Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Czym jest audyt efektywności energetycznej i jaki jest jego cel

123RF
Na okreœlonš kategorię przedsiębiorców mocš ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywnoœci energetycznej został nałożony obowišzek przeprowadzenia audytu energetycznego. Nie każdy przedsiębiorca był jednak œwiadomy, że w terminie do końca wrzeœnia br. powinien był sporzšdzić po raz pierwszy taki audyt oraz zawiadomić o jego przeprowadzaniu prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedsiębiorcy zobowišzani do sporzšdzenia audytu powinni liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi za brak sporzšdzenia audytu energetycznego. Na przedsiębiorcę może zostać bowiem nałożona kara pieniężna nawet do 5 proc. przychodu z poprzedniego roku podatkowego.

Zgodnie z ustawš o efektywnoœci energetycznej audyt jest procedurš majšcš na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczšcych proponowanych przedsięwzięć służšcych poprawie efektywnoœci energetycznej. Przeprowadzenie audytu powinno dostarczyć przedsiębiorcy wiedzy o profilu istniejšcego zużycia energii w danym budynku lub zespołu budynków bšdŸ urzšdzeń technicznych lub instalacji oraz sposobów na uzyskanie opłacalnej oszczędnoœci energii. Przepisy ustawy dotyczšce obowišzku sporzšdzenia audytu energetycznego implementujš do polskiego porzšdku prawnego postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 paŸdziernika 2012 r. (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 paŸdziernika 2012 r w sprawie efektywnoœci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/ UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE). Okreœla ona unijny cel, jakim jest zwiększenie efektywnoœci energetycznej o 20 proc. do 2020 roku. Osišgnięcie wskazanego celu na poziomie Unii Europejskiej jest możliwe poprzez zobowišzanie państw członkowskich do wprowadzenia mechanizmów zobowišzujšcych do podjęcia działań zmierzajšcych do uzyskania większej efektywnoœci energetycznej. Jednym z tych mechanizmów jest obowišzek przeprowadzenia systematycznej procedury audytu energetycznego.

Kto musi

Obowišzkiem sporzšdzenia audytu energetycznego zostali objęci wszyscy przedsiębiorcy za wyjštkiem mikro, małych oraz œrednich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoœci gospodarczej (DzU z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Oznacza to, że obowišzek ten spoczywa jedynie na największych przedsiębiorcach, którzy w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniali następujšce przesłanki:

- zatrudniali œredniorocznie min. 250 pracowników,

- lub osišgnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczajšcy równowartoœci w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporzšdzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartoœci w złotych 43 milionów euro.

Powyższe przesłanki mogš wystšpić alternatywnie, co oznacza, że spełnienie już jednej z nich kwalifikuje przedsiębiorcę do obowišzku sporzšdzenia audytu. Z uwagi na fakt, że ustawa o efektywnoœci energetycznej nakładajšca powyższy obowišzek na przedsiębiorców weszła w życie 1 paŸdziernika 2016 r., przesłanki należy odnieœć do dwóch ostatnich lat obrotowych liczonych od nałożonego obowišzku, tj. w stosunku do lat 2014 i 2015.

Warto podkreœlić, że z obowišzku sporzšdzenia audytu energetycznego zwolnieni sš przedsiębiorcy posiadajšcy wdrożony i certyfikowany system zarzšdzania energiš okreœlony w Polskiej Normie dotyczšcej systemów zarzšdzania energiš, wymagań i zaleceń użytkowania (norma PN-EN ISO 50001) lub system zarzšdzania œrodowiskowego, zgodny z wymaganiami EMAS, lub normš PN-EN ISO 14001 – jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Jakie terminy

Przedsiębiorca zobowišzany jest do przeprowadzenia audytu energetycznego raz na cztery lata. Pierwsze wykonanie audytu powinno nastšpić w terminie 12 miesięcy od dnia wejœcia w życie ustawy o efektywnoœci energetycznej (tj. do 30 wrzeœnia 2017 r.; DzU z 2016 r. poz. 831). O przeprowadzonym audycie oraz możliwych do uzyskania oszczędnoœciach energii wynikajšcych z audytu, przedsiębiorca powinien w terminie 30 dni zawiadomić prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zawiadomienie prezesa URE jest również wymagane, gdy przedsiębiorca przed dniem wejœcia w życie ustawy o efektywnoœci energetycznej przeprowadził już audyt energetyczny spełniajšcy wymagania okreœlone ustawš. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upłynšł z końcem paŸdziernika 2016 r.

Co oznacza niewykonanie audytu

Obowišzek wykonania audytu nie został ograniczony do okreœlonego rodzaju działalnoœci. Koniecznoœć jego spełnienia dotyka nie tylko przedsiębiorców zajmujšcych się produkcjš czy transportem, ale także z innych sektorów œwiadczšcych szeroko pojęte usługi i handel. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z koniecznoœci jego sporzšdzenia. Może zatem dojœć do sytuacji, że przedsiębiorca o koniecznoœci przeprowadzenia audytu energetycznego może się dowiedzieć dopiero z zapytania od prezesa URE o wykonaniu obowišzku bšdŸ bezpoœrednio z zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Jak się w takiej sytuacji bronić?

Przedsiębiorca w pierwszej kolejnoœci powinien jak najszybciej zrealizować obowišzek wykonania audytu i wyjaœnić regulatorowi wszystkie okolicznoœci majšce wpływ na wymierzenie kary pieniężnej. Niewiedza przedsiębiorcy o koniecznoœci zrealizowania audytu energetycznego nie zwalnia z obowišzku jego przeprowadzenia. Jednak może stanowić okolicznoœć łagodzšcš wysokoœć kary pieniężnej, a nawet powodować odstšpienie od jej wymierzenia. Nie należy jednak czekać na wszczęcie postępowania przez organ regulacyjny, bowiem odstšpienie od wymierzenia kary pieniężnej jest możliwe jedynie wówczas, gdy przedsiębiorca zaprzestał naruszania prawa realizujšc obowišzek, zanim prezes URE powzišł o tym wiadomoœć oraz, gdy zakres naruszeń jest znikomy. Nawet już po wszczęciu postępowania w tym zakresie, argumentacja przedsiębiorcy przedstawiona w toku postępowania wyjaœniajšcego może mieć wpływ na wysokoœć wymierzonej kary. Do tych przesłanek należš m.in. działania podjęte dobrowolnie przed przedsiębiorcę w celu uniknięcia skutków tego naruszenia prawa, stopień przyczynienia się strony czy częstotliwoœć naruszenia prawa.

Zdaniem eksperta

Ewelina Łuczak-Sosińska, prawnik, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Należy pamiętać, że postępowanie wszczęte przez prezesa URE toczy się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Stwarza on otwarty katalog œrodków dowodowych, które mogš zostać przywołane w celu wyjaœnienia stanu sprawy. Warto zatem nie bagatelizować obowišzku wykonania audytu energetycznego i od samego poczštku podjšć działania majšce na celu zmniejszenia ryzyka nałożenia na niego kary pieniężnej przez prezesa URE, niezależnie: czy przedsiębiorca zdšżył z jego terminowš realizacjš, czy w ogóle tego obowišzku nie wykonał.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL