 r. działa w Prawie i Sprawiedliwoœci, poseł kolejnych kadencji Sejmu od 2005 r. W pierwszym rzšdzie PIS wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jadwiga Emilewicz została szefowš Ministerstwa Przedsiębiorczoœci i Technologii

Jadwiga Emilewicz, dotychczasowa wiceminister rozwoju, będzie kierować nowym Ministerstwem Przedsiębiorczoœci i Technologii.

Emilewicz to bliski współpracownik Jarosława Gowina, szefa partii Polska Razem oraz Porozumienia i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. W paŸdzierniku ub. r. nominowana przez partię na kandydata na prezydenta Krakowa w najbliższych wyborach samorzšdowych.

Jadwiga Emilewicz dotšd w resorcie odpowiadała m.in. za rozwój innowacji oraz budowę ekosystemu dla startupów.

Po przekształceniu 4 listopada 2017 Polski Razem w Porozumienie, pozostała wiceprezesem ugrupowania. W przeszłoœci była dyrektorem Muzeum PRL-u w Nowej Hucie.

Andrzej Adamczyk został ministrem infrastruktury

Andrzej Adamczyk, dotychczasowy minister infrastruktury i budownictwa, będzie miał mniej obowišzków niż dotychczas.

Sektor budownictwa został wyłšczony z jego resortu. Adamczyk był wczeœniej krytykowany za opóŸnienia w realizacji programu „Mieszkanie+", co mogło być przyczynš takich właœnie zmian. Do tej pory spekulowano, że będzie jednym z tych ministrów, którzy majš największe szanse na odejœcie z rzšdu. Obarczano go m.in. winš za opóŸnienia w prowadzeniu przetargów kolejowych i drogowych.

Ostatnim mocno kontrowersyjnym pomysłem ministra było przekazanie zadań zwišzanych z poborem opłat drogowych do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Jerzy Kwieciński został ministrem inwestycji i rozwoju

Jerzy Kwieciński został ministrem inwestycji i rozwoju.

Od listopada 2015 roku pełnił funkcję pierwszego wiceministra rozwoju. Wczeœniej kierował fundacjš Europejskie Centrum Przedsiębiorczoœci, był także ekspertem Business Centre Club ds. rozwoju regionalnego i funduszy europejskich. W latach 2005-2008 był wiceministrem rozwoju regionalnego odpowiedzialnym za koordynację polityki gospodarczej i polityki spójnoœci, a także za negocjacje z Komisjš Europejskš.

Kwieciński zarówno w rzšdzie kierowanym przez Beatę Szydło jak i Mateusza Morawieckiego zajmował się m.in. kwestiš funduszy europejskich. Opowiadał się m.in. za przyspieszeniem wydawania unijnych œrodków na przedsięwzięcia infrastrukturalne. Podporzšdkowanie mu inwestycji może oznaczać, że sprawa zagospodarowania unijnego wsparcia będzie mieć jeszcze większy priorytet, a działania resortu w tej kwestii będš bardziej efektywne.

Wspólne zdjęcie Rady Ministrów w nowym składzie

Konfederacja Lewiatan: Priorytetem nowego rzšdu powinno być zwiększenie inwestycji

Rzšd w nowym składzie powinien przede wszystkim zadbać o zwiększenie inwestycji prywatnych i oszczędnoœci, odbudowę zaufania inwestorów do państwa i poprawę wizerunku Polski za granicš – uważa Konfederacja Lewiatan.

- Mamy nadzieję, że zmiany w rzšdzie przyczyniš się do lepszej koordynacji polityki gospodarczej, zahamowania powodzi regulacji, które odstraszajš przedsiębiorców od inwestowania oraz przełamania partykularnych interesów resortów. Bez tego trudno będzie zwiększyć inwestycje, które spadły do poziomu najniższego od 1995 roku. Oczekujemy również konsultowania z partnerami społecznymi w Radzie Dialogu Społecznego wszystkich ustaw – mówi Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Inwestycje sš niezbędne, aby zmodernizować przedsiębiorstwa, zwiększyć produktywnoœć i wynagrodzenia, a w konsekwencji dobrobyt naszego kraju.

Pracodawcy oczekujš też od nowego rzšdu przewidywalnoœci prawa, przestrzegania procedur stanowienia prawa i zmiany stanowiska naszego kraju w kwestii przystšpienia do strefy euro.

Priorytetem powinna być poprawa funkcjonowania rynku pracy. Brak dostępu do pracowników stanowi obecnie jednš z głównych barier rozwoju firm. Obniżenie tzw. klina podatkowego mogłoby zachęcić do powrotu na rynek pracy kobiety wychowujšce dzieci, osoby starsze, czy ok. 0,5 mln bezrobotnych. Otwarcie polskiego rynku pracy na pracowników z zagranicy i uproszczenie procedur dotyczšcych zatrudniania, a także poprawa dostępu pracowników do szkoleń to jedne z pierwszych działań, na których powinien się skoncentrować nowy gabinet.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL