Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

UE wstrzymała wypłatę 4 mld zł dla Polski

123RF
Polska wraz KE powinna rozwišzać problem zablokowanych 4 mld zł ze œrodków unijnych do grudnia; póŸniej może nastšpić przerwa, a następnie zawieszenie płatnoœci - poinformowało PAP Ÿródło unijne.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował w poniedziałek, że KE wstrzymała Polsce wypłatę prawie 4 mld zł, gdyż "zauważyła, iż sposób zatwierdzania procedur zwišzanych z przetargami nie do końca odpowiadał jej oczekiwaniom".

Jak poinformowało PAP Ÿródło z KE, chodzi o 800 mln euro z programu Infrastruktura i Œrodowisko, które miały być wypłacone w listopadzie, i 200 mln euro z transzy przewidzianej na grudzień.

W lipcu Komisja wysłała do Warszawy list ostrzegawczy, w którym wskazała na problemy dotyczšce systemu zamówień publicznych przy realizacji kontraktów na projekty ze œrodków unijnych.

Polska wprowadziła już zmiany do tego systemu i przesłała wyjaœnienia do Brukseli. Wiceminister mówił, że liczy na to, że w cišgu kilku dni z Brukseli nadejdzie pozytywna opinia, co pozwoli na przedstawienie wniosków o rozliczenie ponad 4 mld euro. "Analizujemy odpowiedŸ, sprawdzajšc, do jakiego stopnia odpowiada ona na nasze zastrzeżenia" - podkreœlił urzędnik KE.

Jeœli do grudnia nie uda się zakończyć sprawy, Komisja może zdecydować o przerwie w wypłacie œrodków, a po trzech miesišcach - o ich zawieszeniu. Gdyby doszło do zawieszenia, to na wznowienie wypłaty œrodków potrzebna byłaby zgoda całego kolegium komisarzy.

Wicepremier Mateusz Morawiecki uspokaja, że nie ma poważnego ryzyka wstrzymania pieniędzy. "To bardzo rutynowe, audytowe działania KE. Komisja prowadzi takie działania we wszystkich 28 krajach członkowskich. Jestem przekonany, że ta sprawa wkrótce zostanie wyjaœniona" - powiedział wicepremier we wtorek dziennikarzom w Brukseli.

Polska - jak wynika z informacji przekazanych przez Morawieckiego - zainwestowała z nowej perspektywy finansowej 1 mld euro. "Jesteœmy na pierwszym miejscu, jeœli chodzi o uzyskane œrodki w wartoœciach bezwzględnych z nowej perspektywy finansowej" - zaznaczył wicepremier. Nasz kraj ma otrzymać z budżetu UE na lata 2014-2020 82,5 mld euro.

Z informacji przekazanych przez KE wynika, że kraje najlepiej radzšce sobie, jeœli chodzi o procentowe wykorzystanie œrodków z ich puli z budżetu na lata 2014-2020, to: Grecja, Estonia, Hiszpania, Litwa, Portugalia, Łotwa, Cypr i Bułgaria.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL