Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ForumMSP

Liczy się pomysł i wytrwałość, i można zawojować świat

Uczestnicy debaty otwierajšcej Forum MSP (od prawej): Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies, Patrycja Klarecka, prezes PARP, Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, Dariusz Mejszutowicz, szef Zespołu Relacji z Interesariuszami GPW oraz Krzysztof Kowalczyk, szef działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”
Fotorzepa/Borys
W ostatnich latach wszystkie wskaŸniki dotyczšce małych i œrednich przedsiębiorstw rosnš. Perspektywy dla tego sektora również sš dobre. Jednak firmy potrzebujš wsparcia, by pobudzić tempo ich rozwoju i proinnowacyjnoœć.

„Małe i œrednie przedsiębiorstwa jako koło zamachowe gospodarki" to hasło forum, które w siedzibie GPW zorganizowały wspólnie „Rzeczpospolita" oraz Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet".

– Uczestnictwo w takich spotkaniach to œwięto nie nasze, ale polskich przedsiębiorców. W ten sposób wskazujemy na to, że przedsiębiorczoœć w Polsce ma się dobrze – zauważyła Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Zdaniem Emilewicz rzšdowe œrodki, które płynš do sektora MŒP, majš skłonić te firmy do poszukiwań nowych rynków dla ich produktów i usług. Podkreœliła, że dziœ jednym z podstawowych wyzwań jest poszukiwanie polskiej marki.

– Jeœli chcemy jš odszukać, promować i sprawić, żeby Polska była z niš kojarzona, to musimy robić to twórczo i innowacyjnie – powiedziała minister Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Rosnšć szybciej

Otwierajšc konferencję, wręczyliœmy nagrody dla dynamicznych, innowacyjnych przedsiębiorstw. Spoœród najlepszych 50 firm sektora MSP wyłoniliœmy 10 takich, które oferujš innowacyjne produkty i usługi oraz jednoczeœnie inwestujš w rozwój i modernizację. W wyróżnionej grupie znalazły się: Nuctech Warsaw Company Limited, Cloud Technologies, Zortrax, Intap Tobik, LiveChat, Polski Bank Komórek Macierzystych, Vigo System, Filmar Group, Barbara Luijckx i BioMaxima.

Nagrody dla dynamicznych, innowacyjnych przedsiębiorstw

Z badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci wynika, że w Polsce działa 1,9 mln przedsiębiorstw niefinansowych, z czego 99,8 proc. stanowiš małe i œrednie firmy. – Najwięcej jest oczywiœcie mikrofirm, bo 1,84 mln, małych jest 56 tys., a œrednich 15 tys. Zdaniem Patrycji Klareckiej, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci, dziœ największym wyzwaniem jest to, żeby te małe i œrednie firmy chciały dalej rosnšć.

– Rynek krajowy jest doœć duży i on rozpieszcza małe i œrednie firmy, one nie muszš eksportować, żeby odnieœć sukces rynkowy – stwierdziła Klarecka. W jej ocenie, gdyby wesprzeć MŒP w rozwoju za granicš, to majš dużš szansę także na sukcesy na innych rynkach.

– Wspierajšc MŒP, wspieramy większš elastycznoœć, zwiększamy produktywnoœć, nie ma lepszej drogi do rozwoju – przytaknšł podczas panelu otwierajšcego forum Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

Zdaniem Mirosława Kachniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, sš dwie bariery w rozwoju MŒP: regulacyjna i finansowa.

– Zamiast pomagać przez brak regulacji, to pomaga się poprzez regulacje, co powoduje, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana – stwierdzi Kachniewski.

Zwrócił też uwagę na problem sukcesji, przed którym będzie stawać coraz więcej polskich firm. – To niezwykle skomplikowana sprawa, która będzie wymagała od uczestników rynku przemyœlanego podejœcia – przyznał. Jego zdaniem perspektywy dla polskich MŒP sš œwietne. – Wszystko nam sprzyja, mamy ograniczone bariery wejœcia na rynek. Liczy się pomysł i można zawojować œwiat – zachęcał Kachniewski.

Dariusz Mejszutowicz, szef zespołu relacji z interesariuszami Giełdy Papierów Wartoœciowych, przyznał, że giełda stara się promować emisję obligacji i akcji jako sposobów finansowania inwestycji.

– W ubiegłym roku odbyliœmy w tej sprawie ze spółkami ponad 100 spotkań. W tym roku będzie ich jeszcze więcej – zapowiedział.

Motywacja to klucz

Podczas forum przedstawiciele wyróżnionych przez nas firm opowiadali o sposobach na udany biznes. Często zwracali uwagę na zapotrzebowanie na kapitał. Ten można zdobyć np. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczoœci. – Do dyspozycji jest ponad 3,5 mld euro, które można przeznaczyć na wdrożenie i realizację przedsięwzięć – szacowała Aneta Zielińska-Sroka z PARP (o programach, którymi zarzšdza PARP, napiszemy w dodatku „Dobra Firma" w czerwcu).

Jak tłumaczył Bartłomiej Cymer, dyrektor ds. marketingu w Zortrax, producenta drukarek 3D, biznes zaczyna się od wyzwania. – Spojrzeliœmy na rynek i dostrzegliœmy brak dobrego sprzętu, który by nas satysfakcjonował jako użytkowników. Ważna jest też wytrwałoœć w dšżeniu do osišgnięcia celu. Dzięki niej stworzyliœmy produkt taki, jaki chcieliœmy – wspominał Cymer. – Weszliœmy w niszę, która dopiero się rozwijała. To był jeden z czynników, który zadecydował o naszym sukcesie – przyznał Cymer.

Podobne doœwiadczenia w starcie biznesu miał Polski Bank Komórek Macierzystych, który obecnie jest w swojej branży numerem jeden w Europie. – Zdobyliœmy szlify na trudnym rynku polskim, następnie przenieœliœmy te doœwiadczenia na rynki zagraniczne i tam również udało się odnieœć sukces – opowiadał Tomasz Baran, członek zarzšdu PBKM.

Większoœć przedsiębiorców, zanim wyjdzie z ofertš za granicę, stara się wczeœniej rozwinšć biznes w kraju. Odwrotnš drogš poszedł Zortrax. – Najpierw rozwinęliœmy się za granicš, a następnie przenieœliœmy tę wartoœć do Polski. Od razu wiedzieliœmy, że rynek polski nie będzie tak chłonny jak zagraniczne – powiedział Cymer.

Tradycyjnym Ÿródłem finansowania najmniejszych firm sš rodzina i przyjaciele. Wsparcie najbliższych sprzyja naturalnemu œrodowisku narodzin firmy. Na rynku też jest dostępnych wiele innych instrumentów, np. fundusze typu venture capital czy œrodki unijne, jednak te Ÿródła bym rekomendował w II fazie dlatego, że potrzebne jest własne emocjonalne zaangażowanie w projekt – tłumaczył Łukasz Urban, prezes spółki BioMaxima.

Jednym ze Ÿródeł finansowania rozwoju jest rynek kapitałowy. – Najpierw był pomysł, póŸniej powstała spółka, dziœ dalej roœniemy przez akwizycje. Rynek publiczny okazał się dla nas wygodnym miejscem do wspierania rozwoju – stwierdził Łukasz Urban.

Ale można też inaczej. Kilka lat temu Zortrax znalazł finansowanie dzięki platformie crowdfundingowej. – Obecnie ta forma straciła na wiarygodnoœci, ponieważ pojawia się coraz więcej projektów, które kończš się niepowodzeniem, przez co coraz mniej chętnie się inwestuje w tego typu projekty – zauważył Cymer. Jego zdaniem jednak dopiero połšczenie crowdfundingu i obligacji pozwoliło na zbudowanie pozycji rynkowej firmy.

Baran zwrócił uwagę, że istniejš dwa obszary, które sprawiajš trudnoœci szybko rozwijajšcym się firmom, takim jak PBKM. – To koniecznoœć dostosowania się do regulacji, których jest sporo, gdyż podlegamy pod ministerstwa zdrowia. W Polsce jest co prawda jedno, ale np. w Hiszpanii jest ich kilkanaœcie. Na wielu rynkach przeszkadza nam również to, że jesteœmy z Polski, która nie jest postrzegana jako kraj, gdzie można bezpiecznie przechowywać swoje komórki macierzyste przez całe życie – przyznał Baran. Zdaniem Urbana bywa, że polskie firmy sš również gorzej postrzegane od zagranicznych koncernów także w kraju.

Z kolei w ocenie Bartłomieja Cymera barierš w dynamicznym rozwoju może być brak funduszów. – Rozpoczęcie działalnoœci od rynków zagranicznych oznacza, że trzeba się mierzyć z graczami globalnymi, którzy dysponujš ogromnym kapitałem. Bez odpowiednich œrodków nie ma szans na konkurencję za granicš – ocenił Cymer.

Pokonać problemy

Małe i œrednie firmy (MŒP) sš bardzo ważnym ogniwem polskiej gospodarki, od paru już lat generujš około 50 proc. polskiego PKB. Przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego zaczyna być widoczne wœród MŒP. – Widzimy ruch na rynku, coraz większš aktywnoœć weryfikacji klientów i odzyskiwania należnoœci – mówił Mariusz Hildebrand, wiceprezes Biura Informacji Gospodarczej, podczas panelu „Oferta usług finansowych i biznesowych dla MŒP – leasing, doradztwo, fundusze unijne". Dodał, że sporo firm trafia do bazy niespłaconych zobowišzań, ale często dzieje się tak, bo popadajš w zatory płatnicze.

Wcišż jednak sš bariery do pokonania. – Z niedawnego raportu „Inwestycje w MŒP. Pod lupš", przygotowanego na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, wynika, że aż 36 proc. przedsiębiorców z sektora MŒP nie planuje w cišgu najbliższych 12 miesięcy żadnych inwestycji. Dlaczego? Wœród barier dla inwestowania na pozycji niechlubnego lidera cišż plasujš się regulacje prawne i podatkowe – wyjaœniał Radosław WoŸniak, wiceprezes EFL. Jednak widać przebudzenie rynku. W tym samym raporcie aż 41 proc. przedstawicieli sektora MŒP (najwięcej od IV kwartału 2015 r.) uważa, że będzie więcej inwestować. – W kolejnych miesišcach dobra kondycja firm w Polsce powinna się utrzymać, m.in. za sprawš rozpoczęcia wydatkowania z unijnej perspektywy 2014–2020 – dodał wiceprezes EFL.

Sięgnšć po pienišdze, zabezpieczyć biznes

Istotnym elementem wspierajšcym rozwój i inwestycje firm jest dostęp do finansowania. Tym zagadnieniom poœwięcony był panel: „Jak finansować działalnoœć MŒP – kredyty, emisje obligacji i akcji, finansowanie z funduszy PE/VC. Co małym i œrednim firmom oferujš banki i rynek kapitałowy". Zdaniem rozmówców polscy przedsiębiorcy z sektora MŒP często finansujš rozwój biznesów własnymi œrodkami. Jeœli już decydujš się na kapitał dłużny, to preferujš kredyt. Na znaczeniu zyskujš też obligacje, choć ich udział w strukturze finansowania w Polsce nadal jest zdecydowanie niższy niż na Zachodzie.

– Nie bójcie się rynku obligacji, kapitał dłużny jest tańszy od własnego – apelował do przedsiębiorców podczas debaty Mirosław Bajda, prezes agencji ratingowej EuroRating. Z kolei Piotr Cirin, ekspert z biura produktów kredytowych departamentu klientów małych i œrednich przedsiębiorstw PKO BP, podkreœlał, że przedsiębiorca, zanim sięgnie po finansowanie z danego Ÿródła, powinien sobie zadać podstawowe pytanie: na co potrzebne sš te pienišdze. Wtórował mu Krzysztof Dresler, prezes firmy ICRA. – Nie dajcie sobie wmówić, że sš jakieœ darmowe usługi. Nie wpadajcie w iluzję – przestrzegał jednoczeœnie. Z kolei Rafał Wiza, partner w KPMG, zwracał uwagę na kapitał od funduszy PE i VC, którego rola w Polsce systematycznie roœnie.

W kolejnym panelu o polisach dla MSP dyskutowali Paweł Żmudzki, dyrektor ds. ubezpieczeń majštkowych w PZU, Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor ds. produktów i underwritingu w Link4 oraz Rafał Mańkowski, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń. – Dane statystyczne mówiš, że ok. 75 proc. firm z sektora MSP posiada ubezpieczenia, jednak najczęœciej sš to polisy komunikacyjne oraz ubezpieczenia mienia – zauważył Paweł Żmudzki.

– Brak polisy może doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Na przykład na rynku amerykańskim 25 proc. firm dotkniętych powodziš nie wraca na rynek – tłumaczyła koniecznoœć odpowiedniego doboru zabezpieczenia Agata Ambroziak-Rogulska. A Rafał Mańkowski podkreœlał znaczenie prewencji. – Œwiadomoœć ubezpieczeniowa wišże się ze œwiadomoœciš zarzšdzania ryzykiem – tłumaczył. Eksperci zgodzili się, że ubezpieczyciele mogš pomóc firmie nie tylko w likwidacji, ale i w zapobieganiu wystšpieniu szkód.

Zdobyć inne rynki

Tylko około jedna trzecia firm w Polsce zajmuje się eksportem. – Wartoœć aktywów polskich przedsiębiorstw jest około dwa razy niższa niż europejska œrednia. Polskich firm często nie stać na zapoznanie się z unijnymi regulacjami – przyznała Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Jej zdaniem sporym problemem dla krajowych MŒP jest brak wiarygodnej marki, który nieraz paraliżuje eksport.

– Przybywa rynków, na których polscy eksporterzy próbujš działać – szacował Jacek Szugajew, dyrektor zarzšdzajšcy w Banku Gospodarstwa Krajowego. – Oprócz typowego wspierania eksporterów instrumentami, które sš też dostępne w bankach komercyjnych, staramy się o umowy z rzšdami obcych państw, jednak tylko i wyłšcznie jeœli te œrodki zostanš wykorzystane do programów zwišzanych z eksportem polskich towarów i usług – stwierdził Szugajew. Wojciech Warski, prezes Softex Data zwrócił uwagę, że polskich eksporterów wstrzymuje rynek pracownika w kraju.

Startupy na start

Ostatnia dyskusja podczas poniedziałkowej konferencji dotyczyła możliwoœci finansowania polskich startupów za poœrednictwem rynku kapitałowego. W panelu udział wzięli: Eleonora Burzyńska, twórczyni aplikacji drBarbara, Tomasz Danis, partner zarzšdzajšcy Funduszem Internet Ventures, Arkadiusz Regiec, prezes Beesfund, Maciej Sadowski, prezes Startup Hub Poland, oraz mec. Jarosław Ziobrowski, kancelaria Kurpisz i Ziobrowski. Zdaniem ekspertów polska giełda, zarówno rynek GPW, NewConnect, jak i Catalyst, nie majš atrakcyjnej oferty dla firm na wczesnym etapie rozwoju, które potrzebujš szybkiego zastrzyku gotówki.

Wœród przeszkód wymieniane były m.in. długoœć procesu wejœcia na parkiet, wymogi informacyjne, koszty zwišzane z IPO, a także brak wsparcia merytorycznego dla młodych przedsiębiorców. Wœród propozycji poprawy sytuacji były m.in. lepsze przystosowanie rynku NewConnect do specyfiki startupów lub chociażby stworzenie platformy equity crowdfundingowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL