Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

Woj. ślšskie w walce ze smogiem skorzysta z rad Banku Światowego

PAP/ Jacek Bednarczyk
Międzynarodowi specjaliœci Banku Œwiatowego pomogš samorzšdowi woj. œlšskiego, analizujšc i doradzajšc ws. problemu zanieczyszczenia powietrza w tym regionie. Eksperci odwiedzš woj. œlšskie w przyszłym tygodniu; wstępne rekomendacje pojawiš się we wrzeœniu br.

Będzie to częœć projektu „Catching-up regions” (wczeœniej „Lagging Regions” – Regiony Słabiej Rozwinięte). To wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Banku Œwiatowego i – w Polsce – Ministerstwa Rozwoju. W rozpoczętej wiosnš ub. roku fazie pilotażowej projektu wzięły dotšd udział woj. podkarpackie i œwiętokrzyskie (a także dwa regiony rumuńskie).

Projekt składa się z dwóch etapów. Częœć analityczna ma okreœlić czynniki spowalniajšce procesy rozwojowe. Częœć doradcza ma okreœlić i wdrożyć w wybranych obszarach takie działania, które będš sprzyjały zwiększaniu skutecznoœci unijnych instrumentów polityki spójnoœci - w osišganiu zakładanych celów rozwojowych.

W woj. podkarpackim i œwiętokrzyskim polscy i zagraniczni fachowcy doradzali głównie w kwestiach rozwoju współpracy między naukš i biznesem, wspierania szkolnictwa zawodowego, rozwijania lokalnej przedsiębiorczoœci i ułatwiania rozpoczynania działalnoœci gospodarczej. Wypracowane już efekty ich działań majš być wykorzystywane w następnym okresie programowania - w latach 2020–2027.

W tym roku wolę włšczenia się do przedsięwzięcia zgłosiły woj. małopolskie oraz œlšskie. Ich wspólnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza, a wyzwaniem – dobranie możliwie efektywnych i szerokich sposobów walki ze smogiem.

Oba te regiony m.in. przyjęły już uchwały antysmogowe. „Od poczštku prac nad uchwałš antysmogowš Sejmiku Woj. Œlšskiego powtarzałem, że to nie może być jedna inicjatywa - że konieczne sš rozwišzania ogólnokrajowe. Bardzo przydatna może okazać się pomoc międzynarodowa, z której właœnie zaczynamy w tej kwestii korzystać” – ocenił marszałek woj. œlšskiego Wojciech Saługa.

Eksperci Banku Œwiatowego odwiedzš woj. œlšskie na poczštku przyszłego tygodnia. Wstępny plan zakłada ich wizytę w urzędzie marszałkowskim, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w trzech miastach; wstępnie w Katowicach, Częstochowie oraz Rybniku.

W ub. tygodniu w warszawskiej siedzibie polskiego oddziału Banku Œwiatowego obradował komitet sterujšcy projektu „Catching-up regions”. Zaproszono przedstawicieli Komisji Europejskiej, resortów rozwoju oraz infrastruktury i budownictwa, a także czterech zainteresowanych województw.

Według relacji samorzšdowców z woj. œlšskiego zaprezentowano tam analizę problemu zanieczyszczenia powietrza w woj. małopolskim i œlšskim. Jako jedno z niezbędnych działań wytypowano już termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Komitet sterujšcy projektu „Catching-up regions” okreœlił też czas trwania projektu w woj. œlšskim – do marca 2018 r. (samorzšdowcy z tego regionu przypominajš, że Bank Œwiatowy zwyczajowo inicjuje działania w danym projekcie, ale potem szybko chce przekazywać jego realizację gospodarzom regionu).

Jednoczeœnie kolejne posiedzenie komitetu sterujšcego wyznaczono na wrzesień br. Do tego czasu powinna zakończyć się częœć diagnostyczna projektu – i powstać raport. Ma on dać m.in. wskazania, jakie działania podjšć w pierwszej kolejnoœci i czy w realizację projektu zaangażować Komisję Europejskš.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL