Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Gospodarka

G20: brak zgody ws. klimatu - Trump w izolacji

PAP/EPA
Przywódcy G20 opowiedzieli się na zakończonym w sobotę spotkaniu na szczycie w Hamburgu za otwartymi rynkami i przeciw protekcjonizmowi w handlu, zapobiegajšc eskalacji sporu z USA. Próby znalezienia kompromisu w polityce klimatycznej zakończyły się fiaskiem.

Będšca gospodarzem szczytu kanclerz Niemiec Angela Merkel oceniła pozytywnie wynegocjowany w nocy z pištku na sobotę przez ekspertów kompromis w sprawie handlu, zapisany w komunikacie końcowym spotkania.

"Jestem zadowolona z tego, że udało się nam, że wyraŸnie powiedzieliœmy: rynki muszš być otwarte" - oœwiadczyła szefowa niemieckiego rzšdu na konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego szczytu.

Merkel zaznaczyła, że wszyscy uczestnicy poparli walkę z protekcjonizmem gospodarczym i z nieuczciwymi praktykami w handlu, a także uznali, że decydujšcš rolę odgrywa międzynarodowy system handlu oparty na regułach zgodnych z zasadami Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO).

Umowy bilateralne mogš być uzupełnieniem tego systemu, muszš być jednak zgodne z zasadami WTO - zastrzegła.

Odnoszšc się do spornego problemu nadwyżki produkcji stali, podnoszonego przez USA, Merkel przypomniała o istnieniu międzynarodowej komisji (Global Forum), która miała zbadać zarzuty. "To forum pracowało dotychczas bardzo powoli. Uzgodniliœmy, że do sierpnia komisja przedstawi informację, a do listopada przedstawi konkretne propozycje rozwišzania sporu" - tłumaczyła kanclerz. Prezydent USA Donald Trump zagroził krajom europejskim podwyżkš ceł na dostawy stali na rynek amerykański.

Uczestnicy uznali równoczeœnie prawo państw do stosowania "instrumentów obrony" w handlu, co interpretowane jest jako gest pod adresem USA.

Dzięki kompromisowi udało się uniknšć skandalu, jakim byłoby nieprzyjęcie deklaracji końcowej, którš musieli zaakceptować wszyscy uczestnicy. Strona niemiecka obawiała się, że kierujšcy się w swojej polityce zasadš "America first" Trump może nie zgodzić się na kompromis w tej sprawie.

Zgodnie z przewidywaniami przywódcom G20 nie udało się - ze względu na sprzeciw Trumpa - osišgnšć kompromisu w sprawie ochrony klimatu.

"Jeżeli nie ma zgody, to ta sprzecznoœć musi zostać odnotowana w komunikacie" - powiedziała Merkel dziennikarzom.

Dlatego - tłumaczyła - w komunikacje znajduje się stanowisko Stanów Zjednoczonych, które, "nad czym ubolewamy, zapowiedziały wystšpienie z porozumienia paryskiego". "Cieszę się jednak bardzo, że pozostali szefowie państw i rzšdów G20 sš zgodni co do tego, że porozumienie paryskie jest nieodwracalne, że zobowišzania wynikajšce z tej umowy powinny zostać jak najszybciej wprowadzone w życie i że przyjęliœmy plan działań dotyczšcy klimatu i energii" - powiedziała Merkel.

Odpowiadajšc na pytania dziennikarzy, Merkel zaprzeczyła, że włšczenie do komunikatu zdania, że Stany Zjednoczone chcš pomóc innym krajom w czystym i skutecznym wykorzystaniu kopalnych Ÿródeł energii, było zbyt daleko idšcym ustępstwem wobec Waszyngtonu. WyraŸnie zaznaczyliœmy, że to jest stanowisko USA, a nie pozostałych państw - podkreœliła.

Krytycy tego zapisu uważajš, że wspieranie węgla jako Ÿródła energii koliduje z celami porozumienia paryskiego.

Porozumienie paryskie podpisane zostało 12 grudnia 2015 r. w stolicy Francji. Celem umowy jest zatrzymanie wzrostu œredniej temperatury w œwiecie na poziomie poniżej 2 stopni Celsjusza względem poziomu z czasów przedprzemysłowych.

Na konferencji prasowej Merkel podziękowała Trumpowi za finansowe wsparcie dla walki z głodem w Afryce. Prezydent USA zapowiedział w Hamburgu przekazanie 639 mln dolarów na Œwiatowy Program Żywnoœciowy (WFP).

Merkel potępiła ekscesy wywołane w Hamburgu przez lewicowych ekstremistów i obiecała ofiarom zamieszek szybkš pomóc i zadoœćuczynienie.

"Potępiam zdecydowanie rozpętanš (przez ekstremistów) przemoc i pozbawionš hamulców brutalnoœć, z jakš spotkała się podczas G20 policja" - powiedziała Merkel.

Jak zaznaczyła, istniejš widocznie ludzie, którzy "nie sš zainteresowani tym, by coœ osišgnšć, lecz chcš po prostu jak najwięcej zniszczyć".

Zapowiedziała, że wspólnie z ministrem finansów Wolfgangiem Schaeuble zastanowi się, "jak możemy pomóc ofiarom przemocy w likwidowaniu powstałych szkód". Rozmowy pomiędzy władzami centralnymi a Hamburgiem o "wolnej od biurokracji" pomocy powinny jej zdaniem rozpoczšć się jak najszybciej.

Podczas zamieszek w nocy z pištku na sobotę lewicowi ekstremiœci zdemolowali i splšdrowali sklepy w jednej z dzielnic Hamburga. Od rozpoczęcia szczytu obrażenia odniosło ponad 200 policjantów.

Merkel poinformowała, że w kolejnych latach roczne, rotacyjne przewodnictwo w grupie G20 sprawować będš Argentyna, Japonia i Arabia Saudyjska.

Putin: Rosja będzie wywišzywać się z porozumienia klimatycznego

Prezydent Rosji Władimir Putin zapewnił w sobotę, że jego kraj będzie wywišzywał się z paryskiego porozumienia klimatycznego. Putin mówił o stanowisku Rosji w tej sprawie na spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w kuluarach szczytu G20 w Hamburgu.

"Przyczyny zmiany klimatu sš mimo wszystko na razie nieznane" - ocenił podczas spotkania Putin, którego wypowiedŸ przekazały agencje rosyjskie. "Jednak nasze stanowisko jest znane: trzymamy się porozumień paryskich, w tej kwestii podjęliœmy decyzję i zamierzamy się z nich wywišzywać" - dodał.

Rosja podpisała porozumienie paryskie razem z innymi państwami w 2015 roku. W zeszłym roku zapowiadała, że kroki w kierunku ratyfikacji zostanš podjęte w latach 2019-20.

Na poczštku czerwca br. Putin, komentujšc zapowiedŸ wycofania się USA z porozumienia klimatycznego wskazywał, iż nie należy osšdzać prezydenta Donalda Trumpa z powodu tej decyzji. W przeddzień szczytu G20 na łamach niemieckiego dziennika "Handelsblatt" Putin potwiedził akceptację Rosji dla porozumienia i podkreœlił, że wypełniła ona z nawišzkš zobowišzania wynikajšce z Protokołu z Kioto o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL