Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Nowe przepisy antykorupcyjne - skutki dla firm

Sygnalista ma zgłaszać informacje o popełnieniu przestępstwa gospodarczego.
AdobeStock
Trzeba będzie stworzyć w firmie kodeks etyczny. Powstanie też koniecznoœć ustalenia procedur powiadamiania organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych. Nie uniknie się też akceptacji dla działań sygnalisty.

Projekt ustawy o jawnoœci życia publicznego przewiduje, że przepisy o procedurach antykorupcyjnych w œrednich i dużych firmach wejdš w życie 6 miesięcy póŸniej niż reszta ustawy – czyli najpewniej 1 lipca 2018 – dajšc czas na przygotowanie się do nowych regulacji. Na co przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę?

Projekt ustawy nakłada na przedsiębiorców szereg obowišzków, które majš ograniczyć korupcję w biznesie. Podstawowym będzie stworzenie kodeksu etycznego. Majš w nim być zapisy odrzucajšce i potępiajšce korupcję. Każdy pracownik, współpracownik i kontrahent będzie musiał go podpisać. O ile złożenie podpisu przez pracownika, czy współpracownika przedsiębiorcy nie powinno nastręczać problemów, o tyle w przypadku kontrahentów przestrzeganie tego nakazu może się łšczyć ze zwiększeniem kosztów i biurokratyzacjš działalnoœci z uwagi na liczbę jednorazowych umów. Oprócz tego projekt zakłada obligatoryjne umieszczanie klauzul umownych, w których ma być zawarte zapewnienie, że żadna częœć z wynagrodzenia nie będzie przeznaczona na koszty udzielania korzyœci majštkowych lub osobistych. Chociaż te dwa wymagania – kodeks i klauzula wydajš się podobne, bezpieczne będzie ich rozdzielenie w kontraktach.

Przedsiębiorcy będš musieli wprowadzić procedury dotyczšce prezentów i innych korzyœci uzyskiwanych przez pracowników. Może to wymagać wdrożenia obowišzku zgłaszania i prowadzenia rejestru takich przedmiotów, czy usług. Na przedsiębiorcach będzie spoczywała odpowiedzialnoœć za uœwiadamianie pracowników o zasadach odpowiedzialnoœci karnej za przestępstwa korupcyjne. Dobrš praktykš będzie prowadzenie cyklicznych szkoleń i prelekcji. W zwišzku z tym powstanie obowišzek stworzenia procedury powiadamiania organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych. Przedsiębiorca powinien oficjalnie wyznaczyć jednego lub kilku przedstawicieli w swoich organach (compliance officer), którzy zajmš się reagowaniem na doniesienia.

Niewykluczone, że w konkretnej sytuacji zajdzie też potrzeba bardziej zdecydowanych działań – takich jak zatrudnienie dodatkowej osoby, która zajmie się wyłšcznie zwalczaniem zachowań korupcjogennych, czy też rozbudowaniem kodeksów etycznych lub zapewnieniem pełnej transparentnoœci budżetów reprezentacyjnych i innych Ÿródeł, z których œrodki mogłyby być przeznaczone na finansowanie działań niezgodnych z prawem. Projekt ustawy ich wprost nie wymaga, jednak w danych okolicznoœciach organ może stwierdzić, że wprowadzone regulacje były niewystarczajšce. A to prowadzić może do przykrych konsekwencji.

Niezastosowanie się do wymienionych obowišzków zagrożono karš od 10 tys. zł do 10 mln zł oraz zakazem ubiegania się o zamówienie publiczne przez 5 lat. Kary te nakładać ma prezes UOKiK. Do wszczęcia kontroli przez CBA wystarczy przedstawienie zarzutów popełnienia przestępstwa korupcyjnego osobie działajšcej w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Karany jest nie tylko brak procedur – wystarczy, że w opinii organu będš one pozorne lub nieskuteczne. Kara jest wysoka, a zakaz ubiegania się o zamówienia może oznaczać dla firm poważne kłopoty. Warto więc wykorzystać czas, jaki pozostał do 1 lipca 2018 r., by wdrożyć procedury, które pozwolš uniknšć interwencji organów państwowych.

Do porzšdku prawnego wprowadzona zostanie instytucja sygnalisty. Będzie to osoba, która zgłasza wiarygodne informacje o popełnieniu przestępstwa gospodarczego. O statusie sygnalisty zdecyduje prokurator, o czym poinformuje też pracodawcę czy kontrahenta sygnalisty. Z takš osobš nie będzie można rozwišzać współpracy lub pogorszyć jej warunków pracy z powodu dokonanych zgłoszeń. Zakaz ten zabezpieczony ma być wysokimi odszkodowaniami. Sygnalista będzie mógł wyjawić informacje stanowišce tajemnicę przedsiębiorstwa, gdy dotyczš przestępstw korupcyjnych. Ma czynić to w celu ochrony praworzšdnoœci i interesu publicznego, a nie wywierania nacisku na pracodawcę lub dla własnej korzyœci.

Autorzy sš partnerami w Kancelarii Kubas Kos Gałkowski sp.p. sp.k.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL