Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Korzystajšcy z basenu nie może mieć wštpliwości, czy woda jest czysta - wyrok WSA

Fotorzepa, Piotr Nowak
Pływalnia ma informować o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów zawartoœci chloru i mikroorganizmów.

Kryta pływalnia Cabańska Fala w Chrzanowie została wybudowana 16 lat temu. Ma dwa baseny: sportowy i rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię, falę, jacuzzi – i wielu odwiedzajšcych.

Po trzymiesięcznym remoncie w grudniu właœnie jš na nowo otwarto. Kilka dni wczeœniej akredytowane laboratorium pobrało próbki do badań. Woda jest dobrej jakoœci, można się bezpiecznie kšpać.

Poprzednio nie zawsze tak było. Badania przeprowadzone w listopadzie 2016 r. wykazały, że woda na pływalni ma ponadnormatywnš zawartoœć chloru zwišzanego (stosowanego do dezynfekcji) i mikroorganizmów. Brakowało regularnych informacji na stronie internetowej o jakoœci wody. Komunikaty na tablicy informacyjnej w obiekcie pływalni nie zawsze były zgodne z wynikami badań, a nieraz nie zawierały informacji o przekroczeniach zawartoœci w wodzie chloru i liczby mikroorganizmów.

Po oględzinach urzšdzeń systemu uzdatniania wody i ocenie technologii uzdatniania powiatowy inspektor sanitarny w Chrzanowie doszedł do wniosku, że obecny system oczyszczania i dezynfekcji wody wymaga modernizacji. Wydał więc nakaz doprowadzenia jakoœci wody do norm z rozporzšdzenia ministra zdrowia z 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, i do uzyskania stabilnej poprawy zawartoœci chloru zwišzanego oraz liczby mikroorganizmów. Informacje o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych parametrów miały być zamieszczane na pływalni, w komunikatach o jakoœci wody aktualizowanych na bieżšco i umieszczanych również na stronie internetowej pływalni.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Krakowie wyznaczył jako termin realizacji nakazów datę 30 czerwca 2017 r. Do dotychczasowych ustaleń dodał informację, że wyniki kolejnych badań wody, ze stycznia i maja 2017 r., potwierdziły, że stężenie chloru i liczba mikroorganizmów œwiadczš o wcišż niedostatecznym systemie oczyszczania i dezynfekcji wody.

Było jednak jasne, że termin 30 czerwca 2017 r. nie zostanie dotrzymany. Przestarzały system filtracji i uzdatniania wody wymagał wymiany, podobnie jak dach pływalni. Należało jednak zebrać pienišdze na remont, a najbardziej potrzebny okazał się czas. Niewykonanie w terminie nakazów sanitarnych groziło sankcjami finansowymi, a w ostatecznym rachunku zamknięciem pływalni.

Można zatem przypuszczać, że za skargš Cabańskiej Fali do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie kryły się również takie względy.

Zarzšdca pływalni domagał się umorzenia postępowania. Przyznał, że rzeczywiœcie podczas badań jakoœci wody w grudniu 2016 r. wystšpiły przekroczenia dopuszczalnych wartoœci. Zostały jednak natychmiast podjęte odpowiednie działania, a badania wykonane w styczniu 2017 r. potwierdziły całkowitš poprawę. Inspektor sanitarny nie wzišł jednak tych wyników pod uwagę. Nie zauważono także, że pływalnia posiada stronę internetowš, chociaż jej nie prowadzi.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. Nakazy, nałożone decyzjami organów, uznał za uzasadnione i konieczne. Majš one na celu maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa osób kšpišcych się. Sšd ocenił, że w istocie celem zarzšdcy pływalni jest uwolnienie się od nałożonych obowišzków doprowadzenia jakoœci wody basenowej do wymagań, okreœlonych w przepisach. Organy sanitarne prawidłowo także uznały, że zarzšdca pływalni ma obowišzek zamieszczać informacje o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych parametrów na tablicy informacyjnej w obiekcie pływalni i na stronie internetowej. Š?

Sygnatura akt: III SA/Kr 833/17

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL